"En smart arbetsgivare erbjuder skyddsutrustning till de anställda"

Ansvaret för arbetstagarnas säkerhet och arbetshälsa är enligt arbetarskyddslagen arbetsgivarens. Arbetsgivaren är skyldig att göra en bedömning av smittorisken och bestämma om förmännen, lärarna och den övriga personalen bör använda skyddsutrustning, som till exempel ansiktsmask eller visir i arbetet.


Om arbetsgivaren är av den åsikten att dylik utrustning behövs är det också arbetsgivaren som skaffar den och ger instruktioner för användning och övervakar den. I ett sådant fall är arbetstagaren skyldig att använda skyddsutrustningen i arbetet om den anställda inte har en befogad medicinsk anledning för att inte kunna använda utrustningen. Hittills har arbetsgivarens syn övervägande varit den att skyddsutrustning inte behövs i skolorna.

Användning av skyddsutrustning kan inte förbjudas

FSL följer noggrant med coronaläget och följderna på våra medlemmar och deras arbete. Våra medlemmar har rätt att använda ansiktsmask eller visir om de så önskar, trots att arbetsgivaren inte anser det nödvändigt. Arbetsgivaren kan inte förbjuda en anställd från att använda skyddsutrustning.

"Vi anser att en smart arbetsgivare erbjuder skyddsutrustning till de anställda som önskar sådana."


Vi anser att en smart arbetsgivare erbjuder skyddsutrustning till de anställda som önskar sådana. Det är ett billigt pris för arbetsgivaren att se till att varje anställd kan fokusera på sitt arbete utan att behöva bära den extra oro som risken för coronasmitta medför. Men som sagt har arbetsgivaren ingen direkt skyldighet att erbjuda den här typen av utrustning i nuläget och då faller det på arbetstagaren att skaffa sin egen utrustning.


Arbetsgivare, förbered er på det mesta

FSL uppmanar utbildningsanordnarna att förbereda sig på alla tänkbara scenarier och ha en plan för hur man till exempel gör om det under skoldagen uppstår misstanke om coronasmitta i skolan och hur personalen då går till väga. Det är skäligt att det finns skyddsutrustning att tillgå på skolan för de här situationerna. Det är också skäl att arbetsgivaren informerar om hur lång tid en anställd kan bli hemma med egen anmälan på grund av misstanke om coronasmitta och i vilket skede ett läkarintyg behövs.

Så här några veckor efter skolstart har det också visat sig att behovet av vikarier är större än normalt och att det finns skäl för utbildningsanordnarna att förbereda sig för att detta fortsätter och ha klara strategier för hur man hanterar den här utmaningen. Man bör också planera hur man kan utnyttja lärare som inte är sjuka men som till exempel måste sitta i karantän för misstanke om coronasmitta. Om det finns elever i samma situation kan dessa till exempel undervisas av de lärare som är hemma så att personalen som ger närundervisning inte också behöver ge distansundervisning.

FSL uppmanar dig att ta kontakt med din lokala förtroendeman och/eller lärarförening när det finns orsak till det.

Den här texten baserar sig på en text ursprungligen publicerad (på finska) på OAJ:s webbsida (21.8.2020).