Rektorers arbetstid

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.


I rektorsuppgifterna ingår delvis sådana uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis uppgifter som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än i skolan. Dessutom varierar rektorns arbetsmängd under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker från byråarbetstid.

Innan arbetsåret börjar ska en arbetstidsplan fastställas för rektorn. Arbetstidsplanen ska följas upp regelbundet och vid behov ska man diskutera med förmannen om en uppdatering av arbetstidsplanen. Ta på förhand reda på inom vilka gränser arbetsgivaren möjliggör flexibel arbetstid och utjämning av arbetstiden. Arbetstimmarna ska jämnas ut under läsåret så att arbetstiden i medeltal motsvarar arbetstiden i byråarbetsitd.

Rektorernas årliga antal arbetsdagar varierar beroende på hur söckenhelgerna infaller och antalet semesterdagar. Det lönar sig för rektorn att beräkna sin årliga arbetsmängd och följa med hur arbetstiden förverkligas. Också rektorernas lektioner samt deras för- och efterarbete ingår i denna helhetsarbetstid.

I FSL:s mobilapp Lärarrummet kan du som rektor följa upp din arbetstid. Ladda ner den från antingen Google Play eller från App Store.

 

Rektorer i grundskolan

En grundskolerektors undervisningsskyldighet fastställs årligen av arbetsgivaren och varierar från 2-13 timmar beroende på skolans storlek och typ. Se UKTA § 10 för detaljer kring antalet undervisningstimmar enligt lönegrundsgrupper. 

Innan arbetsåret börjar ska en arbetstidsplan fastställas för rektorn. Arbetstidsplanen följs regelbundet upp.

Rektorer i grundskolan, med undantag av de rektorer i åk 1-6 och 7-9 som har högst 2 undervisningstimmar, får till antalet undervisningstimmar räkna följande uppgifter:

  • klassföreståndaruppgifter 
  • förberedelser för demonstrationer i fysik och kemi (också när individuellt lönetillägg betalas) 
  • förberedelser för demonstrationer i biologi 
  • stödundervisning

Och av särskilda skäl också följande uppgifter:

  • skötsel av bibliotek 
  • skötsel av samlingar i biologi, fysik och kemi 
  • ordnande av gemensamma musikframträdanden 
  • elevhandledning 
  • klubbverksamhet

Rektorns undervisningsskyldighet ändras inte till följd av små ändringar i lönegrundsgrupperna om rektorns totala arbetsbelastning förblir oförändrad. 

Rektorer i gymnasiet

En gymnasierektors undervisningstimmar fastställs lokalt till högst 418 timmar per år. För en rektor i gymnasiet kan dock per år förordnas högst 456 timmar. kan det i läroantalten finnas högst 100 studerande och till rektorns tjänsteutövningsskyldighet får inte höra rektorsuppgifter inom den grundläggande utbildningen eller så bör det till det större antalet undervisningstimmar finnas en annan grundad anledning. 

Då antalet undervisningstimmar för en rektor för ett gymnasium/vuxengymnasium fastställs bör beaktas bland annat läroanstaltens storlek, eventuell verksamhet på flera ställen, eventuella särskilda utbildningsuppgifter för läroanstalten, ledning av flera läroanstalter och andra lokala särförhållanden.

Till gymnasierektorns undervisningstimmar kan inte räknas gymnasieresurstimmar. I vuxengymnasierektorns undervisningstimmar kan handledning och övervakning av övningsuppgifter i modersmål och litteratur och anordnande av sommarkurser ingå.

Innan arbetsåret börjar ska en arbetstidsplan fastställas för rektorn. Arbetstidsplanen följs upp regelbundet.

 

Arbetstid och undervisningstimmar för biträdande rektorer 

Arbetstiden för en biträdande rektor med helhetsarbetstid och helhetslön i grundskolan eller gymnasiet bestäms enligt samma grund som för rektorer. Antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor är minst den övre gränsen på skalan över antalet undervisningstimmar för skolans rektor. När antalet undervisningstimmar fastställs skall skolans/läroanstaltens storlek och övriga lokala förhållanden beaktas.

Med hänsyn till särskilda lokala förhållanden kan arbetsgivaren för ett läsår i taget besluta att antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor vid ett gymnasium understiger den nämnda gränsen med högst 3 veckotimmar. 

 

Skolföreståndare

Skolföreståndare har rätt att minska sin undervisningsskyldighet på 24 timmar med timmar för förståndarskapet. Mer detaljer hittas i UKTA del B § 8. 

 

Semester

Rektorers rätt till semester följer bestämmelserna i UKTA del A § 33 mom. 1.