FSL:s utlåtande om en ökning av antalet årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen

Finlands svenska lärarförbund, FSL understöder förslaget om en ökning av antalet årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen. Finlands svenska lärarförbund delar oron över att kunskapsnivån i den grundläggande utbildningen i både nationella och internationella undersökningar visar på en sjunkande trend.

FSL understöder förslaget om att ökningen av årsveckotimmar riktas i första hand till årskurserna 1 och 2. Timantalet i de lägre årskurserna är, så som det också av beredningen framgår, lågt även i en internationell jämförelse. Timantalet i de högre årskurserna och framför allt i årskurs 6 är redan nu ganska högt. En fördelning där två av de tre årsveckotimmarna fördelas till årskurserna 1 och 2 och en av timmarna till årskurserna 3–6 är därför motiverad och understöds av FSL.

Det ökade antalet årsveckotimmar ska användas till att stärka kunskaperna från grunden.  

Finlands svenska lärarförbund understöder förslaget om att ökningen av årsveckotimmar med tre görs utan att man utvidgar läroplanen. Förbundet anser det viktigt att de tre årsveckotimmarna används till att stöda, stärka och förbättra läsfärdighet, skrivfärdighet och räknefärdighet utan att utvidga läroplanen. Det ökade antalet årsveckotimmar ska användas till att stärka kunskaperna från grunden.  

Förbundet stöder förslaget om att det är genom lokala beslut inom de ramar som förordningen ställer som ökningen av årsveckotimmar genomförs. Utbildningsanordnaren kan utgående från hur man bäst förverkligar den lokala läroplanen avgöra var ökningen med två timmar i årskurserna 1–2 och med en timme i årskurserna 3–6 kommer bäst till godo med tanke på ökade kunskaper i basfärdigheterna läsning, skrivning och räkning.

Finlands svenska lärarförbund anser att en förutsättning för att utbildningsanordnaren kan motta höjda statsandelar ska vara en faktisk höjning av antalet årsveckotimmar undervisning eleverna erbjuds i den lokala timfördelningen.

Enligt beredningen till den föreslagna ändringen av timfördelningen beräknas kostnaderna för det ökade antalet årsveckotimmar uppgå till ungefär 20 miljoner euro. Dessa medel riktas till utbildningsanordnarna som ökade statsandelar. Finlands svenska lärarförbund känner en oror för att de utbildningsanordnare som redan nu identifierat behovet av att stöda basfärdigheterna och redan nu i sin timfördelning har ett större antal undervisningstimmar i modersmål och i matematik än förordningen om timfördelningen förutsätter kan komma att utnyttja den ökad finansieringen som ett sätt att spara. Om utbildningsanordnaren redan nu har timmar i de föreslagna ämnena (modersmål och litteratur och matematik) över det minimiantal undervisningstimmar timfördelningsförordningen förutsätter, kan utbildningsanordnaren ta emot de förhöjda statsandelarna utan att det faktiska antalet årsveckotimmar eleverna får undervisning ökar. Finlands svenska lärarförbund anser att en förutsättning för att utbildningsanordnaren kan motta höjda statsandelar ska vara en faktisk höjning av antalet årsveckotimmar undervisning eleverna erbjuds i den lokala timfördelningen.

Utlåtandet har avgetts på begäran av Undervisnings- och kulturministeriet.