Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn anges vilka personuppgifter och andra uppgifter vi samlar in samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Denna integritetspolicy tillämpas på de nättjänster som tillhandahålls av Finlands svenska lärarförbund FSL rf samt mobilappen Lärarrummet.

Principer för skydd av personuppgifter vid Finlands svenska lärarförbund FSL rf. 

Personuppgiftsansvarig

Finlands svenska lärarförbund FSL rf
Järnvägsmannagatan 6
00520 Helsingfors

Finlands svenska lärarförbund FSL rf. är en registrerad förening. Medlemmar i förbundet är dess medlemsföreningar med dess personmedlemmar. Medlemsföreningarnas medlemsregister handas av förbundet. 

Finlands svenska lärarförbund FSL behandlar personuppgifter säkert och skyddat. FSL har förbundit sig att följa de i dataskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen stadgade grundprinciperna samt god sed gällande hantering och administrering av information. 

FSL följer alltid dessa principer:

 •  Uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (medlemmen)
 •  Personuppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål
 • Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilka de behandlas
 • Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas till utan dröjsmål
 • Personuppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifter behandlas
 • Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegriper skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder

 

Syftet och grunderna för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är de rättigheter och skyldigheter som uppstår via medlemskap i Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf.

Behandlingen grundar sig på samtycke av den registrerade eller behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås eller behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter behandlas för att tillgodose medlemmarnas rätt till de förmåner och rättigheter som medlemskapet i Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf. medför.

 

Personuppgifter som behandlas

 • Namn och personsignum för identifiering och individualisering
 • Kontaktuppgifter så som e-post, telefonnummer, adress
 • Arbetsplats
 • Modersmål om ej svenska
 • Medborgarskap om ej finskt
 • Utbildningsform/stadium för arbetsplatsen
 • Undervisningsämne
 • Bankförbindelse för utbetalning av ersättningar och arvoden

 

Överföring av personuppgifter

Medlemsuppgifter behandlas av Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf., Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och vid behov av Lärarnas arbetslöshetskassa och försäkringsbolaget Turva som tillhandahåller de försäkringar som följer av medlemskapet.


Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf. säljer inte och överför inte personuppgifter till tredje part. Undantag utgörs av:

 • Uppgifter till arbetslöshetskassan gällande medlemmar som också anslutit sig till den
 • Uppgifter till försäkringsbolag för erhållande av försäkringsskydd
 • För undersökningar där FSL är del och där resultaten kan användas för intressebevakningsarbetet
 • Skattemyndigheterna
 • Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Personuppgifterna levereras huvudsakligen i elektronisk form. Enligt dataskyddsförordningen ska den dataskyddsansvariga inom trettio dagar vidta åtgärder för att tillgodose den registrerades begäran.

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och kompletterade.

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvariga få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvariga ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om förutsättningarna i dataskyddsförordningen uppfylls. Här kan du begära att ditt användarkonto till Lärarrummet-appen eller intranätet ska raderas.

Den registrerade har enligt de i dataskyddsförordningen stadgade omständigheterna rätt att begränsa användningen av personuppgifterna.

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som samlats in av den personuppgiftsansvariga i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Behandling av personuppgfiter

Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Endast de personer som har rätt att behandla personuppgifter inom förbundet hanterar personuppgifter. Rätt att behandla personuppgifter kan uppstå i samband med arbetsavtal eller genom förtroendeuppdrag inom förbundet.

Förbundet kan även ingå avtal med personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde som genom avtal behandlar medlemsuppgifter för förbundet är bunden att följa de ovan nämnda principerna, god praxis gällande hantering av personuppgifter samt lagar och förordningar gällande hantering av personuppgifter.

Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf. är skyldig att utan dröjsmål meddela den registrerade om en personuppgiftsincident som sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

 

Skyldighet att meddela om personuppgiftsincident

Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf. är skyldig att utan dröjsmål meddela den registrerade om en personuppgiftsincident som sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

Denna dataskyddsbeskrivning uppdateras vid behov. En utförligare beskrivning kan fås på begäran: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Frågor

I frågor gällande behandling av personuppgifter kan du kontakta förbundsordförande Inger Damlin (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)