Ansvarsfrågor för en lärare – fem frågor och svar

När en nytt läsår kör igång är det klokt att repetera vilka ansvarsuppgifter man som lärare har, och vilka man inte måste eller ens ska ta på sig. Här reder vi ut frågor om bland annat medicinering av elever, planeringsarbete för vikarier och ansvar under lägerskolor och andra skolresor. 

 

Ska man som lärare ansvara för elevernas medicinering under skoldagen?

 

Facket ställer sig kritiskt till att lärare åtar sig uppgifter som medicinering utan att få den utbildning eller handledning som krävs för uppgiften. Till exempel medicinering och uppföljning av kosten för elever som lider av diabetes eller allergier hör inte till lärares arbetsuppgifter och du är inte skyldig att åta dig det. 

Lärarens huvudsakliga uppgift är att ge läroplansenlig undervisning åt eleverna. Om du som lärare åtar sig dylika vårduppdrag, finns det risk att de övriga elevernas undervisning och övervakning lider under tiden för medicineringen. Lärare har dessutom i regel inte den utbildning eller yrkeskunskap som krävs för medicinering. 

Det är ofta bättre att skolhälsovården eller den kommunala hälsovården kopplas in. Också Institutet för hälsa och väldfärd anser att lärare inte är skyldiga att åta sig uppgifter såsom medicinering.

Diskutera frågan med elevernas föräldrar och utbildningsanordnaren (vanligen kommunen) för att hitta en vettig lösning på situationen. Till detta resonemang om medicinering hör under inga omständigheter den hjälp som behövs om en elev råkar ut för en farlig situation eller olycka.

 

Hur långt sträcker sig mitt ansvar under lägerskolor, klassresor och andra utflykter?

 

Du har ansvar för elevernas trygghet under hela resan, är det frågan om en lägerskola gäller det alltså dygnet runt och vid en dagsutflykt tills eleverna är tillbaka på skolan eller den plats där skoldagen avslutas. Kom ihåg att skolans regler gäller även under skolresor och -utflykter. Om det finns behov kan man tillsammans med eleverna utarbeta tilläggsregler för till exempel lägerskolan.

Är andra vuxna med på resan, till exempel föräldrar, kan de naturligtvis hjälpa till men det slutgiltiga ansvaret för eleverna är alltid lärarens.

När det gäller den här typen av arbete utanför skolan och utanför den normala arbetstiden har du rätt till dagtraktamente och ersättning för dina resekostnader. För att ha rätt till ersättningar bör arbetsgivaren ha godkänt resan i läsårsplanen. Villkoren för reseersättning och reseersättningarnas storlek finns att läsa bland annat i det allmänna kommunala avtalet AKTA. 

Den bästa lösningen för lärarna skulle vara att förhandla om ett lokalt avtal med arbetsgivaren om lön för det här arbetet eftersom dagarna ofta är långa och ansvaret för elevernas trygghet är stort. En del kommuner har redan ett lokalt avtal, ta reda på om man i din kommun redan har en överenskommelse. Man kan också i kommunen komma överens om engångsersättningar och då behövs inte ett lokalt avtal. Kontakta din förtroendeman om du är osäker på situationen i din kommun. 

 

Måste jag tacka ja till extra uppdrag, till exempel skötsel av bibliotek eller materialförråd?

 

I UKTA-avtalet finns flera uppgifter som lärare kan åläggas sköta, om uppgiften finns på skolan. Blir du förordnad ett sådant uppdrag är du skyldig att utföra det, kom dock ihåg att kontrollera att du får lön för sådana uppgifter som berättigar dig till det. Skötsel av bibliotek, ansvar för musikframträdanden och skötsel av samlingar för biologi respektive fysik och kemi är exempel på sådana uppgifter. I vårt PM för läsåret hittar du en lista över alla avlönade uppdrag. 

När det kommer till andra extra uppgifter i skolan är det viktigt att ansvaren är jämt fördelade inom kollegiet. Om du upplever att ansvarsuppgifterna inte är jämt fördelade rekommenderar vi att du diskuterar saken med rektorn. 

Att ansvara för elevkåren är ett exempel på en uppgift som inte är avlönad i årskurs 1–6, trots att alla skolor idag bör ha en elevkår. Därför är det viktigt att avlönade och icke avlönade uppgifter fördelas rättvist och att lärarna kan byta uppgifter från år till år så att alla kan få avlönade uppgifter. 

 

Måste jag som lärare planera för min vikarie?

 

Huvudregeln är att det inte är ditt ansvar att planera för din vikarie, även om gråzoner förekommer och det i en del situationer kan kännas nödvändigt. I en vikaries arbetstid ingår planering av undervisningen och ansvaret är alltså hens under vikariatet. Om du är sjuk eller deltar i en kurs eller lägerskola kan du inte förväntas planera för den som sköter undervisningen i ditt ställe, det skulle i praktiken innebära att du utför dubbelt arbete. 

Trots detta väljer en del lärare att sköta större delen av planeringen inför en tjänstledighet. Det kan vara till fördel för både elever och vikarien men också underlätta arbetet för läraren själv efter tjänstledigheten, men i dessa fall är det alltså ett eget val. Det kan finnas skäl att diskutera den här frågan i kollegiet.

 

Vad har jag för ansvar när det kommer till att reagera på till exempel mobbning och trakasserier i skolan?

 

Varje elev och studerande har en lagstadgad rätt till en trygg skolmiljö oberoende av utbildningsstadium och du som lärare har ett ansvar att se till att det här inte äventyras. 

När det kommer till mobbning och olika typer av trakasserier i skolan har du en skyldighet att alltid reagera. Beroende på situationen kan det bli frågan om olika typer av disciplinära åtgärder eller till och med en barnskyddsanmälan.

Du som lärare bör känna till skolans handlingsplaner och följa anvisningarna i dem.

 

Andra frågor?

Listan är knappast komplett så finns det andra ansvarsfrågor du grubblar över rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokala förtroendeman. Du kan också sända en fråga till oss på förbundskansliet.