Trygg i skolan

En trygg skolmiljö är en grundläggande rättighet för alla som vistas där, unga som vuxna. En trygg skolmiljö är fysiskt, psykiskt och socialt trygg. För dig som jobbar i en skola eller på en läroanstalt är det viktigt att känna till vilken lagstiftning och vilka anvisningar som reglerar verksamheten på skolan.

 

Elevernas trygghet


Varje elev och studerande har en lagstadgad rätt till en trygg skolmiljö oberoende av utbildningsstadium. Tillsammans ska undervisnings- och elevvårdspersonalen se till att denna rättighet inte äventyras. På Utbildningsstyrelsens webbsida hittar du en sammanställning av vilka lagar och förordningar som reglerar verksamheten på skolan.

För att upprätthålla en trygg skolmiljö förutsätts utbildningsanordnaren och läroanstalterna göra upp handlingsplaner, till exempel en räddningsplan, antimobbningsplan och jämställdhetsplan. De här planerna ska beskriva hur man jobbar förebyggande kring till exempel mobbning och sexuella trakasserier. Planerna ska också innehålla instruktioner kring hur man ingriper, behandlar ärenden, samarbetar med myndigheter och så vidare.

Det är a och o att du som jobbar på skolan känner till hur du ska jobba för att se till att skolan är trygg. Repetera innehållet i era handlingsplaner tillräckligt ofta, se till att du kan svaret på exempelvis följande frågor: 

- Hur gör jag om det börjar brinna i skolan?

- Vad gör jag om jag misstänker att en av mina elever utsätts för mobbning?

- Vad är sexuella trakasserier och hur ska jag jobba förebyggande?

 
Bekanta dig gärna med skolfreden som utlyses i början av varje läsår. "Skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen." Läs mer på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbsida.

 

Elevvård

Utöver de konkreta handlingsplaner som finns i skolorna är också elevvården en viktig del av tryggheten i skolan. Elevvården är en lagstadgad helhet som omfattar bland annat skolhälsovården och kurator- och psykologtjänster.Vad kan och ska man göra när tryggheten äventyras?

Om det uppstår en fråga kring tryggheten på skolan är det först och främst läroanstalten som är ansvarig. Rektorn har en nyckelposition här eftersom hen är lärarnas förman. 

I de flesta fall uppstår och löser man de problem som uppstår på skolan inom skolan. Det kan handla om allt från att en elev stör undervisningen till att en elev upplever sig felaktigt behandlad av en annan elev eller vuxen på skolan. På Utbildningsstyrelsens webbsida hittar du en lista över de disciplinära åtgärder skolan kan ta till om tryggheten i skolan äventyras. 

Vid behov kan rektorn föra ärendet vidare till utbildningsanordnaren, det vill säga staden, kommunen eller en privat utbildningsanordnare. Det är viktigt att komma ihåg att du som jobbar på skolan enligt lag är skyldig att göra en barnskyddsanmälan utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna om du i din uppgift  "fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds."

 

Nyttiga länkar

När man på skolor och läroanstalter diskuterar elevernas trygghet och säkerhet finns det bra guider och handböcker att ta till hjälp, till exempel kring:

Personalens säkerhet, hälsa och trygghet

Skolan ska självfallet också vara en trygg plats för personalen. I arbetarskyddslagen regleras säkerhet och hälsa i arbetet. 

Arbetarskyddsmyndigheterna har som ansvar att  "förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena för att arbetstagarnas arbetsförmåga ska tryggas och bevaras." Vid den här myndigheten landar till exempel en anmälan om brister i arbetsgivarens åtgärder. Det är också arbetarskyddsmyndigheterna som kan göra inspektioner och ge anmärkningar. 

