Så här ska den centrala justeringspotten för UKTA fördelas

En överenskommelse om fördelningen av den centrala justeringspotten enligt löneutvecklingsprogrammet har nåtts. I den här artikeln listar vi de viktigaste förbättringarna.


Det här texten är en bearbetad version av OAJ:s nyhetstext, publicerad 22.2.2024.

Den centrala justeringspotten från 1.2.2024 kommer att användas till avtalsändringar och löneförhöjningar som träder i kraft 1.6.2024 och 1.8.2024. Man har också avtalat om att tidigarelägga den justeringspott som kommer via löneutvecklingsprogrammet från 1.6.2025 till 1.2.2025. Man har också beslutat ändra användningen av potten från lokal justeringspott till central justeringspott.

– Det här är ett förhandlingsresultat som vi kan vara nöjda med. Resultatet berör många av våra medlemmar och innebär ett flertal avtalsförbättringar, säger Inger Damlin, FSL:s ordförande.

Det kommunala tjänste- och kolllektivavtalet UKTA är i kraft fram till slutet av april 2025 och berör alla som jobbar inom kommuner eller samkommuner.

 

Vilka förbättringar har OAJ förhandlat fram?

 

Lärare inom småbarnspedagogik (UKTA Del G)

 • Den centrala potten på 0,4 % från 1.2 betalas som en lokal pott från 1.6 tillsammans med potten på 0,6 %. Löneförhöjningen blir då 1 %.
 • Övriga avtalsändringar träder i kraft 1.6 eller 1.8.

 

Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom den allmänbildande utbildningen (UKTA Del B)

 • Timmar enligt undervisningsskyldigheten kan ändras till annat arbete som utvecklingsuppgifter, mentorskap och tutorverksamhet. Timantalet som kan användas för dessa ändamål ökar från 76 timmar till 114 timmar per läsår. Denna avtalsändring träder i kraft från och med 1.8.2024.

– Att antalet timmar som kan användas för mentorering och tutorering har ökat med ytterligare 38 timmar är en positiv avtalsförändring. Forskning bekräftar att nya lärare som har en möjlighet att i början av karriären få hjälp av en mentor, är mer benägna att fortsätta jobba som lärare också i framtiden. Arbetsgivarna borde inse vilken konkurrensfaktor detta är och ta vara på denna möjlighet som avtalet erbjuder. Vi vill ju alla att våra nya lärare ska få en bra start på sin läkarkarriär, säger FSL:s förbundssekreterare Pocke Wikström.

 • Övertimarvodet höjs med 1,2%, övertimarvodeskoefficienten ökar från 0,83 till 0,84 (träder i kraft 1.6.2024), (gäller även musikläroanstalter).

 

UKTA Del B Bilaga 1 Grundskolan

 • Ersättningarna för särskilda uppgifter (skötsel av bibliotek, skötsel av samlingar, ordnande av musikframträdanden, skötsel av AV-apparatur och ansvar för datorutrustning, elevkårshandledning, klubbarbete och ledning av verksamhet för elever som väntar på skolskjuts) harmoniseras så att de betalas enligt samma undervisningsskyldighet och samma lönepunkt oberoende av lärarkategori (träder i kraft 1.8.2024)
 • Beloppen för tilläggsuppgifter i enskilda skolor och kommuner ökas (träder i kraft 1.8.2024).
 • Lönebestämmelserna för kortvariga vikarier förnyas och förenklas. I fortsättningen en undervisningsskyldighet och två lönepunkter per lärarkategori (gäller grundläggande utbildning). Träder i kraft 1.6.2024. 

 

UKTA Del B Bilaga 1 Gymnasier

 • Löneharmonisering för lektorer och timlärare i huvudsyssla i gymnasier och vuxengymnasier (träder i kraft 1.8.2024)
 • Undervisningsskyldigheten för S2-lärare i gymnasierna minskar till 16 (träder i kraft 1.8.2024).

 


Lärare inom yrkesutbildningen (Del C)

 • Semesterpenningskoefficienten höjs från 0,82 till 0,87 (från och med 1.6.2024).
 • Lönerna för studiehandledare (annan examen) och lärare (lämplig högskoleexamen) är i fortsättningen samma i lönepunkterna (från och med 1.8.2024).
 • Lönepunkterna för lärare med annan lämplig examen och med lämplig examen på institutnivå slås samman (från och med 1.8.2024)

 

Grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete (Del F)

 • Timlärarnas arvoden höjs från och med 1.6.2024 med 0,59%.
 • Arvodena för timlärare i folkhögskola höjs utifrån kompetens i studentgrupperna.
 • Arvodena för planering och genomförande av konstskolans utställningar höjs. Arvodet är i fortsättningen samma som timlärarens timlön.

 

Alla inom UKTA får en löneförhöjning

Enligt avtalet justeras lönerna under 2024 dessutom med en allmän förhöjning från och med 1.5.2024 som är 0,77%. Från och med 1.6.2024 höjs lönerna med en allmän förhöjning på 1,5%. Dessutom kommer det att finnas en lokal justeringspott på sammanlagt 0,73% att fördela från och med 1.6.2024.

Från och med 1.6.2024 finns ytterligare 0,6% att lokalt förhandla om. Denna lokala justeringspott är del av löneutvecklingsprogrammet för kommunsektorn.

 

Frågor?

På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden. Om du har frågor kring de nya avtalsbestämmelserna ska du i första hand ta kontakt med din lokala förtroendeman. 

Ombudsman Jens Mattfolk och förbundssekreterare Pocke Wikström på FSL:s kansli svarar också på dina frågor.