Lag och avtal

Lärarnas anställningsförhållanden och skolornas verksamhet regleras till stora delar av kollektivavtal, lagar och förordningar. Här har vi sammanställt det viktigaste du behöver känna till. Under våren 2020 pågår avtalsförhandlingar. Inom alla områden FÖRUTOM det kommunala har nya avtal gjorts. Mer detaljer om avtalsläget kan du läsa här!

 

Vi uppdaterar den här artikeln så fort vi hinner.


Kollektivavtal

Lönegrunder, arvoden och undervisningsskyldigheter - det här och mycket mer regleras i kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivarnas organisation och facket om anställningsvillkoren på arbetsplatserna.

 

Tar du också förmånerna på jobbet för givna? Semester och semesterpenning, övertimsarvoden och avlönad moderskapsledighet känns ofta som självklarheter. Oftast beror ändå förmånerna på att facket har förhandlat fram kollektivavtal som gäller de anställda i vissa branscher.

 

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ förhandlar om alla tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för undervisningssektorn. FSL hör till OAJ. 

 

Till vilket avtal hör du?

Alla som arbetar inom kommunen eller samkommunen omfattas av ett kommunalt avtal. Kommunalt arbets- och tjänstekollektivavtal UKTA är lärarnas och rektorernas avtal. Barnträdgårdslärarna omfattas av Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA.

 

I statliga läroanstalter tillmäpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Om du är anställd vid en privat läroanstalt är det Bildningsarbetsgivarnas avtal som gäller. Kontakta din huvudförtroendeman för mer information. 

 

Utbildningslagar

 

De uppdaterade utbildningslagarna läser du enklast på webbplatsen FINLEX.

 

Åland har sina egna utbildningslagar och hittas här.

 

Här kan du läsa Utbildningstyrelsens sammanfattning av de vanligaste frågorna kring skollagstiftningen. 

 

Förhandlingsfakta

Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) förhandlar tillsammans med alla fyra huvudavtalsorganisationer om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och de skriver också under avtalet tillsammans.

 

KA har sällskap vid förhandlingsborden av Kommunfackets union, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT.

 

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU representerar cirka 30 Akava-anslutna fackförbund, bland annat Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ dit du som FSL-medlem hör, Akavas Specialorganisationer, Finlands Läkarförbund och Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia.

 

Det finns inte ett kommunalt avtal, utan flera. I de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalar man om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor.

 

Lärarna och konkurrenskraftsavtalet

Avtalet som trädde i kraft från och med 1.8.2017 innebär att din arbetstid förlängs. Här sammanfattar vi vad avtalet innebär för dig som är lärare eller rektor.

 

 1. Arbetstiden förlängs med 24 timmar per år från och med 1.8.2017. Det här gäller dig som är anställd i huvudsyssla.

 2. För dig som jobbar i en grundskola eller i ett gymnasium hålls 12 timmar som planeringsdagar eller fortbildningsdagar under elevernas arbetsdagar.

 3. Av dessa tolv timmar kan sammanlagt sex timmar av grundad anledning hållas som ett tillfälle på en lördag.

 4. De övriga tolv timmarna adderas till samplaneringen.

 5. Om du är anställd endast för läsårets arbetstid, förlängs din arbetstid med 20 timmar. Av denna tid hålls tolv timmar som tillfällen under elevernas arbetsdagar enligt ovan och åtta timmar används till samplanering.

 6. För dig som är anställd endast för en termin förlängs arbetstiden med tio timmar. Tiden kan fördelas mellan planerings- och fortbildningsdagar och samplanering.

 7. Om du är anställd som timlärare i bisyssla för ett läsår och undervisar minst tio timmar, förlängs din arbetstid med tio timmar.

 8. Är du anställd som timlärare för ett läsår och undervisar färre än tio timmar förlängs din arbetstid med maximalt fyra timmar. Tiden kan fördelas som i punkt 6.

 9. Om du är anställd som elevhandledare, förlängs din arbetstid med 24 timmar. Din arbetstid är 1 245 timmar per år.

 10. För tjänsterektorer, som nu har en arbetstid på 36 timmar och 15 minuter per vecka, ökar veckoarbetstiden från och med den 1.2.2017 med 30 minuter.