Sådant som äventyrar skolpersonalens hälsa är till exempel:

- Inneluftproblem 
- Psykosocial belastning 
- Mobbning, trakasserier och arbetsplatsvåld

 

Arbetarskyddsfullmäktig finns till för dig

På varje arbetsplats där minst tio arbetstagare arbetar regelbundet förutsätter lagen att en arbetarskyddsfullmäktig utses. Ofta har en sådan person även utsetts på mindre arbetsplatser. Den här personer utgör kontaktlänken mellan arbetstagarna och arbetsgivaren och värnar om att arbetsplatsen är säker och trygg. Här kan du läsa mer om uppdraget och vilka rättigheter att till exempel granska dokument arbetarskyddsfullmäktigen har.  

Den 1 januari 2018 inledes inom den kommunala sektorn en ny fyraårig mandatperiod för arbetarskyddsfullmäktigen. 

Om du är osäker på vem som är arbetarskyddsfullmäktig på din arbetsplats, kontakta din förtroendeman som kan hänvisa dig vidare till rätt person.

När allt inte är som det ska

Om du som jobbar på en skola eller läroanstalt känner att din hälsa, säkerhet eller trygghet äventyras, ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktigen och din närmaste chef. På vissa arbetsplatser kan det även finnas så kallade skyddsombud med mer specifika ansvarsområden. De här personerna kan diskutera problemen och ge anvisningar och råd kring hur du ska gå till väga för att få hjälp.

Personer i chefsposition har en skyldighet att vidta åtgärder när personalens säkerhet, hälsa eller trygghet är hotad.

 

När det kommer till skolpersonalens säkerhet, hälsa och trygghet är det arbetsgivaren som har det juridiska huvudansvaret. I praktiken är rektorn oftast utsedd till företrädare och hen har så kallad beslutanderätt för personalen. Som rektor vänder man sig till sin chef, i de flesta fall bildningsdirektören i kommunen.

Personer i chefsposition har en skyldighet att vidta åtgärder när personalens säkerhet, hälsa eller trygghet är hotad.

I ärenden som rör arbetshälsan finns även företagshälsovården till för dig. Vid behov kan företagshälsovården göra en arbetsplatsutredning för att kartlägga riskerna för arbetshälsan. Om det handlar om frågor anknutna till anställningsförhållandet ska du kontakta din förtroendeman. Om du är osäker på vem det är, kolla med din lokala lärarförening.

Nyttiga dokument

FSL och OAJ har sammanställt en del tips och råd för hur du går till väga om du till exempel upplever problem med:


Läs gärna FSL:s broschyr om hur man kan hantera stressfaktorer i yrkesvardagen: pdf Pigg i skolan

Lagar och anvisningar 

Det främsta ansvaret för tryggheten i skolan vilar på arbetsgivaren, det vill säga staden eller kommunen i de allra flesta fall. Har du som lärare en fråga kring tryggheten och säkerheten rekommenderar vi att du i första hand kontaktar rektorn eller arbetarskyddsfullmäktigen. I vissa fall kan du behöva föra frågan vidare till någon utomstående myndighet. 

Utbildningsstyrelsen har på sin webbsida en sammanställning av de lagar och förordningar som reglerar trygghet och säkerhet i skolan. På www.finlex.fi hittar du alla Finlands lagar.

Utbildningsstyrelsen sammanställer också en lista på vanliga frågor kring skollagstiftningen. Du kan till exempel hitta svar på frågor kring elevvårdslagen och vilka bestämmelser som gäller kring sekretess och elevhälsoregister.

Utöver lagar och anvisningar genomsyras verksamheten i skolan av lärarnas yrkesetiska principer. De omfattar bland annat attityder, värderingar och ansvar och är en av lärarens viktigaste resurser i hens interaktion med de unga i skolan.

FSL ger dig råd

Vi värnar om våra medlemmar och hjälper dig gärna med råd kring frågor som rör hälsa, säkerhet och trygghet på din arbetsplats. Ta kontakt med vår förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 020 749 54 67 eller ombudsman Jens Mattfolk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 020 749 54 70.