Två procents löneförhöjning i statens avtal 

I statens tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar uppnådde man ett förhandlingsresultat sent den 28 februari. Avtalet är av modellen 1+1 och är i kraft 1.3.2022–29.2.2024. Från och med juni höjs lönerna med 2 procent. 

En öppning i vårens avtalsförhandlingar gjordes för OAJ:s medlemmars del av staten, då parterna nådde ett förhandlingsresultat den 28 februari. OAJ eller FSL har inte en egen förhandlare i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal utan förhandlingarna för OAJ:s del sköts av FOSU. Inom avtalsområdet finns drygt 600 OAJ-medlemmar.   

– Efter svåra och invecklade etapper nådde man ett resultat i statens förhandlingar, och till och med i tid. Hela potten fördelas som en allmän förhöjning till alla, det vill säga det finns inga ämbetsverksvisa lönepotter, vilket är en god sak, säger OAJ:s specialsakkunniga Petra Kirkko-Jaakkola. 

– Inga specifika lösningar för välmåendet i arbetet ingick dock i avtalet. 

Avtalet träder i kraft 1.3.2022 och är 24 månader långt. Avtalet är av modellen 1+1, vilket betyder att det kan sägas upp efter 28.2.2023. 

Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen 

 Under avtalsperioden finns från och med 1.6.2022 en löneförhöjning av de uppgiftsrelaterade lönerna på 2,00%. 0,05% finns till förfogande för textändringar på central nivå för bland annat reformen av föräldraledigheter och periodarbete.  

Det andra årets löneförhöjningar avtalar man om centralt före julen 2022. Det kan vara en allmän förhöjning eller en ämbetsvis pott eller en kombination av dessa. 

Avtalsperiodens arbetsgrupper 

För avtalsperioden har man kommit överens om följande arbetsgrupper: 

 • En arbetsgrupp för arbetsliv och arbetshälsa i förändring 
 • Researbetsgrupp 
 • Statistikarbetsgrupp 
 • Arbetstidsarbetsgrupp 
 • Utvecklingsgrupp för statens lönesystem 

OAJ:s medlemmar fungerar i följande läroanstalter: 

 • Valteriskola (UBS) 
 • Språkskolorna (UBS) 
 • Saamelaisalueen koulutuskeskus och Meriturva (UBS) 
 • Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 
 • Räddningsinstitutet underställt inrikesministeriet 
 • Skolhem underställda THL 

Avtalsparter i det statliga tjänste- och arbetskollektivavtalet är FOSU, Pro, JHL och Statens arbetsmarknadsverk. Förhandlingsresultatet gäller ca. 72 000 av statens tjänstemän. Av dessa är drygt 600 medlemmar i OAJ.