FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: susanna.elenius@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Läs mera om 'Svenskfinland kan inte missa integrationståget - ”Finns outnyttjad potential”'

Med tanke på de ökande befolkningsrörelserna och Finlands stora behov av arbetskraftsinvandring behöver diskussionen om integration på svenska i Finland hålla jämna steg med den på majoritetsspråket, anser Finlands svenska lärarförbund FSL som idag publicerar en rapport kring den finlandssvenska integrationsstigen. Att vi öppnar upp för mer diskussion i den här frågan tror jag är viktigt för svenskas ställning och det finlandssvenska samhällets livskraft och också för tillgången på svenskspråkig skola och utbildning, Inger Damlin ordförande för FSL.

Läs mera om 'Mindre administration och fastighetsskötsel – så måste rektorernas arbetsbild utvecklas'

Rektorerna blir alltmer utmattade på grund av för hög arbetsbelastning, visar Finlands Rektorers färska rektorsbarometer. Utvecklingen har gått åt fel håll då rektorns arbetstid går åt till att exempelvis beställa tvål och wc-papper till skolan, säger FSL:s styrelseledamot Malin Höglund-Snellman, som jobbar som biträdande tjänsterektor vid Oxhamns Skola i Jakobstad.

Läs mera om 'Osakligt bemötande och dålig behandling ett stort hot mot lärarnas välbefinnande på jobbet'

30 procent av lärarna får utstå osakligt bemötande och illabehandling, visar en undersökning gjord av Finlands svenska lärarförbund i samarbete med med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Studien visar också att det inte finns något som under arbetsdagen kan kompensera för effekterna av den här typen av bemötande. Ingen ska behöva utstå sådant här, det borde varje arbetsgivarens se till, anser FSL:s förbundsfullmäktige som sammanträder till sitt ordinarie möte den 10–11 november.

Läs mera om 'Lärarföreningen i Raseborg: Rör inte timresursen i kommande budgetförhandlingar'

I diskussioner kring stadens ekonomiskt utmanande läge efterlyser Finlands svenska lärarförbunds lokala lärarförening mod av beslutsfattarna att inte minska den så viktiga timresursen. Våra gruppstorlekar är hanterbara i dagsläget och varje lärarresurs vi har just nu är alldeles nödvändig för att kunna möta våra barn och ungas behov, säger Niclas Zweigberg, ordförande för Raseborgs lärarförening.

Läs mera om 'Den åländska skolans stödsystem fungerar inte i praktiken – många barn och unga blir utan den hjälp de har rätt till'

Finlands svenska lärarförbunds lokalförening på Åland uttrycker oro över de knappa resurserna som finns för att förverkliga stödet för lärande och skolgång. Vi har en hel del elever som faller mellan stolarna, som inte får det stöd de har rätt till eftersom personalen inte räcker till, säger Karsten Steiner, ordförande för Ålands lärarförening.

Läs mera om 'De unga ska själva få bestämma om sin vaccinering'

Finlands svenska lärarförbund och Förbundet Hem och Skola anser att det är bra att skolhälsovården i många kommuner nu erbjuder ungdomar möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. På det här sättet når hälsovården snabbt ut till yngre åldersgrupper och kan erbjuda barn och unga att på ett smidigt sätt få tillgång till vaccination.

Läs mera om 'Stöd och uppmuntran biter bra på lärarnas stressnivåer – visstidsanställda i utsatt position'

Finlands svenska lärarförbund FSL går på djupet med lärarnas välmående och arbetssituation och utnyttjar nya datainsamlingsmetoder i ett samarbete med Åbo Akademi och arbetsgivarna Helsingfors, Åbo och Raseborg. Stöd och uppmuntran från så väl kolleger och elever som rektor eller annan chef gör att lärare upplever mindre stress och mer glädje på jobbet.

Läs mera om 'Bara för att vi kan betyder det inte att vi ska – distansundervisning får inte bli det nya normala'

Undantagsarrangemangen i skolan har ökat ojämlikheten och skalat bort många av de sociala aspekterna som gör skolan till en trygg plats för barn och unga. Jämlikheten i utbildningen tryggar vi genom närundervisning, det har coronaåret lärt oss, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Gruppstorlekarna ökar och lärarens tid för den enskilda eleven minskar då flera kommuner sänker timresursen nästa läsår '

Nästan 40 procent av de svensk- och tvåspråkiga kommunerna sänker sin timresurs för läsåret 2021–2022, visar Finlands svenska lärarförbunds kartläggning. En sänkt timresurs riskerar leda till större gruppstorlekar och mindre tid för varje elev. Det här är en direkt försämring för den enskilda eleven och klingar illa med regeringens tydliga budskap att satsa på barn och unga post coronapandemin, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL.

Läs mera om 'Granska inte bara bitar av stödsystemet i skolan när det är helheten som avgör kvaliteten'

Frågan om stödfunktioner för elever och studerande har aktualiserats under coronapandemin och kommer att vara en central fråga för kommunerna framöver. FSL tycker det är viktigt att granska kommunernas satsningar men efterlyser en tillräckligt bred infallsvinkel. Personalen i skolan utgör ett team som på olika sätt stöder elever och studerande, att analysera enbart en del av teamet är att ha för snäva parametrar, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.