 11. Från och med 1.8.2017 är samplaneringstiden i årskurserna 1-9 sammanlagt 126 timmar per år. Tre timmar per vecka gäller alltså INTE från och med läsåret 2017-2018.

 12. I gymnasiet blir samplaneringstiden 50-107 timmar per år från och med 1.8.2017. Kom ihåg att också planeringen av samplaneringen ska ingå i din arbetstid.

 

Semesterpenningen för offentligt anställda

Semesterpenningen minskas med 30 procent för alla anställda inom den offentliga sektorn. Det här gäller semesterpenningen som beräknas 2017-2019.

 

Konkurrenskrafstavtalet - yrkesläroanstalter och fria bildningen

Vid yrkesläroanstalter förlängs arbetstiden genom att rikta de 24 timmarna till planerings- och utvecklingsarbete.

 • I yrkesskolbilaga 4 ändras planeringsarbetet till att definieras per år; lärare ska delta 81 timmar i sådan planering som behövs för läroanstaltens verksamhet.
 • I yrkesskolbilagorna 5,6 och 9 ska läraren delta i 24 timmar per år i sådan planering som behövs för läroanstaltens verksamhet.
 • I yrkesskolbilagorna 7 och 8 riktas förlängningen av arbetstiden till annat arbete. Hur lärarnas arbete fördelas mellan undervisning och annat arbete beslutar man om lokalt. Dock så att till annat än undervisningsarbete reserveras minst 776 eller 724  timmar per år.

 

I yrkesutbildningscenter för vuxna förlängs veckoarbetstiden med 30 minuter. 

 

Inom den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet riktas arbetstidsförlängningen till annat arbete.

 • I musikinstitut är arbetstiden i det övriga arbetet 38 timmar. Längden av en timme är 60 minuter.
 • I konstskolor för barn och unga är lärarens arbetstid 814 timmar per år. Av arbetstiden är 578 timmar undervisningstimmar och 236 timmar annat arbete som arbetsgivaren anvisar (alternativ 1) eller lärarens arbetstid är 1224 timmar, som fördelas på undervisning och andra uppgifter som regleras av arbetsgivaren så att undervisningstimmarna är högst det antal som anges i alternativ 1 (alternativ 2).
 • I medborgarinstitut är lärarens övriga arbetsskyldighet 374 timmar per arbetsår. Arbetstiden för en planeringsansvarig lärare är 1 224 timmar.
 • I folkhögskolor är den övriga arbetsskyldigheten 339 timmar per år, om undervisningsskyldigheten utgör tre fjärdedelar av den totala arbetsskyldigheten.

 

Konkurrenskraftsavtalet - privata skolor, universitet och övningsskolor

 • Inom den allmänbildande undervisningen förlängs arbetstiden genom att timmarna sätts till planerings- och utvecklingsarbete, utvecklande av lärarnas kunnande, skolvis planering av undervisningen, utvärderingsarbete eller annat lärararbete.
 • För dem som har årsarbetstid förlängs arbetstiden med 24 timmar. Relationen mellan bunden och obunden arbetstid bibehålls på samma nivå.
 • Vid institut fördelas timmarna på övrigt arbete.
 • För en timlärare som undervisar färre än 16 timmar: Timmarna i förlängningen är i relation till antalet undervisningstimmar och längden av anställningsförhållandet (alla läroanstalter). Förhandlingar om tillämpningen pågår dock ännu.
 • I yrkesutbildningscenter för vuxna förlängs arbetstiden med 30 minuter per vecka.

Universiteten
 • Helhetsarbetstiden omfattar 1 624 timmar.
 •  I uppgifter med betoning på undervisning är högst 396 timmar kontaktundervisning. I undervisningsuppgifter där det inte ingår forskning är högst 455 timmar kontaktundervisning.

Övningsskolor
 • Högst tolv timmar hålls som tillfällen under elevernas skoldagar. Av grundad anledning kan ett sex timmar långt tillfälle ordnas på en lördag under elevernas arbetsår.
 • De övriga timmarna blir en del av samplaneringen. Samplaneringen regleras per läsår; 69-107 timmar per läsår.
 • För timlärare i bisyssla som undervisar minst 10 timmar är den motsvarande arbetstiden 12 timmar.