Rektorers arbetstid

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

 

I rektorsuppgifterna ingår delvis sådana uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis uppgifter som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än i skolan. Dessutom varierar rektorns arbetsmängd under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker från byråarbetstid.

 

En rektors undervisningsskyldighet fastställs årligen av arbetsgivaren till högst 325 timmar med beaktande av institutets storlek och andra lokala omständigheter.

 

Rektorer har rätt till semester enligt UKTA; DEL A § 33 mom. 1.