Nu ska framtidens skola byggas - FSL:s teman inför riksdagsvalet 2023

Omvärlden förändras i ett rasande tempo. Om vi vill att den finländska skolan ska svara på framtidens behov är en omfattande satsning på utbildningen, från småbarnspedagogiken till högskolenivå, en nödvändighet. För att kunna trygga varje elevs skolgång, och samtidigt säkra ett hållbart samhällsbygge genom en skola som håller hög kvalitet, vill Finlands Svenska Lärarförbund FSL se följande satsningar:

Varje elev måste få stöd i rätt tid

 •  Vi behöver fler speciallärare och specialklasslärare för att kunna tillgodose varje elevs behov. Eleven måste få stöd så tidigt som möjligt under sin lärstig.
 •  Systemet för hur man tillgodoser elevers stödbehov, trestegsstödet, måste revideras och byråkratin minska. Trestegsstödets finansiering måste öka, så att utbildningsanordnaren garanteras mera resurser för varje elev inom det intensifierade eller särskilda stödet.

Vi behöver lärare också i framtiden

 • Var tredje lärare i Svenskfinland planerar byta bransch. I kombination med ett avtagande söktryck till lärarutbildningarna riskerar branschflykten bli kostsam för Finland. Vi måste stärka läraryrkets attraktionskraft så att våra barn och unga har kompetenta lärare både nu och i framtiden.
 • Finland behöver ett lärarregister för att kunna prognostisera framtidens lärarbehov och därmed minska risken för lärarbrist.
 • Lärarnas arbetsmängd har ökat kraftigt de senaste åren. Allt fler drabbas av utbrändhet, men i Finland är fortfarande inte arbetsutmattning en giltig diagnos som berättigar till sjukledighet. Finlands lagstiftning måste moderniseras så att den motsvarar de
  behov som finns.
 • Lärardimensioneringen måste lagstiftas för att vi ska kunna garantera tillräckligt stöd och grundtrygghet för varje elev.

God utbildning ger trygghet

 •  För att kunna leverera och nå upp till en nordisk nivå behöver den finländska skolan långsiktighet och investeringar som ger möjlighet att nå våra högt ställda målsättningar.
 • Med tryggad grundfinansiering kan alla anordnare av utbildning planera och utveckla sin verksamhet samt utbildningens kvalitet på lång sikt. Samtidigt bidrar tryggad finansiering till ökad lärartäthet, färre visstidsanställningar och ökad trygghet för både elever och personal i skolan. Med ökade resurser till utbildningen har lärarna bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
 • Vi måste satsa på grundskolan för att förebygga marginalisering. En trygg och fungerande skola med tillräckligt många vuxna är den bästa förebyggande åtgärden för de ungas psykiska välbefinnande.
 • Med tillräckliga satsningar på grundforskningen i våra högskolor och universitet kan vi nå upp till en självskriven målsättning att vara framgångslandet inom övergången till grön teknik och en hållbarare livsstil. Satsningen på forskning, utveckling och innovation (FUI) måste nå upp till 4% av Finlands BNP senast år 2030, men den ökade satsningen måste börja genast i inledningen av kommande regeringsperiod.

Här kan du ladda ner vårt riksdagsvalsprogram som PDF:

FSL:s teman inför riksdagsvalet 2023