Rektorers arbetstid

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

Under våren 2020 har nya avtal gjorts. Den här artikeln är nu uppdaterad enligt de nya avtalsbestämmelserna.


I rektorsuppgifterna ingår delvis sådana uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis uppgifter som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än i skolan. Dessutom varierar rektorns arbetsmängd under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker från byråarbetstid.

Rektorer i grundskolan

En grundskolerektors undervisningsskyldighet fastställs årligen av arbetsgivaren och varierar från 2-13 timmar beroende på skolans storlek och typ. Se UKTA § 10 för detaljer kring antalet undervisningstimmar enligt lönegrundsgrupper. 

Innan arbetsåret börjar ska en arbetstidsplan fastställas för rektorn. Arbetstidsplanen följs regelbundet upp.

 

Rektorer i gymnasiet

En gymnasierektors undervisningstimmar fastställs lokalt till högst 418 timmar per år. För en rektor i gymnasiet kan dock per år förordnas högst 456 timmar. kan det i läroantalten finnas högst 100 studerande och till rektorns tjänsteutövningsskyldighet får inte höra rektorsuppgifter inom den grundläggande utbildningen eller så bör det till det större antalet undervisningstimmar finnas en annan grundad anledning. 

Då antalet undervisningstimmar för en rektor för ett gymnasium/vuxengymnasium fastställs bör beaktas bland annat läroanstaltens storlek, eventuell verksamhet på flera ställen, eventuella särskilda utbildningsuppgifter för läroanstalten, ledning av flera läroanstalter och andra lokala särförhållanden. 

Innan arbetsåret börjar ska en arbetstidsplan fastställas för rektorn. Arbetstidsplanen följs upp regelbundet.

 

Arbetstid och undervisningstimmar för biträdande rektorer 

Arbetstiden för en biträdande rektor med helhetsarbetstid och helhetslön i grundskolan eller gymnasiet bestäms enligt samma grund som för rektorer. Antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor är minst den övre gränsen på skalan över antalet undervisningstimmar för skolans rektor. När antalet undervisningstimmar fastställs skall skolans/läroanstaltens storlek och övriga lokala förhållanden beaktas.

Med hänsyn till särskilda lokala förhållanden kan arbetsgivaren för ett läsår i taget besluta att antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor vid ett gymnasium understiger den nämnda gränsen med högst 3 veckotimmar. 

 

Skolföreståndare

Skolföreståndare har rätt att minska sin undervisningsskyldighet på 24 timmar med timmar för förståndarskapet. Mer detaljer hittas i UKTA del B § 8. 

 

Semester

Rektorers rätt till semester följer bestämmelserna i UKTA del A § 33 mom. 1.