Vår organisation

Förbundsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och samlas två gånger i året. Fullmäktige består av representanter från våra lokalföreningar. Förbundsstyrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Här beskriver vi vår organisation och hur vi jobbar. 

 

Förbundsfullmäktige, som samlas till två ordinarie möten per år, består av 43 ledamöter från våra lokala lärarföreningar. De nya stadgarna har lett till att antalet ledamöter ökat en aning, nu har också studerandeföreningen FSLF ordinarie platser i fullmäktige. Här kan du ladda ner en lista på alla ledamöter för perioden 2018-2022: pdf Fullmäktige_18-22 

Som ordförande för FSL:s fulllmäktige, hösten 2020-2022 är Christoffer Sourander från Kimitön. Som vice ordförande fungerar Ann-Britt Romar från Kyrkslätt. 

Fullmäktige avgör förbundets viktiga frågor, godkänner budget och bokslut samt behandlar verksamhetsplaner och motioner/initiativ. Fullmäktige väljs i fortsättningen vid ett valmöte vart fjärde år (nästa gång våren 2022).

Här är de av Patient- och registerstyrelsens förhandsgranskade och av kongressen godkända stadgarna för FSL: pdf Stadgar_FSL

Förbundet sista kongress slog fast en strategi för perioden 2018-2022: pdf Strategi_FSL

Här är förbundets verksamhetsplan för 2020: Verksamhetsplan 2020

Under verksamhetsperioden 2018-2022 är FSL:s slogan Vi visar vägen.

 

Motioner och initiativ


Motioner till fullmäktige kan väckas av en enskild medlem, genom en medlemsförening eller av en medlemsförening. En motion bör innehålla ett motiverat förslag till beslut och lämnas in senast fyra veckor före fullmäktiges möte.

Fullmäktige välkomnar nu även initiativ, som är enklare än motioner och som inte kräver att den som väcker initiativet presenterar ett förslag på beslut. Initiativet kan gälla en fråga som en medlemsförening eller enskild medlem önskar ta upp till behandling. Initiativ måste lämnas in en vecka före fullmäktigemötet och två veckor före ett styrelsemöte. 

Läs mer om hur man skriver en motion eller ett initiativ: pdf Var med och bestäm - skriv en motion eller ett initiativ

 

Förbundsstyrelsen

Styrelserepresentanterna utses för två år i taget och representanterna väljs på höstens fullmäktigemöte (nya representanter för perioden 2021-2022 har valts). Förbundsstyrelsen samlas ungefär en gång i månaden. Styrelsen viktigaste uppgift är att sköta de löpande ärendena, företräda förbundet och ansvara för ekonomin.

 

Förbundsordförande

Förbundsordförande leder både förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Sedan juni 2022 är Inger Damlin FSL:s ordförande. Hon valdes för den resterande mandatperioden (2020-2022) på fullmäktiges vårmöte den 3 juni 2020. 

Förbundsordförande sköter posten som huvudsyssla och arbetar därmed heltid på FSL:s kansli.

 

Styrelsen 2019-2020

 

Inger Damlin, ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

• Linda Felixson, vice ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(Jenny Teir)

• Sune Alén
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(Camilla Hellström)

• Pamela Leka 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(Annette Lundström)

• Sabina Lindholm-Järvinen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(Monica Malm-Strandberg)


• Annika Norrgård 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(Petra Örn)


• Marina Räfsbäck
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(Thomas Söderlund)

• Anna Wahren
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(Pernilla Granlund)


• Malin Höglund-Snellman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
(Linda Molander-Finell)

 

Medlemsföreningar

Medan FSL bevakar lärarnas intressen nationellt, är det lärarföreningarna som samlar regionens lärare och sköter den lokala verksamheten.

Lärarföreningarnas verksamhetsområde kan vara antingen en kommun eller en region. FSL har sammanlagt 31 medlemsföreningar, varav en samlar lärarstuderande. Som enskild lärare hör du till en av våra medlemsföreningar, medan föreningen i sin tur är medlem i FSL.

På lärarföreningarnas program finns ofta allt mellan utbildning och rekreation. Här hittar du kontatuppgifter till varje lärarförening.

 

Skolombud

På varje skola finns ett skolombud som fungerar som din personliga kontaktperson på skolan där du jobbar. Skolombudet kan bland annat svara på frågor om vem som är din förtroendeman och vilka som är lärarföreningens och fackets andra förtroendevalda. 

 

Förtroendemän

På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden. Förtroendemännen väljs i direkta val vart tredje år.

De kommunala förtroendemännen lyder under AKAVAs förhandlingsorganisation FOSU, medan förtroendemännen för den privata sektorn lyder under OAJ. På de flesta orter är lärarnas förtroendeman ansluten till FSL. Förutom förtroendemannen finns också en huvudförtroendeman och ersättare för denne.

Som medlem i FSL ska du alltid i första hand vända dig till din förtroendeman om du har en fråga eller ett problem gällande din lön eller anställning. Via din lokala lärarförening hittar du kontaktuppgifter till din förtroendeman.