FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: susanna.elenius@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Läs mera om 'Den åländska skolans stödsystem fungerar inte i praktiken – många barn och unga blir utan den hjälp de har rätt till'

Finlands svenska lärarförbunds lokalförening på Åland uttrycker oro över de knappa resurserna som finns för att förverkliga stödet för lärande och skolgång. Vi har en hel del elever som faller mellan stolarna, som inte får det stöd de har rätt till eftersom personalen inte räcker till, säger Karsten Steiner, ordförande för Ålands lärarförening.

Läs mera om 'De unga ska själva få bestämma om sin vaccinering'

Finlands svenska lärarförbund och Förbundet Hem och Skola anser att det är bra att skolhälsovården i många kommuner nu erbjuder ungdomar möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. På det här sättet når hälsovården snabbt ut till yngre åldersgrupper och kan erbjuda barn och unga att på ett smidigt sätt få tillgång till vaccination.

Läs mera om 'Stöd och uppmuntran biter bra på lärarnas stressnivåer – visstidsanställda i utsatt position'

Finlands svenska lärarförbund FSL går på djupet med lärarnas välmående och arbetssituation och utnyttjar nya datainsamlingsmetoder i ett samarbete med Åbo Akademi och arbetsgivarna Helsingfors, Åbo och Raseborg. Stöd och uppmuntran från så väl kolleger och elever som rektor eller annan chef gör att lärare upplever mindre stress och mer glädje på jobbet.

Läs mera om 'Bara för att vi kan betyder det inte att vi ska – distansundervisning får inte bli det nya normala'

Undantagsarrangemangen i skolan har ökat ojämlikheten och skalat bort många av de sociala aspekterna som gör skolan till en trygg plats för barn och unga. Jämlikheten i utbildningen tryggar vi genom närundervisning, det har coronaåret lärt oss, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Gruppstorlekarna ökar och lärarens tid för den enskilda eleven minskar då flera kommuner sänker timresursen nästa läsår '

Nästan 40 procent av de svensk- och tvåspråkiga kommunerna sänker sin timresurs för läsåret 2021–2022, visar Finlands svenska lärarförbunds kartläggning. En sänkt timresurs riskerar leda till större gruppstorlekar och mindre tid för varje elev. Det här är en direkt försämring för den enskilda eleven och klingar illa med regeringens tydliga budskap att satsa på barn och unga post coronapandemin, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL.

Läs mera om 'Granska inte bara bitar av stödsystemet i skolan när det är helheten som avgör kvaliteten'

Frågan om stödfunktioner för elever och studerande har aktualiserats under coronapandemin och kommer att vara en central fråga för kommunerna framöver. FSL tycker det är viktigt att granska kommunernas satsningar men efterlyser en tillräckligt bred infallsvinkel. Personalen i skolan utgör ett team som på olika sätt stöder elever och studerande, att analysera enbart en del av teamet är att ha för snäva parametrar, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin. 

Läs mera om 'Öronmärk coronastödet för att skydda kommunens utbildningssektor från politiska klavertramp  '

Utredning på utredning visar att undantagsarrangemangen i skolan under pandemin har orsakat kunskapsluckor och riskerar elevernas och studerandenas psykiska hälsa. Alla kommuner borde göra en kartläggning över utbildningens behov och basera ansökan om stödpengar på den. Det stöd som beviljas måste sedan öronmärkas för att åtgärda de specifika behoven, anser FSL:s fullmäktige.

Läs mera om 'Utlåtande om utredningen av gymnasiediplom'

FSL har den 26 mars gett ett utlåtande om gymnasiediplomen. I utlåtandet framför FSL bland annat att gymnasiediplomen utöver diplomen i bildkonst, gymnastik och musik bör förbli frivilliga för gymnasierna att ordna. Bedömningen måste vara jämlik, kriterierna klara och utbildning gällande bedömningen måste ges till de som bedömer diplomen. 

Den som önskar läsa utlåtandet i sin helhet ber vi kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mera om 'Insändare från FSL:s styrelse: Gör politik av rätt utbildningsfrågor '

Det är valtider igen och frågor om skola och utbildning ges viktigt utrymme i debatten. Vi står inför ett brytningsskede där tyngdpunkterna i kommunens uppdrag förskjuts och utbildningen blir en allt viktigare framgångsfaktor. Hur kommunerna tar hand om och utvecklar sin utbildningssektor kommer i allra högsta grad att påverka var finländarna väljer att bo i framtiden.

Läs mera om 'Med mer data och förankring på ministeriet kan vi utveckla världens bästa skola Finland – också på svenska'

Rapporten om särdragen i den finlandssvenska utbildningen erbjuder en unik språngbräda för konstruktiva diskussioner om utmaningar och utvecklingsbehov för utbildningen på svenska i Finland. Inom FSL är vi stolta över vårt bidrag till rapporten och ser fram emot ett mera målmedvetet, långsiktigt och konsekvent arbete, både på nationellt och lokalt plan, för att trygga den svenskspråkiga utbildningsstigen.