Frågor och svar

Här kan du hitta svar på frågor, små som stora, som berör ditt lärarjobb. Har du en fråga du tycker platsar här, kontakta oss!

 

Får eleven fota eller filma under en lektion?

Vi utgår från att det är okej att filma, fota eller banda in ljud i klassrummet, om du som är lärare tillåter det. Det är ändå viktigt att alltid först komma överens om hur eleverna använder bilder, filmer eller ljud från klassrummet. Påminn gärna om att det hör till god etikett att man innan man publicerar be dem som syns på bild eller i film om tillåtelse. Varken elever eller lärare ska behöva vara oroliga för att de senare hittar filmer eller bilder på sig själv på nätet.

Utbildningsstyrelsens guide för användning av mobila enheter i skolan säger så här: "Fotografering eller filmning som inte är relaterad till undervisningen kan förbjudas i ordningsreglerna då det stör undervisningen och inlärningen."(s. 8). 

Ska man som lärare ge eleverna medicin under skoldagen?

Facket ställer sig kritiskt till att lärare åtar sig uppgifter som medicinering utan att få den utbildning eller handledning som krävs för uppgiften. Till exempel medicinering och uppföljning av kosten för elever som lider av diabetes eller allergier hör inte till lärares arbetsuppgifter.

Lärarens huvudsakliga uppgift är att ge läroplansenlig undervisning åt eleverna. Om du som lärare åtar sig dylika vårduppdrag, finns det risk att de övriga elevernas undervisning och övervakning lider under tiden för medicineringen. Lärare har dessutom i regel inte den utbildning eller yrkeskunskap som krävs för medicinering. Tänk dig alltså noga för innan du åtar dig uppgifter såsom medicinering. Det är ofta bättre att skolhälsovården eller den kommunala hälsovården kopplas in.

Diskutera frågan med elevernas föräldrar och utbildningsanordnaren (vanligen kommunen) för att hitta en vettig lösning på situationen. Till detta resonemang om medicinering hör under inga omständigheter den hjälp som behövs om en elev råkar ut för en farlig situation eller olycka.

Också Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO) anser att lärare inte är skyldiga att åta sig uppgifter såsom medicinering. TEO påpekar att personer som inte fått utbildning för uppgiften och som inte är professionella inom hälsovården (bland annat lärare) i enskilda fall och efter övervägande kan delta i medicinering som ges via munnen, injiceras under huden (till exempel insulin). Lärare ska i så fall få tillräcklig utbildning av till exempel en hälsovårdare, sjukskötare eller läkare samt ett intyg av den läkare som ansvarar för hälsovårdsenhetens verksamhet.

Som lärare kan du alltså delta i medicinering, om du gett ditt samtycke och fått adekvat utbildning, men du är absolut inte skyldig att åta dig uppgiften. Om du ändå väljer att åta dig medicineringen måste alltid du, elevens vårdnadshavare och ledningen för hälsovårdsenheten göra en gemensam överenskommelse om detta. Du svarar därmed själv för din egen verksamhet vid medicineringen.

 

Måste jag som lärare delta i penninginsamlingar?

För dig som är lärare är det skäl att minnas att penninginsamlingar i första hand är en uppgift för eleverna och deras vårdnadshavare. FSL rekommenderar därför att du som är lärare undviker att hålla i trådarna för klassens penninginsamlingar.

 

Skolgångsbiträdet som vikarie?

När en lärare behöver en vikarie skall man alltid i första hand försöka anställa en vikarie som uppfyller behörighetsvillkoren för lärare. Om det dock är fråga bara om en kort tid som inte har gått att förutse, till exempel vid sjukdom, kan man också anställa en person som inte uppfyller behörighetskraven.

Brukar skolgångsbiträdena i din skola vikariera lärare, när det är fråga om en kort frånvaro på några timmar eller några dagar? Det är i så fall viktigt att minnas att alla lärare utövar offentlig makt i sitt arbete; till exempel ordningsfrågor och bestraffningar hör hit. Det här innebär att skolgångbiträden, som alltid är anställda i arbetsavtalsförhålllande och inte såsom lärarna i ett tjänsteförhållande, inte kan utföra lärararbete utan ett skilt tjänsteförordnande. Tjänsteförordnandet är nödvändigt också med tanke på ansvarsfrågor; det måste vara klart för skolgångsbiträdet, den frånvarande läraren, rektorn och föräldrarna vem som bär tjänsteansvar för tryggheten i klassen. Skolans rektor utfärdar tjänsteförordnandet.

Skolgångbiträdenas anställningsvillkor regleras i en bilaga till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). När ett skolgångbiträde fungerar som lärarvikarie, skall däremot lärarnas tjänstekollektivavtal, UKTA, tillämpas på skolgångbiträdets anställningsvillkor. Det här betyder att skolgångbiträdet under tiden för vikariatet har de rättigheter och skyldigheter som lärare har. För vikariatet betalas också lönen enligt lärarnas tjänstekollektivavtal.

 

Undervisning på sommaren? 

Du som arbetar inom den grundläggande utbildningen har alltid rätt att vara ledig under skolans sommarlov. För en del lärare på övriga stadier kan det däremot bli aktuellt att sköta undervisning eller andra förberedande arbetsuppgifter under sommaren. 

