Lön

Lärare och rektorers lönegrunder bestäms i kollektivavtal. Här kan du läsa om löner, tillägg och arvoden inom undervisningssektorn. Notera att denna text gäller dig som är kommunalt anställd inom UKTA-sektorn.

  

I den här artikeln hittar du information om följande:

 

Lärarlönerna utgörs av en uppgiftsrelaterad lön samt eventuella individuella tillägg, övriga tillägg och arvoden, övertimsarvoden och ibland också en resultatbonus.

 

Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms utgående från en bedömning av arbetets svårighetsgrad (så kallade VAS-tillägg). Grundlönen bestäms i huvudsak på basis av ditt tjänsteförhållande. Också din examen och din behörighet för tjänsten inverkar på grundlönen. På KT:s webbsida finns en sammanställning av grundlönerna och arvodena i UKTA enligt lönepunkt. Under maj-augusti 2024 justeras lönetabellerna i fler omgångar,tabellerna 1.5.2024, tabellerna 1.6.2024 och tabellerna 1.8.2024 hittar du på KT:s webb.  

På vår medlemsintra hittar du en löneräknare. Löneräknaren gäller kommunalt anställda i kollektivavtalet UKTA, del B, F och G samt kommunala yrkesskolor. Obs! Löneräknaren har inte uppdaterad under 2024. En ny version kommer i början av augusti 2024. 

 

Faktorer som påverkar arbetsvärderingen är:

 • kunnandet som behövs i arbetet
 • arbetets inverkan och ansvar
 • samarbetsförmåga
 • arbetsmiljön

Arbetserfarenheten återspeglas i en del av din lön som är årsbunden, det vill säga baserar sig på den tid som du har jobbat som lärare eller i andra uppgifter som är till väsentlig nytta i dina nuvarande uppgifter. På det individuella tillägget inverkar yrkesskicklighet och arbetsresultat samt arbetserfarenhet.

Övriga tillägg och arvoden omfattar bland annat fjärrortstillägg, demonstrationstillägg, tillägg för skötsel av samlingar och språktillägg. Övertimsarvodet bestäms utgående från hur många timmar du undervisar utöver din undervisningsskyldighet. En resultatbonus som kan utbetalas utgående från arbetsenhetens resultat.

I den här videon förklarar FSL:s ombudsman Jens Mattfolk hur lärarlönen är uppbyggd.

 

 

Individuellt tillägg

Till en tjänsteinnehavare kan betalas ett individuellt tillägg, som hör till den ordinarie lönen och grundar sig på tjänsteinnehavarens individuella yrkesskicklighet och arbetsresultat. Det individuella tillägget beviljas i regel tillsvidare. Det är dock också möjligt att bevilja ett tidsbundet tillägg.

Utöver det individuella arbetsresultatet och yrkeskompetensen kan man även beakta tjänsteinnehavarens mångsidighet/disponibilitet och specialkunskaper (till exempel yrkesinriktad fortbildning) som överlag är till nytta på arbetsplatsen och inte bara i det egna undervisningsarbetet. Också samarbetsförmåga, förmåga till självständigt beslutsfattande (till exempel egna initiativ), utvecklingsvilja och arbetsetik (till exempel pålitlighet, ansvarskänsla) kan beaktas. Om någon av dessa egenskaper redan har beaktats i UKTA (till exempel höjning av grundlönen för klasslärare i grundskolan med dubbel behörighet) finns det inte orsak att använda denna faktor som grund för individuellt tillägg.

 

Bedömning av arbetsprestation

Utvärdering av arbetsprestation och yrkesskicklighet är redskap för styrning av den anställdas arbetsprestation. Grunden för att bevilja det individuella tillägget ses årligen över vid samtal mellan chefen och den anställda. Då bör man utvärdera arbetsprestationen och måluppfyllelsen, bestämma hur uppgifterna prioriteras under året och definiera individuella mål. En systematisk utvärdering hjälper rektorn att få inblick i de anställdas arbete och att upptäcka deras utvecklingspotential.

Kommunarbetsgivarna har tilsammans med OAJ gett ut broschyren "Goda resultat genom lönesystemet - Lönehandbok för den kommunala undervisninsgpersonalen". Handboken ger hjälp i processen med att bygga upp ett fungerande lönesystem och tillämpa det.

