En investering som tryggar Finlands framtid

Pisa-klockan klämtar. En påminnelse rullar in: Estland har passerat oss redan 2015! Hur kommer resultatet från Pisaundersökningen 2022 se ut?

I sig är det en föga överraskande nyhet. I vårt land tar vi inte nedgången i Pisaresultat på allvar. Är det så att vi numera eftersträvar blott och enbart medelmåttliga resultat i våra skolor? Det fixar vi galant genom att kontinuerligt och målmedvetet minska på resurser för utbildning.

Vi får inte förringa den insats som sittande regering gjort och ej heller glömma de konkreta utbildningssatsningarna. Men även om riktningen har vänt gällande finansiering är vi inte framme vid förbättrade resultat och välmående i våra skolor.

Kommande regering har en enormt stor uppgift i att bibehålla en hållbar utveckling i rätt riktning vad utbildning beträffar. Och det räcker inte med fyra års medveten satsning, den måste vara mera långsiktig.

Fokus och satsningar på utbildning och kunnande är investeringar som tryggar Finlands framtid.

Problem uppstår då vi har så många elever med behov av stöd att lärare inte kan tillgodose deras lagliga rätt till stöd utgående från befintliga resurser.

Vi måste återfå tron på att utbildning spelar roll för ett fungerande välfärdssamhälle. En skola där elevers rätt till stöd genast behov uppstår tillgodoses är en skola som jobbar förebyggande kring välmående. 

Kvaliteten på undervisningen blir lidande när resurserna inte räcker. Problemet är inte det att vi har svaga elever eller att vi har elever med annan språkbakgrund, men problem uppstår då vi har så många elever med behov av stöd att lärare inte kan tillgodose deras lagliga rätt till stöd utgående från befintliga resurser. Och vi missar totalt den förebyggande dimensionen.

Någon kan fnysa och kaxigt påstå att man aldrig ska eller kan göra jämförelser vad utbildning beträffar länder emellan. Andra kan högljutt skräna om att vi nu måst börja analysera resultat och fundera var vi ska satsa. Man kan tycka vad man vill om Pisaresultat, men man kan aldrig förneka att de visar på trender.

Att satsa på utbildning är att satsa på en välmående kunnig framtid i landet. Det är Finlands väg att klara sig globalt.

 Ingers signatur