Coronvavågen sveper över oss ännu en gång - skolan som helhet är utsatt. Grupper av elever sätts i karantän för femhundraelfte gången. Närundervisning, distansundervisning och tillfälliga arrangemang blir återigen en salig blandning i skolvardagen. Det här ville vi inte se i en skolmiljö som redan i över ett och ett halvt års tid fått tänja på gränserna och på bästa möjliga sätt anpassa sig till pandemin – en pandemi som verkar påverka skolan ännu under en lång tid, skriver ordförande Inger Damlin i ett inlägg. 

OAJ:s webbundersökning visar att lärarna i huvudsak har klarat bra av coronatiden. Ändå har erfarenheterna av undantagsförhållandena lett till att upp till var tredje lärare har övervägt att byta bransch.

I Vasa finns ett fall där man kommer att granska om beslutet om distansundervisning fattades på lösa boliner. Den 14.12.2020 beslöt social- och hälsovårdsnämnden att eleverna i åk 7-9 i Vasa stads skolor övergår till distansundervisning terminen till slut. "Vasa gick emot alla riktlinjer. Man får inte för säkerhets skull lägga skolor på distans. Jag tycker inte att det är rätt att göra det." Så säger Bernt Klockars, som fungerar som ledande rektor vid Vasa övningsskola

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial kring hur bland annat den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning ska ordnas när pandemin antagligen lättar. "Det viktiga är att säkerställa positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att sörja för personalens och elevernas ork samt att trygga elevernas möjligheter att lära sig och att få tillräckligt med handledning och stöd." Läs mer på deras webbsida!

OAJ stödjer förslaget om regional fördelning av vaccinerna men det behöver också finnas möjlighet att prioritera olika yrkesgrupper i vaccinationsordningen, skriver man i ett utlåtande. All undervisningspersonal måste vaccineras före slutet av juni. Närundervisningen måste kunna inledas utan störningar genast vid läsårsstarten i augusti. Läs mera på OAJ:s webbsida. 

Läs mera om 'Ersättning för merarbete kopplat till coronakrisen ska nu upp i lokala förhandlingar'

Idag den 24 mars klockan 10.00 har våra förtroendemän inom kommunsektorn och den privata utbildningssektorn lämnat in en anhållan om lokala förhandlingar för ersättning för det merarbete och ökade ansvar som coronapandemin orsakat utbildningspersonalen. Det kan till exempel röra sig om en engångsersättning eller tillfälliga justeringar av de uppgiftsrelaterade lönerna, säger FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström.

Läs mera om '7 aktuella frågor och svar om den aktuella distansundervisningsperioden (och lite till)  '

Smittspridningen av coronaviruset är på fler håll i landet mycket besvärlig och regeringen har därför rekommenderat distansundervisning för högklasserna och utbildningar på andra stadiet från och med 8.3.2021. I flera regioner är det alltså undantagsarrangemang som gäller igen.

Regeringens rekommendation om distansundervisning i slutet av förra veckan har lett till osäkra regioner och kaos i kommunikationen till skolor och hem. Ett år med pandemin har gått och man skulle förvänta sig mer av myndigheterna nu. Det borde finnas beredskap för snabba beslut och tydlig kommunikation. Luddig och långsam information sätter frustrerande käppar i hjulen för en redan sårbar skola och påfrestande skolvardag, skriver FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

 

Det är viktigt att arbetsgivaren har förteckning över anställda som har exponerats för smitta i arbetet. Då kan man även fastställa att exponeringen uttryckligen har skett i arbetet. Smitta som fåtts i arbetet kan i ett senare skede till exempel förorsaka yrkessjukdom. Förteckningen är ett konkret sätt att förbättra arbetarskyddet och är ett steg mot bättre arbetssäkerhet. Läs mer på OAJ:s webbsida.

När epidemin bröt ut var samarbetsformerna oklara och man visste inte vem som ger instruktioner och anvisningar eller när. I krisen glömde man bort arbetarskyddssamarbetets möjligheter, konstaterar Sari Melkko och Teija Golnick som är OAJ:s specialsakkunniga i arbetshälsa.