Kallelse till kongressen 2018

Förbundskongressen går av stapeln den 6-7 juni 2018 i Helsingfors. Till kongressen kallas medlemsföreningarnas ombud. Under kongressen 2018 behandlas bland annat förslaget på nya stadgar, motioner och förbundets riktlinjer för de kommande fyra åren.


FSL:s XII ordinarie förbundskongress ordnas på Hilton Helsinki (Fiskartorpet). Medlemsföreningarna har rätt att utse ombud enligt antalet enskilda medlemmar. Varje påbörjat femtiotal per 31.12.2017 berättigar till ett ombud. Ombud utses på föreningens vårmöte. För varje ombud utses också en personlig suppleant.


En förteckning över medlemsantalet och antalet ombud skickas ut till föreningarna och hittas på vår intra.

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen får inte vara ombud. Förbundsfullmäktige och styrelsen kallas till kongressen.

Skicka in motioner!

Lärarföreningarna kan sända in motioner till kongressen och på så sätt föra fram något man brinner för och vill att förbundet ska jobba för. Det kan handla om till exempel lön, arbetsvillkor eller skolpolitiska frågor.

"Deadline för motionerna är den första mars 2018."


Här kan du läsa mer om hur en motion ska utformas och hur ni lämnar in den. Om du är osäker på om en liknande motion nyligen har behandlats, kontakta oss på förbundskansliet! Deadline för motionern är den första mars 2018.På agendan den här gången

På förbundskongressen behandlas stadgeenliga ärenden (§12) och en förbundsordförande väljs.

Den här gången kommer kongressen också ta ställning till förslaget på nya förbundsstadgar. Stadgarna har förhandsgranskats och godkänts av Föreningsregistret. Om stagarna godkäns utan ändringar ska följande förbundsfullmäktige väljas vid ett skilt valmöte i samband med kongressen. 

På vår intra finns mer detaljer kring valmötet och vad organisationsförändringen skulle innebära i praktiken. Om du är föreningsaktiv och behöver något att utgå från när ni diskuterar ärendet på vårmötet rekommenderar vi att ni läser informationen på intran. 

I sedvanlig ordning slår kongressen även fast riktlinjer för förbundets verksamhet under de kommande fyra åren.