Arbetsbelastning

Överbelastning tär på välmående i arbetet och påverkar arbetets kvalitet. Ett arbete utan utmaningar minskar däremot arbetsmotivationen och ökar risken för marginalisering.

 

Flera olika saker kan orsaka en känsla av överbelastning; det kan ha att göra med arbetets innehåll, kvalitet eller mängd. Dessutom kan arbetsbelastning orsakas av hur saker och ting sköts på arbetsplatsen, om samarbetet till exempel inte fungerar.

Också samhälleliga orsaker kan påverka arbetsbelastningen. Den egna livssituationen och individuella egenskaper påverkar också hur man reagerar på arbetsbelastning.

Arbetsgivaren har en plikt att ta hand om sina arbetstagare, också ansvaret för arbetstagarens arbetsmiljö och -hälsa ligger hos arbetsgivaren.

 

Orsaker till arbetsbelastning inom utbildningsbranschen:

 • Sådant som berör barn, elever eller studerande: ansvar, integrering, individuella behov, problem med disciplinen i klassen
 • Begränsade resurser: arbetsmängd, brist på stöd
 • Problem som gäller arbetsgemenskapen eller arbetets organisering: kärnuppgiften samt andra arbetsuppgifter, projekt, stress, arbetsfördelning
 • Sådant som berör arbetsmiljö samt ergonomi: inneluft, buller, arbetsutrymmen, möbler
 • Våld eller osakligt bemötande av elever
 • Kopplat till elevernas föräldrar: krav på specialbehandling, osakligt bemötande
 • Samarbete med andra aktörer och nätverk: arbetsformer, tidsanvändning
 • Bäst påverkar du din arbetsbelastning genom att öppet diskutera med din förman, dina kollegor och din företagshälsovård.

Arbetsrelaterad stress

Trots att man trivs i sitt jobb kan man uppleva stress. Lite stress då och då kan påverka ens arbete positivt, men då stressen blir skadlig blir den ett gemensamt orosmoment såväl för arbetstagaren som för arbetsgivaren.

Arbetsrelaterad stress kan drabba en eller flera arbetstagare. Det kan orsaka långvariga hälsoproblem för arbetstagaren och utgifter för arbetsgivaren.

Stressen tar sig i uttryck olika för olika människor. Ett annorlunda beteende, ökad frånvaro, trötthet, aggressivitet, överaktivitet, droganvändning, viktförändringar, cynism och likgiltighet kan vara tecken på svårhanterlig stress.


Det här kan vara tecken på arbetsrelaterad stress på en arbetsplats:

 • Hög frånvaro
 • Hög personalomsättning
 • Meningsskiljaktigheter inom personalen
 • Feedback från personalen om alltför många belastande situationer

Förebyggande arbete är en viktig metod

Förebyggande arbete är en av de viktigaste metoderna för att kontrollera arbetsrelaterad stress. I bästa fall kan man ingripa redan innan arbetsbelastningen blivit ett stort problem. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön och -uppgifterna inte orsakar för stor arbetsbelastning eller säkerhetsrisker för arbetstagaren.

Arbetsrelaterad stress kan identifieras genom bland annat enkäter om välmående på arbetsplatsen. Det viktigaste är ändå att arbetsplatsen erbjuder en miljö där de anställda öppet vågar diskutera svåra saker som stress och vid behov vända sig till företagshälsovården.


Det rekommenderas att man tar tag i arbetsrelaterad stress så snabbt som möjligt.