Företagshälsovård och tidigt stöd

Arbetsgivaren är skyldig att sköta om sina arbetstagares arbetshälsa och säkerhet. Om din arbetshälsa riskerar att försämar står företagshälsovården stå till tjänst. Stöd i ett tidigt skede garanterar att du mår bättre så fort som möjligt.

 

Alla arbetsgivare inom utbildningssektorn måste göra ett avtal om företagshälsovård.

Många lärare säger att arbetsbelastning är den största enskilda faktorn som försvagar hur bra de mår på arbetet. Företagshälsovården ska hålla samma nivå för alla arbetstagare, oberoende av hur hens arbetsavtal ser ut.

 

Förebyggande företagshälsovård och tidigt stöd

Den viktigaste uppgiften för företagshälsovården är förebyggande hälsovård. Genom att koncentrera sig på förebyggande vård kan man ingripa så fort som möjligt då en persons hälsa är i riskzonen att försvagas. I bästa fall kan företagshälsovården till och med helt förebygga problemet.

En så kallad arbetsplatsutredning är företagshälsovårdens viktigaste verktyg.

En så kallad arbetsplatsutredning är företagshälsovårdens viktigaste verktyg. I en sådan utredning bedömer man arbete, arbetsmiljö, hälsorisker på arbetsplatsen, belastningsfaktorer samt resurser och hur detta inverkan på hälsan och arbetsförmågan.En uppdaterad arbetsplatsutredning måste finnas på varje arbetsplats inom undervisningssektorn. 

"Företagshälsovårdspersonalen bedömer arbetsförhållandenas inverkan på hälsan och arbetsförmågan på basen av den information som samlats under besök på arbetsplatsen, iakttagelser och diskussioner samt vid behov med hjälp av mätningar. Genom intervjuer och förfrågningar kan man även ta reda på arbetsatmosfären och belastningsfaktorer."

 

Att bedöma arbetsförmågan

Arbetsgivaren är skyldig att sköta om sina arbetstagares arbetshälsa och säkerhet. Arbetsgivaren bör följa upp sina arbetstagares motivation och ork till exempel med hjälp av personalenkäter. På det här sättet kan man ingripa direkt då ett problem uppdagas. Tidigt stöd är viktigt för att man ska kunna se till att ett problem inte förvärras.

Om ditt arbete blir för tungt måste din arbetsförmåga redas ut.

Om ditt arbete blir för tungt måste din arbetsförmåga redas ut. Arbetsgivaren behöver alltid ditt godkännande för att få utreda ditt allmänna hälsotillstånd.

Företagshälsovården gör på basis av hälsokontrollen upp ett intyg där man uppskattar din förmåga att sköta dina arbetsuppgifter. Hälsokontroller skyddar din hälsa, efter en kontroll kan det vara skäl att anpassa ditt arbete till dina förutsättningar eller vid behov flytta dig till andra uppgifter inom arbetsplatsen.

 

Rehabilitering och handledning

Hälsokontrollen som uppskattar din arbetsförmåga är en del i rehabiliterandet av arbetstagaren. Som stöd kan också handledning förekomma.

När man talar om arbetshandledning för lärare menar man handledning och stöd som arbetsgivaren betalar för. Handledningen ska ges av en erfaren expert inom undervisning och utbildning som har handledarutbildning. En arbetstagare i den här situationen kan behöva stöd i utförandet av arbete, i bedömning av det egna arbetet samt hjälp med att reda ut problem i arbetet.

Då din arbetsförmåga är nedsatt har du rätt till sjukledighet. Invalidpension kan bli aktuellt om din arbetsoförmåga är permanent.