 

Årsbundet tillägg

Om du är anställd i huvudsyssla, är du utgående från din anställningstid berättigad till ett årsbundet tillägg. Följande krav ställs dock:

 • Du har fyllt 18 år.
 • Allt arbete i lärar- eller rektorsuppgifter godkänns som grund för årsbundna tillägg.
 • Arbetsgivaren kan vara i Finland eller utomlands.
 • En övergångsbestämmelse från 1.8.2000 listar anställningstid som också räknas som tjänstgöringstid i detta avseende.
 • Anställningsförhållandet har varat minst 30 dagar eller en kalendermånad.

Om du är anställd i bisyssla så tjänar du inte in anställningstid som berättigar till årsbundet tillägg.

Ett villkor för att en anställd ska få ett årsbundet tillägg är att ansökan görs skriftligt och senast inom två år från det att rätten till det årsbundna tillägget har uppkommit. Om ansökan har gjorts senare, beviljas det årsbundna tillägget retroaktivt för ett år räknat från det datum då ansökan lades fram. 
Den behöriga myndigheten kan besluta att årsbundet tillägg beviljas utan ansökan, om tjänsteinnehavaren tidigare beviljats årsbundet tillägg i kommunen.

I regel ska en anställd alltså ansöka skriftligt åtminstone om det första årsbundna tillägget efter att man nått fem års arbetserfarenhet. Kontrollera förfaringssättet med de följande årsbundna tilläggen i den kommun du arbetar i.

Rätten till årsbundet tillägg börjar första dagen i den månad som följer efter att anställningstiden som berättigar till årsbundet tillägg blivit uppfylld.

Det är den sökandes skyldighet att ge en skriftlig redogörelse för de anställningstider hos andra arbetsgivare/den arbetserfarenhet som den sökande gör anspråk på att ska godkännas som tid som berättigar till årsbundet tillägg. Enligt avtalet godkänns endast sådana tidigare arbetsuppgifter som är av väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna, hos en arbetsgivare inom landet eller utomlands.

Hur olika ledigheter påverkar det årsbundna tillägget eller räknas som tid som berättigar till årsbundet tillägg kan du läsa om här i Ukta del A § 16.

 

Årsbunden del av lönen

De årsbundna delarna av lönen utbetalas efter följande tjänsteår: 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år
Rektorer och biträdande rektorer  -  - 5% 5% 10%
Ämneslärare, klasslärare, speciallärare och timlärare i huvudsyssla i grundskolan 4% 3% 6% 6% 6%
Tjänsteinnehavare som lektor i elevhandledning i grundskola 2% 2% 5% 11%  -
Förskollärare och motsvarande timlärare i huvudsyssla 6% 2% 9% 6% 6%
Ämneslärare och timlärare i huvudsyssla vid gymnasium/vuxengymnasium 6% 2% 10% 4% 6%
Studiehandledare i gymnasium 2% 3% 5% 11% -

 

Den årsbundna delen uträknas på grundlönen med principen ränta på ränta.

  

Övertimarvode

Till lärare betalas i allmänhet övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten i tjänsten. Årsarvode för en veckoövertimme betalas varje månad under året till lärare för vilka fastställts minst en övertimme per vecka utjämnade över alla arbetsveckor under läsåret.

Årsarvode för en veckoövertimme innebär att ersättningen för sådan undervisning för hela läsåret som överstiger undervisningsskyldigheten utjämnas över 12 månader. En förutsättning för detta är att läraren har i genomsnitt minst en övertimme under alla undervisningsveckor vid läroanstalten.

Det belopp som per månad betalas som årsarvode för en veckoövertimme räknas ut så här:  
 

Den uppgiftsrelaterade lönen enligt respektive bilaga x 0,84
_________________________________________________ (delat med) 
 undervisningsskyldigheten i tjänsten  

Övertimarvodet avrundas med en cents noggrannhet.

Årsarvodet för en veckoövertimme beräknas på basis av den uppgiftsrelaterade lönen och undervisningsskyldigheten i tjänsten. Som undervisningsskyldighet räknas undervisningsskyldigheten i tjänsten, utan beaktande av minskning av tjänsteinnehavarens undervisningsskyldighet.

Om antalet övertimmar är lägre än antalet arbetsveckor, betalas arvode för de timmar som hållits. Arvodet för en timme som hållits inkluderar också löneandelen för skolans ferier.

