Bristen på undervisningsmaterial på svenska inverkar direkt på gymnasiestuderande och deras möjligheter i studentskrivningarna. Finlandssvenska lärare måste lägga orimligt mycket tid på att producera material. Detta försätter finlandssvenska lärare och elever i en ojämlik situation i förhållande till finskspråkiga lärare och elever. FSL:s fullmäktige anser att en lärares främsta arbetsuppgift är att undervisa - inte att producera läromedel.

FSL:s fullmäktige anser att det är utbildningsanordnarens ansvar och ligger i deras intresse att se till att en lärare har tillgång till kvalitativa läromedel, såväl traditionella som digitala. Finlandssvenska lärare, både i grundskolan som i gymnasiet, måste ha tillgång till läromedel som motsvarar det finskspråkiga materialet. Det bristfälliga materialet eller till och med avsaknaden av läromedel på svenska orsakar kontinuerligt extra arbete för de finlandssvenska lärarna.

Skillnaden i utbudet av läromedel mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen är enorm. Förutom att utbudet av svenskspråkiga läromedel är sämre är de dessutom dyrare.

Under fullmäktiges vårmöte i Tammerfors den 24-25 april 2019 godkändes en motion, inskickad av Karleby Svenska Lärarförening, som yrkar på att förbundets styrelse i ännu högre grad jobbar för bättre och mer heltäckande läromedel och undervisningsmaterial på svenska på alla stadier, för att trygga elevernas framtida studiemöjligheter.

Sibbo kommun har dömts till att betala en lärare sex månaders lön på grund av en lång rad olagliga visstidsanställningar. Det här är åtminstone det fjärde fallet i år då en stad eller kommun har dömts till skadestånd på grund av olagliga visstidsanställningar.

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol borde kommunen ha tillsvidareanställt läraren senast 1.8.2013, eftersom det inte fanns några grunder för visstidsanställning. Sibbo kommun döms dessutom till att betala OAJ:s rättegångskostnader.

Tidigare har förvaltningsdomstolen dömt Esbo stad att betala en lärare 14 månaders lön, efter att hen varit visstidsanställd under sammanlagt tretton års tid 2003-2017. Under tiden hade läraren ett lagligt vikariat.

Grankulla stad dömdes i januari att betala en lärare en ersättning motsvarande 12 månaders lön, och en annan lärare en ersättning motsvarande 10 månaders lön på grund av samma orsak.

I februari dömdes Helsingfors stad av förvaltningsdomstolen att betala ut sex månaders lön åt en lärare på grund av ett olagligt anställningsförhållande.

Håll koll på dina rättigheter!

Ett tidsbundet anställningsförhållande kan inte motiveras med att det gäller ett vikariat, om läraren inte tjänstgör som någons vikarie.  Om arbetet fortsätter år efter år bör arbetstagaren bli anställd tills vidare.

OAJ bestrider årligen 10-20 olagliga visstidsanställningar. Som FSL-medlem är du berättigad till juridisk hjälp vid behov.

Om du misstänker att du har råkat ut för en olaglig visstidsanställning kan du höra av dig till din egen förtroendeman eller till våra ombudsmän på förbundskansliet:

https://www.fsl.fi/rad-och-stoed/fraga-ombudsmannen

 

Nu finns det möjlighet till individuell rehabilitering på Härmä Rehab för dig som lider av en sjukdom som påverkar din arbetsförmåga eller orsakar problem i vardagen. Det kan gälla en fysisk sjukdom eller till exempel utbrändhet.

Linda Felixson, Korsholm, har valts till vice ordförande för FSL-styrelsen för perioden 2019-2020. Hon är klasslärare men fungerar för tillfället som huvudförtroendeman i Korsholm.  

Som bäst pågår ett försök med årsarbetstid i några grundskolor (1-6) runtom i landet. Linda Felixson, styrelseledamot i FSL och fullmäktigeledamot i OAJ och Inger Damlin, FSL:s representant i OAJ:s styrelse reder i det här klippet ut lite begrepp och svarar på frågor kring försöket.

I april 2019 inleds en ny svenskspråkig rehabiliteringskurs vid Härmä Rehab som är riktad till utbildningspersonal från olika förbund. KIILA-rehabiliteringen är en yrkesinriktad rehabilitering som Fpa kan bevilja dig.

De senaste avtalsförhandlingarna förde med sig en del löneförhöjningar som träder i kraft inom kort. Bland annat betalar kommunerna ut en engångspott på 9,2 procent av novemberlönen i januari 2019. Från och med december 2018 höjs också grundlönen.

Du är viktig, så inleder Pamela Leka, ordförande för Esbo-Grankulla Lärarförening, utbildningsträffen för skolombuden i huvudstadsregionen. Under år 2018 och 2019 ordnar FSL regionala kurser för alla runt 300 skolombud ute på fältet. 

Idag firar vi Världslärardagen för att uppmärksamma lärare över hela världen. Trots lärarjobbets stundvis utmanande dagar är det väldigt få som skulle vilja byta yrke, nio av tio FSL:are är nöjda med att vara just lärare. Det här är en styrka i yrkeskåren som vi uppmärksammar allt för sällan, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

Alla nyvalda fullmäktigeledamöter kallas till ordinarie möte i Tammerfors den 14–15 november 2018. Möteshandlingarna finns på FSL:s Intra senast i slutet av vecka 43.