Lön och dagpenning när smittspårningen upphör och karantänsbeslut uteblir

Det förvärrade läget med coronapandemin och ändrade förfaringssätt i kommuner då det gäller smittspårning och beslut om karantän har fött ett antal frågor, även ersättning för undervisning som samtidigt sker på distans och som närundervisning väcker diskussion. FSL ser ett behov att man för diskussioner lokalt med arbetsgivaren på lokalt plan och har uppmanat våra förtroendemän att göra det. 

 

Sjuklön eller dagpenning vid smittsam sjukdom

I en del kommuner, bland annat i huvudstadsregionen, har den kommunala myndigheten beslutat att upphöra eller minska på smittspårningen och frångå förfarandet med att försätta insjuknade eller exponerade av coronaviruset i karantän. Orsaken är att smittspårningen är överbelastad och resurserna inte räcker till. Medborgarna förutsätts ett ansvarsfullt förfarande och själva besluta om en frivillig karantän.

Arbetsgivaren bör ge tydliga anvisningar om hur lärarna ska förfara om de uppvisar symptom, får ett positivt resultat på hemtest eller har exponerats för coronaviruset.

Eftersom en förutsättning för att kunna få FPA:s dagpenning är att ett beslut om karantän fattats av en läkare för smittsamma sjukdomar, bör man nu få anvisningar av arbetsgivarna hur det blir med lönen för lärare som frivilligt är i karantän. FSL:s förtroendemän har uppmanats förhandla med arbetsgivarna om det här för att sedan kunna informera medlemmarna.

Arbetsgivaren bör ge tydliga anvisningar om hur lärarna ska förfara om de uppvisar symptom, får ett positivt resultat på hemtest eller har exponerats för coronaviruset. Ska lärare anhålla om sjukledighet eller avlönad tjänstledighet? Arbetsgivaren bör också informera cheferna om förfarandet. 

Givetvis kan man komma överens om att en lärare som är arbetsförmögen men i karantän, i frivillig eller officiell sådan, kan sköta till exempel distansundervisning för elever försatta i karantän. Det är även möjligt att komma överens om andra arbetsuppgifter som läraren kan sköta på distans. I dessa fall betalas lön i normal ordning och man är inte tjänstledig. 

Det kan finnas skäl att tillfälligt ge cheferna möjlighet att bevilja sjukledighet för en längre tid utan att ett läkarintyg krävs, än det som nu är praxis i kommunen eller på arbetsplatsen.  

Det är också skäl att se över förfaranden gällande sjukledighet. Enligt avtalet kan “arbetsoförmågan påvisas också på något annat tillförlitligt sätt i fråga om arbetsoförmåga som varar högst fem dagar eller, enligt beslut av den behöriga myndigheten, också i fråga om arbetsoförmåga som varar längre än fem dagar, såvida inte den som beviljar sjukledigheten av särskilda skäl anser att det i dessa fall behövs ett läkarintyg”. Det kan finnas skäl att tillfälligt ge cheferna möjlighet att bevilja sjukledighet för en längre tid utan att ett läkarintyg krävs, än det som nu är praxis i kommunen eller på arbetsplatsen.  

 

Ersättning för undervisning som sker samtidigt på distans och som närundervisning

I sitt betänkande har riksdagens kulturutskott (16/2020) konstaterat att man i arrangemang med turvis när- och distansundervisning (hybridundervisning) bör se till att arrangemangen inte leder till att en lärare gör den dubbla mängden arbete för att ge samma undervisning.

FSL ser, framför allt ur ett jämlikhetsperspektiv, ett behov av nya preciseringar av Utbildningsstyrelsen kring hur utbildningsanordnarna ska tolka till exempel rätten till distansundervisning. 

Elever som har ett beslut om karantän har rätt till undervisning under den tid karantänen varar. Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om hur denna undervisning kunde skötas.

FSL ser, framför allt ur ett jämlikhetsperspektiv, ett behov av nya preciseringar av Utbildningsstyrelsen kring hur utbildningsanordnarna ska tolka till exempel rätten till distansundervisning. Vilken rätt till undervisning har en elev i frivillig karantän? Hur säkerställer vi att elever behandlas lika över hela landet oavsett om testning och karantänstillämpning varierar lokalt?

Med fördel ordnar man undervisningen så att lärare som är i karantän sköter undervisningen av eleverna i karantän. Om en lärare förväntas undervisa elever på distans, samtidigt som hen undervisar sin egen klass ska förtroendemannen förhandla om ersättning för det här arbete. På Åland och i Uleåborg samt i Lempäälä har man avtalat om en ersättning på 30% för varje lektion som läraren samtidigt undervisar både elever i klassrummet och på distans. 

Med undervisning avses inte strömmad undervisning. Vid strömning av undervisning sker inte någon interaktion med eleverna som deltar via videouppkopplingen utan eleverna följer endast med undervisningen.

 

Skillnad mellan officiellt coronatest och hemtest

FSL rekommenderar att medlemmar som misstänker att de blivit smittade på arbetsplatsen gör ett officiellt laboratorietest så fort som möjligt, först och främst via företagshälsovården. Ett officiellt testresultat behövs för att konstatera en eventuell yrkesskada. Får du ett positivt resultat i ett hemmatest lönar det sig alltså att också söka dig till ett officiellt coronatest.

Läs också: Hemtest, munskydd och hybridundervisning – Vad är skolans ansvar?