Priset för en enskild övertimme (engångstimarvode) får man genom att multiplicera det månatliga årsarvodet för en veckoövertimme med 12 (ett årligt övertimarvode) och sedan dividera resultatet med antalet undervisningsveckor vid skolan/läroanstalten. Det här gäller om inget annat bestäms i respektive bilaga i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. 

 

Övriga tillägg och arvoden

 

Klassföreståndare och grupphandledare

Till en lärartjänsteinnehavare (lektor/klasslärare) som förordnats till klassföreståndare betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare (4 03 04 03 0) enligt följande:

 • klassföreståndare i årskurs 79: 1,4 årsveckotimmar
 • klassföreståndare i årskurs 6: 1,0 årsveckotimme

Också en lärare som undervisar en sammansatt klass som motsvarar en klass 6 får ersättningen. En sammansatt klass jämställs med en klass 6 om minst 2/3 av eleverna är elever i årskurs 6. Om det ovannämnda villkoret inte fylls kan man lokalt bedöma om klassen motsvarar en klass 6 och betala ersättning för klassföreståndaruppgifterna.

Exempel 

Lärare A har en undervisningsskyldighet på 22 timmar. Läraren undervisar 21 timmar och uppgiften som klassföreståndare räknas in i usken. Till undervisningsskyldigheten räknas en timme, oavsett om läraren undervisar i åk 6 eller 79. 

Lärare B har en undervisningsskyldighet på 22 h och arbetar i åk 7. Läraren undervisar 22 timmar och fungerar också som klassföreståndare. Ersättningen för uppgiften som klassföreståndare betalas ut enligt följande: Övertimarvodet för en klasslärare gånger 1,4. 

Lärare C är klasslärare i åk 6 och har en undervisningsskyldighet på 24h. Läraren undervisar 24h och fungerar som klassföreståndare. Ersättningen för uppgiften som klassföreståndare betalas ut enligt följande: Övertimarvodet för en klasslärare gånger 1,0. 

En klassföreståndare i åk 79 fyller sin undervisningsskyldighet med 0,5 av klassföreståndaruppgiften. Då betalas 0,9 x veckoövertimme för klasslärare (4 03 04 03 0) som klassförståndararvode.

En lektor och samtidigt grupphandledare vid gymnasiet får sitt arvode utbetalat ur gymnasiets resurstimmar. Uppgiften som grupphandledare samt arvodet för uppgiften ska fastslås i gymnasiets årsplan. Lektor vid vuxengymnasium och gymnasiets vuxenlinje som fungerar som grupphandledare får räkna en veckotimme till undervisningsskyldigheten.

 

Stödundervisning

Arvodet för stödundervisning bestäms enligt övertimarvodesgrunden (engångstimarvode – enskilt hållen timme) i lärarens egen tjänst. Ersättningen betalas enligt UKTA, DEL A, Kap. II § 22.


Tilläggsuppgifter i enskilda skolor - ersättning för konst- och färdighetsämnen samt demonstrationstillägg

Till en lärartjänsteinnehavare som åläggs att sköta en uppgift i anknytning till utveckling, planering eller administration av undervisningen i en skola betalas en ersättning utgående från uppgiftens svårighetsgrad och ansvarsnivå. Arbetsgivaren fastställer ersättningen enligt tabellerna nedan:

Grundskolan, månatliga belopp, räknas ut per skola (gäller från 1.8.2024):

Antal lönegrunds-
grupper

 

Skola med årskurs 1-6

Belopp/månad 

Skola med årskursgrupper 7-9 eller specialskola

Belopp/månad 

 6-8  - 359,95
 9-16 359,95 719,94
 17-21 539,97 899,90
 22-25 539,97 1259,90
 26-29 719,94 1619,87
30-33 899,90 1799,82
34- 1079,89 1979,82

 

Om en skola med årskurs 1–6 och/eller årskurs 7–9 och/eller en specialskola har en gemensam föreståndare, bestäms beloppet i enligt kvoten för skolan med årskurs 7–9.  

