Skam den som ger sig - läromedel på svenska får 700 000 euro

Solen lyser in genom fönstret till mitt kontor i Böle. Året är 2021 och FSL:s fullmäktige samlas för vårmöte på distans, vi lever mitt i pandemin. Till fullmäktige har inkommit en motion kring läromedelssituationen på svenska i Finland, det är inte första gången som ärendet väcker debatt inom förbundet. Diskussionen i den digitala salen är uttömmande och kunde enkelt sammanfattas så här: Vi har ett problem.

Men att enbart påtala bristerna är inte tillräckligt för FSL. Vår målsättning är alltid att aktivt söka lösningar. I september samma år ordnar vi därför en lösningsorienterad rundabordsdiskussion kring den varierande tillgången på svenskspråkiga läromedel. Vill man åstadkomma förändring är det alltid bra att diskutera tillsammans och söka samsyn. Jag är glad över den stora uppslutning vi hade då.

Tillräckliga, flexibla och uppdaterade lärresurser är en viktig förutsättning för våra lärare att utföra sitt jobb.

FSL följde upp situationen under våren 2022. Då riktade vi en specifik undersökning till våra gymnasielärare och rektorer. Undersökningen bekräftade den oro vi känt. Det råder brist på högkvalitativa läromedel och läroböckerna blir sällan färdiga i tid. Tillräckliga läromedel är en kvalitetssäkring och en förutsättning för likvärdig utbildning på svenska i Finland.

I vårt opinionsarbete inför riksdagsvalet våren 2023 var läromedelsbristen en given fråga. Tillräckliga, flexibla och uppdaterade lärresurser är en viktig förutsättning för våra lärare att utföra sitt jobb.

Solen lyser in genom fönstret också i dag då jag i statsbudgeten för 2024 läser att 700 000 euro i statsunderstöd för läromedel på svenska beviljas. Det här är pengar som kommer göra skillnad. Det allmänna målet med understödet är att utveckla och öka utbudet av svenskspråkiga läromedel för att stärka och skapa mera jämlika förutsättningar. Man kan förstås ifrågasätta den här finansieringsmodellen men jag anser att stödet är ett steg i rätt riktning.

För att väcka läslusten och utveckla läsförståelsen måste våra barn och unga få tillgång till läromedel som är aktuella, inspirerande och skrivna på svenska.

Läromedel på svenska i Finland är och förblir en stor utbildningspolitisk fråga. Läromedel är ett viktigt verktyg för våra lärare och en garant för kvaliteten på den svenskspråkiga utbildningen. Vi bör också se behovet av mångsidiga och inkluderande läromedel i ljuset av ett sjunkande läsintresse. För att väcka läslusten och utveckla läsförståelsen måste våra barn och unga få tillgång till läromedel som är aktuella, inspirerande och skrivna på svenska.

Inger Damlin, förbundsordförande
Ingers signatur