Hemtest, munskydd och hybridundervisning – Vad är skolans ansvar?

Terminsstarten våren 2022 har på många håll inletts med ett utmanande pandemiläge och nya restriktioner och rekommendationer rullar in i stadig takt. I den här artikeln samlar FSL nyttig information om de mest aktuella coronarelaterade frågorna för skolan och personalen. Vid behov uppdaterar vi informationen när tydligare instruktioner kommer. 

 

Hemtest av elever och studerande

Fredagen den 7 januari 2022 kom regeringen med en rad nya rekommendationer som rör skolan. Bland annat vill man att elever och studerande i grundskolan och på andra stadiet ska testas två gånger i veckan med självtest. Vad innebär det här i praktiken?

FSL förutsätter att snabbtesten tas hemma och är på hemmens ansvar.

I dagsläget är frågorna betydligt fler än svaren på den här frågan. Enligt uppgifter kommer tydligare instruktioner om bland annat distribuering, testning och kontroll de närmaste dagarna. FSL förutsätter att snabbtesten tas hemma och är på hemmens ansvar.

– Kostnadsfrågan här är också relevant. Testerna är långt ifrån gratis och får inte betalas med medel tänkta för undervisningen, säger Inger Damlin som konstaterar att staten signalerat att kommunerna kommer att kompenseras fullt ut.

 

Munskyddsrekommendation

Regeringen vill också se en effektiverad användning av munskydd i skolorna, vad innebär det?

"Personalen har inte kapacitet att agera mera “munskyddspoliser” än de redan gör."

Som med de flesta rekommendationer för skolan är det de lokala myndigheterna som fattar beslut kring hur de implementeras och på flera håll i landet har man i helgen kommit med specificeringar. I vissa kommuner kan det handla om att utöka munskyddsrekommendationen att gälla även de lägre klasserna eller gå in för ffp2-masker.

– Personalen har inte kapacitet att agera mera “munskyddspoliser” än de redan gör. Här vädjar vi till vårdnadshavarna att instruera sina barn och ungdomar i att använda munskydd. Det är viktigt att alla ser myndigheters uppmaningar som viktiga för att bromsa pandemins framfart, säger Damlin.

FSL förväntar sig att de lokala myndigheterna är tydliga i sin kommunikation kring vad det här innebär i praktiken.

 

Så kallad hybridundervisning

Eftersom smittläget är svårt måste man i skolorna räkna med en hel del elever och studerande i karantän och att behovet och förväntningarna på speciella undervisningsarrangemang kommer att vara stort.

Lärarfackets linje i frågan om så kallad hybridundervisning är att lärarna inte kan förutsättas ge både närundervisning och distansundervisning via videouppkoppling samtidigt. Med hänvisning till arbetsledningsrätten kan trots allt arbetsgivaren bestämma vilket jobb som utförs, var det utförs, med vilka redskap och vid vilken tidpunkt det utförs, en lärare kan med andra ord inte vägra strömma sin undervisning.

Lärarfacket uppmanar om lokala förhandlingar kring ersättning för så kallad hybridundervisning, så som man till exempel gjort på Åland.

Strömningen ska i så fall utföras på ett sådant sätt så att så lite merarbete som möjligt uppstår. Om ett avsevärt merarbete uppstår ska man avtala om ersättning till läraren för detta, ta kontakt med din förtroendeman om saken!

Lärarfacket uppmanar om lokala förhandlingar kring ersättning för så kallad hybridundervisning, så som man till exempel gjort på Åland.

– Jag tycker det är viktigt att framhålla att varken samhället, hemmen eller personalen kan förvänta sig att undervisningen ska hålla samma nivå om den sköts på olika sätt samtidigt. Pandemin kräver undantagsarrangemang och kvalitén lider, det här något som vi alla måste acceptera, säger Damlin.

 

Coronasmittad lärare?

När det kommer till frågor om karantän uppmanar FSL alla sina medlemmar att vara i kontakt med de lokala sjukvårdsmyndigheterna och med den egna arbetsgivaren. Vi vet att smittspårningen och testningen är överbelastad på många håll och att man i flera städer och kommuner nu lägger om smittspårningen.

"Utgångspunkten är ju att vid symptom med låg tröskel isolera sig och vid behov låta testa sig."

– Det råder en del oklarhet kring de här frågorna och direktiven varierar också mellan regionerna. Här gäller det att följa med de lokala myndigheternas anvisningar och de anvisningar arbetsgivaren ger. Utgångspunkten är ju att vid symptom med låg tröskel isolera sig och vid behov låta testa sig, säger Pocke Wikström, förbundssekreterare vid FSL.

Om arbetsgivaren betalar ut lön och arbetstagaren är frisk men i karantän, officiell eller frivillig, är utgångsläget det att man kan komma överens om arbetsuppgifter som ska göras. Arbetsgivaren måste då förse arbetstagaren med arbetsredskap för arbete på distans.

– På många håll försöker man strukturera undervisningen så att eventuella lärare i karantän sköter distansundervisningen och lärare på plats sköter närundervisningen. Det här kan vara en fungerande lösning som är värd att överväga, säger Wikström.

Om lön inte betalas ut utan arbetstagaren får FPA:s dagpenning, finns inget arbetstvång.

 

Vem tänker på personalens arbetarskydd och -säkerhet?

Det gör vi och det kräver vi att din arbetsgivare också gör.

– Pandemin är en kris vi tillsamman måste ta oss igenom, men det innebär inte att du som arbetstagare ska behöva äventyra din hälsa. Som förbund gör vi allt vi kan för att upplysa, påminna och uppmana arbetsgivarna att ta sitt ansvar. Arbetarskyddslagstiftningen måste följas, säger Damlin.

FSL efterlyser ständigt tydliga direktiv och rak och redig kommunikation. Vi har föreslagit en rad åtgärder för att det ska vara tryggt och säkert för dig att arbeta i våra skolor och läroinrättningar; till exempel vaccinprioritering, säkerhetsutrustning, ventilation, mer resurser för stödformer etc.

– Förra veckans fiasko visar bara att det finns mycket kvar att göra. Nu är högsta prioritet att få myndigheterna och beslutsfattarna att förstå att vi behöver tydliga direktiv och information för att få skolvardagen att rulla.

På en del håll i landet, till exempel i Huvudstadsregionen, läggs smittspårningen nu om eftersom hälsovården är så belastad. Då blir det ännu viktigare att alla tar sitt ansvar för att förhindra att smittan sprids. Så här twittrade förbundsordförande Inger Damlin på måndagen den 10 januari:

 

 

Om du har fler frågor...

… som gäller din arbetshälsa, det kan gälla frågor kopplade till coronaviruset men också arbetsbelastningen som pandemin medför, uppmanar vi dig att vara i kontakt med företagshälsovården. Arbetsgivaren är skyldig att sköta om sina arbetstagares arbetshälsa och säkerhet, detta gäller även under en pandemi. Arbetsgivaren har en skyldighet att med de medel som står tillhands minska på de faktorer som orsakar en risk för de anställdas arbetshälsa.

Din förtroendeman är expert på lokala avtalsfrågor och kan hjälpa dig att tolka direktiv och diskutera till exempel ersättning och andra rättigheter du som arbetstagare har.

Du är också alltid välkommen att ta kontakt med våra rådgivare på FSL, antingen per mejl, telefon eller via frågelådan här på vår webb.