Ifall man vid din läroinrättning i regel inte har ordnat undervisning under sommaren, skall man inte heller göra det vare sig i år eller under kommande somrar. Om det däremot också under tidigare år i allmänhet har arrangerats sommarundervisning vid din läroinrättning, kan din arbetsgivare förutsätta att man också i fortsättningen skall göra det.

Om din arbetsgivare förutsätter att du och/eller dina kolleger skall utföra olika arbetsuppgifter under sommarlovet – till exempel arrangera förnyade förhör, inleda förberedande kurser inför studentskrivningarna eller ta emot nya elever – skall du först ta reda på om sådant sommararbete har utförts vid din skola också under tidigare somrar (speciellt innan år 1999). Du kan rådslå med dina kolleger eller kontakta din förtroendeman. Ifall man under tidigare somrar inte har utfört sommararbete, är inte heller du skyldig att utföra arbetsuppgifterna under sommarlovet. För att det skall vara möjligt att ändra på läroinrättningens praxis gällande arbetsuppgifter under sommarlovet måste man först avtala om saken i ett tjänstekollektivavtal.

 

Får jag ersättning för klassresan, lägerskolan, Stafettkarnevalen eller liknande?

Om du som lärare har arbete som sker utanför skolan och utanför den normala arbetstiden har du eventuellt rätt till dagtraktamenten och ersättning för dina resekostnader. För att ha rätt till ersättningar bör arbetsgivaren ha godkänt resan i läsårsplanen. Om resan är nämnd i skolans läsårsplan så fungerar den som ditt reseförordnande. Om du som lärare ska resa utomlands krävs ett skilt förordnande, det kan du fråga efter av skolans rektor.

Arbete som är utanför den annars normala arbetsrytmen i skolorna är t.ex. lägerskolor, klassresor, stafettkarnevalen och skolmusik. Den bästa lösningen för lärarna är att förhandla om ett lokalt avtal med arbetsgivaren om lön för det här arbetet eftersom dagarna ofta är långa och ansvaret för elevernas trygghet är stort. En del kommuner har redan ett lokalt avtal, ta reda på om man i din kommun redan har en överenskommelse. Man kan också i kommunen komma överens om engångsersättningar och då behövs inte ett lokalt avtal. Kontakta din förtroendeman om du är osäker på situationen i din kommun.  

 

Får man permittera lärare?

Tyvärr händer det att kommuner försöker stärka sin ekonomi genom att permittera sina anställda; ibland även undervisningspersonalen. Lärarfacket godkänner inte permitteringar inom undervisningssektorn, eftersom permitteringarna leder till brott mot elevernas lagenliga rättigheter.

I lagen om grundläggande utbildning (30 §) slår man fast att eleverna har rätt till läroplansenlig undervisning och elevhandledning under arbetsdagarna. Lagen anger också att eleverna skall ha rätt till en trygg inlärningsmiljö. De här bestämmelserna gäller uttryckligen årskurserna ett till nio, men motsvarande formuleringar finns också i de lagar som reglerar andra läroanstalters verksamhet.

Lagen i sig förbjuder därmed inte att undervisningspersonal permitteras, men däremot leder permitteringar inom undervisningssektorn i allmänhet till att man bryter mot elevernas rättigheter till undervisning och till en trygg inlärningsmiljö.

Under 2002 gav förvaltningsdomstolen i Kuopio och länsstyrelsen i östra Finlands län två domslut som belyste de här regleringarna. Domsluten gällde permittering av undervisningspersonal i Lieksa och stadens arrangemang av undervisningen i samband med permitteringarna. Enligt domsluten kunde man inte anse att staden hade klarat av att trygga elevernas rättigheter, då undervisningen bland annat hade skett i avsevärt större grupper än normalt eller då eleverna hade uppmanats att arbeta på egen hand. Också mot gymnasieelevernas rättigheter hade man brutit, då undervisning inte hade ordnats i enlighet med läroplanen. I domslutet hade man beaktat speciellt abiturienternas möjligheter att förbereda sig för vårens studentskrivningar.

I en del kommuner har man försökt undvika andra sparåtgärder genom att till exempel föreslå att de anställda byter sin semesterpenning mot lediga dagar. Det är viktigt att du minns att du som enskild lärare inte kan sluta ett sådant sparavtal. I samband med permitteringar och andra nedskärningar inom skola och utbildning är det viktigt att lärarna själva inte medverkar till det kaos som lätt uppstår då skolan bemannas av alldeles för få lärare. Om du i egenskap av lärare och stöttepelare inom skolan frivilligt går med på sparåtgärderna, genom att till exempel anhålla om tjänstledigt på arbetsgivarens uppmaning eller byta ut din semesterpenning mot lediga dagar under läsåret, övertar du en del av ansvaret för skolornas försämrade situation från kommunens beslutsfattare.

Under en permittering bestäms rätten till inkomstrelaterad dagpenning mestadels på samma grunder som under arbetslöshet. Läs mera om ditt arbetslöshetsskydd i samband med en permittering i A-kassans information via länken nedan.