Gymnasier, månatliga belopp, räknas ut per skola (gäller från 1.8.2024):

 Elevantal Belopp/månad
 100-200  246,15
 201-400 369,18
 401-600 492,24
 601- 615,30

 

Konst- och färdighetsämnen

Till en innehavare av ämneslärartjänst som undervisar i konst- och färdighetsämnen i en skola med årskurs 7–9 betalas ersättning enligt tabellen nedan. Detta förutsätter att det till lärarens uppgifter hör mer arbete än i genomsnitt för anskaffning av material och för underhåll av utrustning. Bestämmelsen tillämpas även på lärare som är gemensamma för gymnasiet och grundskolan och som uppfyller villkoren ovan.

Antal lönegrundsgrupper i årskurs 7–9   Belopp/månad
 1–2  203,86
 3–8  407,69
 9–   611,56

 

 

Timmar för förberedelse av demonstrationer

Av klasstimmarna för förberedelse av demonstrationer i fysik och kemi per vecka räknas en femtedel till undervisningsskyldigheten för innehavare av ämneslärartjänst i grundskolor och gymnasier och för de innehavare av speciallärartjänst/specialklasslärartjänst som undervisar i årskurs 7–9.

Av klasstimmarna för förberedelse av demonstrationer och laborationer i biologi, jord- och skogsbruk och trädgårdsskötsel räknas en tjugondel till undervisningsskyldigheten för innehavare av ämneslärartjänst i grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier och för de innehavare av speciallärartjänst/specialklasslärartjänst som undervisar i åk 7–9.

Grundskolor och gymnasier

Klasstimmar i fysik och kemi Demonstrationstimmar
2,50–7,49 1
7,50–12,49 2
12,50–17,49 3
17,50–22,49 4

 

Grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier

Klasstimmar i biologi (ej geografi)   Demonstrationstimmar
 10-29,99 1
 30- 2

 

Ersättning för ambulerande lärares arbete

131,08 euro/månad (fr.o.m. 1.8.2024)

Om en lärartjänsteinnehavare eller timlärare i huvudsyssla undervisar vid två eller flera enheter och enligt arbetsplanen är tvungen att under dagen förflytta sig mellan enheterna, betalas en ersättning enligt lönebilagan (i medeltal en eller två gånger). Om läraren enligt arbetsplanen under dagen förflyttar sig till en annan enhet i genomsnitt tre eller fyra gånger per vecka, betalas ersättningen förhöjd med 50 procent. Om läraren förflyttar sig minst fem gånger betalas ersättningen fördubblad.

En ersättning enligt avtalet betalas inte om avståndet mellan verksamhetsställena är kortare än två kilometer. Avtalsbestämmelsen kan undantagsvis också tillämpas på en tjänsteinnehavare och en timlärare i huvudsyssla som undervisar vid två eller flera verksamhetsställen även om bytet av verksamhetsställe inte sker mitt under dagen.

En förutsättning för att avtalet ska tillämpas är en orsak som följer av särskilda lokala undervisningsarrangemang. Sådana orsaker kan vara långa avstånd mellan verksamhetsställen eller skärgårdsförhållanden och då det på grund av det låga antalet elever/studerande är nödvändigt att använda ambulerande lärare. Avståndet mellan verksamhetsställena ska vara minst 40 kilometerm. En ersättning enligt lönebilagan betalas om läraren har minst två verksamhetsställen. Om antalet verksamhetsställen är tre eller flera betalas ersättningen förhöjd med 50 procent. En förhöjd ersättning betalas också om avståndet mellan verksamhetsställena är minst 80 kilometer.

 

Löner och tillägg vid medborgarinstitut och folkhögskolor

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för rektorer, lärare i huvudsyssla och planeringsansvariga lärare och uträkningen av tiden bestäms enligt UKTA, DEL A, § 13–18. Antalet år som berättigar till den årsbundna delen och procenttalen är som nedan. Dessa hittas i respektive bilaga i UKTA.

Medborgarinstitut per 1.8.2022

5 år  10 år  15 år  20 år 
Rektorer och biträdande rektorer  - 5 % 4 % 6 %
Lärare 3% 9 % 6 % 6 %
Planeringsansvariga lärare 3% 10 % 10 % 10 %

 

Folkhögskolor per 1.8.2022

5 år  10 år  15 år  20 år 
Rektorer och biträdande rektorer  - 5 % 4 % 6 %
Lärare med alternativ 2 3% 5 %

 

Löner och tillägg för timlärare vid medborgarinstitut och folkhögskolor

Till en timlärare betalas 26,74 - 30,67 euro för varje undervisningstimme läraren hållit.

