FSL:s medlemsundersökning: Var tredje lärare i Svenskfinland planerar branschbyte

Var tredje lärare i Svenskfinland planerar byte av bransch. Det här visar en omfattande undersökning Finlands svenska lärarförbund låtit utföra bland sina medlemmar.

Totalt planerar 29 procent av lärarna att byta bransch. Bland de som planerar ett byte av bransch anger 83 procent en för stor arbetsbelastning som orsak. 58 procent anger en för låg lön som orsak.

Inger Damlin, förbundsordförande för FSL, konstaterar att det inte går att bortse från de här siffrorna.

–  Om en så betydande andel av de finlandssvenska lärarna skulle lämna branschen så är det ett allvarligt hot mot kvaliteten i den finlandssvenska skolan. Svenskfinland är särskilt sårbart då volymerna är så små, och vi har redan brist på vissa lärarkategorier. Det är dags att samhället inser att lärare och rektorer måste få mera än tack och beröm, säger Damlin.

Arbetsmängden blir allt större för lärare. Hela 94 procent av lärarna anser att deras arbetsmängd har ökat under de senaste fem åren. I en medlemsundersökning 2017 angav 85 procent av lärarna att deras arbetsmängd ökat lite eller mycket under de föregående åren. 

Det är arbetet utöver själva undervisningen som enligt lärarna växer i omfattning. Dokumentation, samarbete med hemmen och utvärdering är exempel på faktorer som enligt lärare gjort att arbetet svällt ut.

Inger Damlin pressbild

– En stor del av lärarna älskar fortsättningsvis sina jobb och arbetet med eleverna, men villkoren måste ses över för att vi ska kunna upprätthålla yrkets attraktionskraft. Redan nu har läraryrkets attraktionskraft dalat, vilket syns i ett minskat antal sökande till studieplatser. Arbetsvillkoren måste vara sådana att nuvarande lärare och rektorer vill stanna kvar i branschen och att de bästa studerandena även i fortsättningen söker sig till läraryrket.

Växande missnöje med lönen

Arbetsuppgifternas mängd och det försämrade välbefinnandet i arbetet har gjort att allt fler lärare upplever att lönen inte motsvarar det arbete de gör. Undersökningen visar att 63 procent av lärarna är missnöjda med sin lön. I motsvarande undersökning 2017 svarade 34 procent att de inte var särskilt nöjda eller inte alls nöjda med sin lön.

– Här är det tydligt att det har skett en markant försämring över tid. Det är ett faktum att orken bland lärarna tryter samtidigt som lönen släpar efter. På sikt måste lönen i den offentliga sektorn åtminstone närma sig lönen i den privata sektorn. Annars kommer vi snart att ha brist på lärare från småbarnspedagogik till andra stadiet, säger Damlin.

1500 lärare besvarade undersökningen som genomfördes bland FSL:s medlemmar hösten 2021.