Uttalande från FSL:s fullmäktige: Trestegsstödet sköts inte lagenligt – behöver mera resurser

Trestegsstödet behöver tryggade resurser och systemet måste följa lagen i alla kommuner, säger FSL:s fullmäktige, som samlas till sitt höstmöte 10–11 november i Helsingfors.

Varje elev har en lagstadgad rätt att få stöd i rätt tid, men resurserna räcker idag inte till för att tillgodose elevernas stödbehov. FSL kräver att systemet för hur man tillgodoser stödbehov, den så kallade trestegsmodellen, revideras.

- Trestegsstödets finansiering måste öka, så att utbildningsanordnaren garanteras mera resurser för varje elev inom det allmänna, intensifierade eller särskilda stödet. När resurserna inte räcker till drabbas hela klassen, inte bara de elever som är i behov av stöd. Lärarkraften räcker inte till för hela gruppen, lärarnas arbetsbelastning blir ohållbar och vi upplever själva att vi inte kan tillgodose alla elevers behov, säger Christoffer Sourander, som under mötet omvaldes till fullmäktiges ordförande.

Undervisnings- och kulturminister Li Andersson har efterlyst att följande regering ska reservera 200 miljoner euro för en helhetsreform av stödet för inlärning. FSL stöder Anderssons förslag och efterlyser åtgärdsförslag också från andra partier.

Riksdagens biträdande justitieombudsman slog i oktober fast att lagstiftningen kring trestegsstödet inom den grundläggande utbildningen är bristfällig. En enkät genomförd av Undervisningssektorns fackorganisation OAJ visar också att inklusionen inte lyckas med de nuvarande resurserna.

- Vi ser på fältet att elevens lagstadgade rätt till stöd så tidigt som möjligt under lärstigen lider, och vi är måna om att lagen ska följas. Vi lärare behöver förutsättningar för att kunna sköta vårt jobb, Joakim Granqvist, som under mötet valdes till fullmäktiges vice ordförande.

Det är viktigt att precisera lagstiftningen gällande stödet och att uppdatera läroplansgrunderna så att de motsvarar lagstiftningen. FSL efterfrågar också en lagstiftad speciallärardimensionering och mindre undervisningsgrupper.

- Vi ser att i de kommuner där det faktiskt satsas så fungerar det. Vi behöver fler speciallärare och specialklasslärare för att kunna tillgodose varje elevs behov i alla kommuner. Klasslärare och ämneslärare kan inte åläggas att ge specialundervisning, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Inför riksdagsvalet 2023 vill FSL lyfta upp frågor om inklusion i samhällsdebatten.

- Om vi vill att den finländska skolan ska svara på framtidens behov är en omfattande satsning på utbildningen, från småbarnspedagogiken till högskolenivå, en nödvändighet. För att kunna trygga varje elevs skolgång, och samtidigt säkra ett hållbart samhällsbygge genom en skola som håller hög kvalitet behöver skolan tryggade resurser, säger Damlin.