Till en timlärare som har behörighet som lärare i huvudsyssla vid folkhögskolor och medborgarinstitut samt till en timlärare som har slutfört 35 studieveckors pedagogikstudier för lärare betalas ett timarvode som är 10 % högre än vad som annars betalas timläraren. Om timläraren slutfört endast grundstudierna i vuxenpedagogik är timarvodet 5 % högre.

 

Årsförhöjning

Till en timlärare som i snitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i 3 år har undervisat i snitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 6 %.

Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i 5 år har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 4 %. 

Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i 7 år har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 4 %.

 

Semesterersättning och semesterpenning

En timlärares rätt till (semester, semesterlön och) semesterersättning följer semesterlagen (162/2005). Semesterersättning betalas vid utgången av medborgarinstitutets eller folkhögskolans arbetsperiod eller när anställningen upphör.

Timläraren skall ges en specifikation över semesterersättningen som innehåller en utredning över ersättningsgrunden.

Om timläraren för samma tid får semester, semesterersättning eller semesterpenning på basis av ett annat anställningsförhållande hos samma arbetsgivare, har läraren inte rätt till den semesterersättning som avses i denna paragraf.

En timlärare intjänar semesterpenning för sådana kalendermånader då timläraren har minst 14 arbetade dagar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 14 arbetade dagar, eller 35 arbetstimmar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 35 arbetstimmar (full kvalifikationsmånad).

Semesterpenningen räknas ut enligt följande:

50 % semesterersättning för arbetsåret x månader med 14 arbetsdagar eller 35 undervisningstimmar 
_________________________________________________________________________________ (delat med) 
Antalet anställningsmånader 

Semesterförmånerna för en timlärare fastställs med stöd av bestämmelserna i semesterlagen med undantag av semesterpenningen.

Semesterersättningen är 9 % av de löner som betalats under hela anställningsförhållandet (11,5 %, om anställningen har fortgått utan avbrott minst ett år före kvalifikationsårets utgång).

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren en specifikation över semesterersättningen.

 

Sjuklön och lön för graviditetsledighet

Till en timlärare som i snitt undervisar minst 14 timmar per vecka betalas sjuklön och lön för graviditetsledighet enligt AKTA kap. V § 2 och 8.

Vid beräkningen av karenstider betraktas timlärarens anställning som sammanhängande, om läraren har varit i sitt eget medborgarinstituts eller sin egen folkhögskolas tjänst fram till utgången av föregående ordinarie arbetsperiod och då undervisat i snitt 14 timmar per vecka.

Rätten för andra timlärare än de i mom. 1 avsedda timlärarna att få moderskapsledighet och avlönad sjukfrånvaro bestäms i enlighet med arbetsavtalslagen.

 

Tillfällig vårdledighet

En timlärare som undervisar i snitt minst 14 timmar per vecka har i enlighet med AKTA kap. V § 9 rätt till avlönad arbetsledighet (tillfällig vårdledighet) för att ordna vård för eller vårda sitt barn då barnet insjuknat plötsligt.

 

Ersättningar för resekostnader

En timlärares rätt att få resekostnadsersättningar följer respektive bestämmelser i AKTA, dock med följande undantag:

Till en timlärare som är bosatt i någon annan kommun än den där medborgarinstitutet eller folkhögskolan är belägen betalas resekostnadsersättning för timlärarens resa från bostaden som ligger utanför kommunen eller från lärarens verksamhetsställe utanför kommunen till medborgarinstitutets eller folkhögskolans arbetsställe till den del resans längd överstiger sex kilometer. På samma grunder ersätts återresan samt betalas dagtraktamente.

Till en timlärare som är bosatt i samma kommun betalas resekostnadsersättning från timlärarens bostad eller verksamhetsställe till medborgarinstitutets eller folkhögskolans arbetsställe, dock högst till den del resan överstiger sex kilometer. På samma grunder ersätts återresan. 

 

Lönebetalning

Perioden och tidpunkten för lönebetalningen följer AKTA kap. II § 17.

 

Nyttiga länkar


På KT:s webbsida finns en sammanställning av grundlönerna och arvodena i UKTA enligt lönepunkt. 

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA