Lärares yrkesetik

Som så många andra yrkesgrupper jobbar lärare enligt vissa etiska principer. De omfattar bland annat attityder, värderingar och ansvar. Att upprätthålla sin yrkesskicklighet hör också till de etiska principerna. 

 

Så här beskriver undervisningssektorns etiska råd grunden till de yrkesetiska principer som gäller för lärare:

"Värdegrunden i läraryrket är människovärde, sanningsenlighet, rättvisa samt frihet och ansvar."

En lärares yrkesetik är inte det samma som de juridiskt fastslagna uppgifterna i lagar och förordningar. Lärarens yrkesetik baserar sig på FN:s mänskliga rättigheter och är djup rotade i yrkesrollen.

"Lärarens ansvar bygger på såväl kunskap som på en värdegrund i arbetet. Båda behövs eftersom en svag yrkesskicklighet inte kompenseras av starka etiska principer eller vice versa.

Läraruppgiften förutsätter en kompetens som upprätthålls, en särskild lyhördhet för att identifiera etiska problem i undervisningen och förmåga att arbeta etiskt och professionellt i problematiska situationer."

 

Värdegrunder

Lärarens yrkesetiska principer genomsyras av en värdegrund där

  • Människovärdet måste respekteras oberoende kön, sexuell läggning, utseende, ålder, religion, samhällelig position, härkomst, åsikt, förmåga och prestationer.
  • Sanningsenlighet är en bärande princip.
  • Rättvisa ska råda och där det är viktigt att bemöta elever och elevgrupper rättvist och att iaktta rättvisa i all annan yrkesutövning.
  • Frihet och ansvar gäller. Läraren har rätt till sina egna åsikter och värderingar men i undervisningsarbetet är ansvaret kopplat till bland annat lagstiftningen och läroplanen.

De etiska principerna

Principerna som följer är citerade från Etiska rådet.

 

LÄRARENS RELATION TILL SITT ARBETE

Läraren förbinder sig i sitt arbete att följa de normer som reglerar arbetet och de etiska regler som gäller för yrkeskåren. Läraren ska utför sina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vidare ska läraren utveckla sitt arbete och sin yrkeskompetens och utvärdera sin egen verksamhet.

Lärarens person spelar en stor professionell roll och läraren har därför både en rätt och en skyldighet att satsa på och värna om sin person.

I sin yrkesutövning har läraren rätt att bli behandlad rättvist.


LÄRAREN OCH ELEVERNA

Läraren ska acceptera och ta hänsyn till eleverna som de unika personer de är. Vidare ska läraren respektera elevernas rättigheter och förhålla sig humant och rättvist till sina elever.

Läraren ska eftersträva att förstå elevernas utgångspunkter, tankar och åsikter och iaktta diskretion i frågor som gäller enskilda elevers person och integritet. Läraren ska särskilt beakta de elever som behöver omsorg och beskydd och får aldrig godta någon som helst form av mobbning eller utnyttjande.

I lärararbetet ingår det att lära eleverna att samarbeta och hjälpa dem att bli goda samhällsmedlemmar. Arbetet omfattar också att bygga upp förtroende och goda mänskliga relationer.

Ju yngre eleverna är desto större är lärarens ansvar för dem. Läraren samverkar med de vuxna som ansvarar för barnen och de unga.


LÄRAREN OCH KOLLEGERNA

Läraren värdesätter sin uppgift och respekterar sina kolleger. Läraren arbetar för att samordna resurser på ett konstruktivt sätt och eftersträvar balans mellan sin egen autonomi och kollegerna på arbetsplatsen.

Att visa respekt och förståelse för kollegernas individualism och att ömsesidigt stödja och hjälpa varandra är viktiga principer för arbetsgemenskapen.LÄRAREN OCH INTRESSEGRUPPERNA

Läraren samarbetar med elevernas vårdnadshavare och andra som svarar för deras utbildning, uppfostran och välfärd. Bland dem märks expertgrupper inom social- och hälsovården, olika myndigheter och en rad andra samarbetspartner.

Målet med samarbetet är att stötta eleverna i deras lärprocess och utveckling och att bredda deras inlärningsmöjligheter.LÄRAREN OCH SAMHÄLLET

Undervisning är en av samhällets viktigaste uppgifter. Lärarnas möjligheter att utföra sitt arbete och utveckla sin professionalism är inte bara beroende av deras engagemang utan också av hur stora resurser samhället satsar på undervisning och utbildning. Genom sitt arbete främjar läraren elevernas möjligheter att få fostran och att växa.

Framför allt företräder läraren elevernas rättigheter och intressen – med en kritisk hållning om det behövs. Samtidigt hjälper läraren eleverna att växa upp till kunniga och ansvarstagande medlemmar i ett demokratiskt samhälle.LÄRAREN OCH MÅNGFALD

Läraren ska se till att alla elever har samma rättigheter och skyldigheter som samhällsmedlemmar.

Vidare ska läraren bemöda sig om att elevernas och vårdnadshavarnas kultur och världsåskådning respekteras på lika villkor och att ingen blir diskriminerad på grund av sin kultur eller världsåskådning.

 

I Finland är det undervisningssektorns yrkesetiska råd som behandlar och tar ställning till allmänna etiska frågor. De tar också emot klagomål och får ge ut utlåtanden och anmärkningar. Här hittar du senaste ställningstagandena.