Kartlägga behov av stöd - hur ska det göras?

Lika viktiga som alla extra resurser till skolan är just nu är att pengarna landar rätt, att de går till att reparera de skador som är mest akuta. I skrivande stund är det en utmaning eftersom man inte exakt vet hur läget ser ut, var resurserna kommer att behövas som mest. Man kan inte riktigt säga hur behovet ser ut, eleverna och studerandena har knappt klivit över tröskeln till skolhuset och inlett sin termin.

Att anställa lärare i slutet av sommaren är långt ifrån en optimal tidpunkt och skolor får med ljus och lykta söka hugade. Det finns inte oändligt med lärare, vilket i värsta fall kan innebära att man inte får den typ av lärare som klarar de lägen där kunskapsluckor finns. Ett par extra matematiklärare är inte det man behöver om stödbehovet finns inom språkkunskaperna, till exempel. Ett läge där lärarens kunskaper formar stödet istället för att elevens behov styr, riskerar att uppstå.

Att behovet av stöd behöver kartläggas är solklart, men vad innebär det egentligen? Hur ska det göras? Är det upp till varje enskild utbildningsanordnare eller lärare att kartlägga?

Att kartlägga kunskapsluckor är en sak, men hur gör man med det viktiga måendet? Vid närmare eftertanke vet jag inte egentligen hur det ska definieras, än mätas eller kartläggas. Vem har ansvaret här?

Jag efterlyser konkreta åtgärdsplaner från bland annat Utbildningsstyrelsen så att utbildningsanordnare vet vad som ska göras och framför allt ges en reell möjlighet att satsa långsiktigt.

Jag efterlyser också mod och handlingskraft bland alla kommunala beslutsfattare som nu inleder en ny mandatperiod.

Jag efterlyser konkreta åtgärdsplaner från bland annat Utbildningsstyrelsen så att utbildningsanordnare vet vad som ska göras och framför allt ges en reell möjlighet att satsa långsiktigt. En kartläggning kan inte heller vara en isolerad åtgärd. Efter den följer rimligtvis en uppföljning som visar huruvida behov kvarstår efter läsåret och om fortsatta åtgärder behövs.

Jag efterlyser också mod och handlingskraft bland alla kommunala beslutsfattare som nu inleder en ny mandatperiod. Ett flexibelt förhållningssätt och omedelbara satsningar där det behövs ger resultat. Det här jobbet måste göras lokalt och det kan inte vänta till nästa budgetår eller strategiperiod, det måste göras nu.

Som förbund räcker vi ut en hand till er. En välmående skola och utbildning ligger i allas intresse och med gemensamma krafter når vi vår målsättning. Våra insatser idag kommer att ha stor betydelse en lång tid framöver.

Ingers signatur