Anställningsformer

Ditt yrke är lärare, men visste du att du samtidigt är tjänsteman, tjänsteinnehavare eller befattningshavare? 


Känner du till din anställningsform? Har du utnämnts till tjänsteman eller har du undertecknat ett arbetsavtal? Typen av anställningsförhållande avgör vilka lagar och avtal som reglerar flera olika rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren.

 

Tjänst eller befattning?

Inom staten och i kommunerna används i regel två typer av anställningsförhållanden; tjänster och befattningar. Om du anställs inom staten utnämns du till tjänsteman, medan kommuner och samkommuner använder sig av benämningen tjänsteinnehavare. Både inom stat och inom kommun finns dessutom arbetsavtalsanställda befattningshavare.

 

Tjänsteman eller tjänsteansvar?

Som lärare utövar du offentlig makt då du bedömer eller bestraffar elever. Detta innebär att lärare i allmänhet innehar tjänster, både inom staten och i kommunerna. Vid privatskolor och vid universiteten är lärare befattningshavare som enligt lag arbetar under tjänsteansvar.

 

Tillsvidare eller till juni?

En ordinarie tjänsteinnehavare eller tjänsteman är anställd tillsvidare. Att du är anställd tillsvidare innebär att anställningen är i kraft tills antingen du själv eller din arbetsgivare säger upp den. Din anställning är alltså inte tidsbunden.

En tillförordnad (tf.) tjänsteinnehavare eller tjänsteman, anställs som vikarie eller för viss tid på en vakant tjänst. Anställningen är därmed tidsbunden. Trots att utgångspunkten är att lärare endast undantagsvis ska anställas för viss tid, är det tyvärr inte ovanligt med tidsbundna anställningar bland lärare. Det är dock endast lärare som uppfyller tjänstens behörighetskrav som kan få en tjänsteutnämning som är i kraft tills vidare.

 

Timlärare i huvudsyssla eller i bisyssla?

Som timlärare kan du vara anställd antingen i huvudsyssla eller i bisyssla. Timlärare i huvudsyssla har minst 16 timmar undervisning per vecka, medan timlärare i bisyssla har färre än 16 timmar undervisning per vecka. Både timlärare i huvudsyssla och timlärare i bisyssla kan vara anställd tillsvidare, förutsatt att läraren är behörig för tjänsten. Timlärare i bisyssla anställs dock oftast för ett läsår i taget. Likaså anställs även obehöriga timlärare i huvudsyssla oftast för viss tid.

 

Behörig?

Undervisningen ska enligt huvudregeln ges av behöriga lärare. Om utbildningsanordnaren har försökt få en behörig lärare, men inte lyckats, får en obehörig lärare anställas för högst ett läsår. I allmänhet ska dock obehöriga anställas endast för högst sex månader.

 

Inget arbetsavtal?

Har du funderat på varför du aldrig undertecknade något arbetsavtal? Eftersom de flesta lärare fungerar som tjänstemän eller tjänsteinnehavare, räcker det att du skriftligen eller muntligen accepterar utnämningen. Endast de lärare som är anställda vid privatskolor eller vid universitet undertecknar ett arbetsavtal med sin arbetsgivare.