FSL:s ombudsmän ger svar på tre brännande frågor 

Telefonerna går heta just nu med frågor om framför allt pauser under skoldagen, matutdelning och ersättning för extra jobb. Våra medlemsrådgivare Jens Mattfolk och Jan-Mikael Wikström kommer här med svaren.

 

1. Vilka bestämmelser gäller en lärares pauser under skoldagen?

Lärarnas arbetstid och lön baserar sig i grundskolan på att minst 45 minuter av en timme är undervisning (förordning om grundläggande utbildning §3). Därav det ofta använda grundsystemet med 45 minuter lektion och 15 minuter rast. Rasterna är alltså betald arbetstid som arbetsgivaren i princip bestämmer över. Ibland arbetar läraren med förberedelser, ibland hinner läraren med en kaffepaus och ibland har läraren förordnats övervakning.  

Nu, när skoldagen ska genomföras med många anvisningar och rekommendationer från olika myndigheter så råder inte ett normalläge i skolan. Arbetsgivaren har rätt att förordna rastövervakning i samband med varje lektion, vilket sällan behövs under normala omständigheter. Rektorerna, och kommunen i egenskap av utbildningsanordnare, har på bästa sätt försökt att skapa en trygg skolvardag och förhindra smittspridning.

 

"Vi uppmanar till konstruktiv dialog mellan rektorer och lärare. Alla gör sitt bästa."

 

FSL rekommenderar att man med beaktande av de lokala förhållandena och de tillgängliga lärarresurserna samt med hjälp av övrig personal säkerställer att lärarna under arbetsdagen hinner gå på toaletten och äta vid sidan om övervakningen av eleverna. Vi uppmanar till konstruktiv dialog mellan rektorer och lärare. Alla gör sitt bästa. 

 

2. Kan en lärare förväntas delta i matutdelningen?  

FSL:s linje är att lärarna också under de sista veckorna ska fokusera på lärararbete. Matutdelningen ska primärt skötas av kosthållspersonalen och i andra hand med hjälp av skolgångsbiträden. I nuläget då skoldagen bygger på många specialarrangemang kan det med tanke på tryggheten accepteras att lärare delar ut mat i enskilda fall, trots att det här inte hör till lärarens uppgifter. 

 

"Lärarna måste få fokusera på sitt eget arbete, övervakningen och den fostrande uppgiften i samband med skollunchen."

 

Det är viktigt med tanke på nästa läsår och den osäkra utvecklingen av coronapandemin att man analyserar de nuvarande arrangemangen. Om skolan fortsätter att fungera med diverse undantagsarrangemang i höst så bör det finnas tillräckligt med kosthållspersonal för att sköta matutdelning och städpersonal för att städa enligt givna anvisningar. Lärarna måste få fokusera på sitt eget arbete, övervakningen och den fostrande uppgiften i samband med skollunchen. 

 

3. Vilken ersättning får lärare för extra jobb under rådande omständigheter? 

Om en elev, till exempel genom ett läkarintyg, har getts befrielse från närundervisningen och i stället får distansundervisning så kan en lärare förordnas att med den eleven hålla extra lektioner på distans. För varje sådan enskild lektion ska läraren betalas ett engångstimarvode enligt UKTA del A §27. Kom överens med din förman om hur och när du redovisar de här lektionerna.

 

"Samma arvodesgrund gäller också de lärare som nu förordnas att undervisa fler lektioner än under normala omständigheter."

 

Samma arvodesgrund gäller också de lärare som nu förordnas att undervisa fler lektioner än under normala omständigheter. Ett exempel kan vara en klasslärare som normalt har 24 timmar undervisning per vecka men som nu, på grund av avvikande undervisningsarrangemang, åläggs följa sin klass i årskurs 6 hela tiden. Om läraren förordnas att hålla till exempel 4 lektioner mer än normalt per vecka, ska den här läraren få ett engångstimarvode för varje enskild lektion utöver det normala schemat.

 

Sist men inte minst

FSL har tagit del av en del medlemmars oro över att vissa myndighetsdirektiv är omöjliga att följaVi vill påminna om att det rör sig om anvisningar och att ingenkan förvänta sig att arrangemangen fungerar felfritt, speciellt inte från början. Alla i skolan måste få tid på sig att anpassa sig till det ”nya normala” ochdet är viktigt att komma ihåg att anvisningarna och riktlinjerna är allmänna och hur de kan förverkligas varierar från skola till skola.

OAJ har på sin webbsida (på finska) samlat fler frågor och svar med anledning av att grundskolan har öppnat igen den 14 maj.