PM för läsåret 2018-2019

I vårt PM hittar ni bland annat uppdaterad information om nästa läsårs arbetstider, samplaneringen och löner. I detta PM har vi beaktat de nya bestämmelserna i UKTA 2018. Här har vi också publicerat de detaljer som inte rymdes med i den tryckta versionen i tidningen Läraren.

 

Läs PM:et i PDF-format här: PM för läsåret 2018-2019 

(Notera att en ny version har laddats upp 19.6.2018 eftersom den tidigare innehöll ett fel kring undervisningsskyldigheterna. Tidigare stod det att ämneslärare som undervisar i textilslöjd, teknisk slöjd, gymnastik, jord- och skogsbruk samt trädgårdsskötsel skulle ha en usk på 23, det är fel, den rätta usken är 24. Vi beklagar felet i tidningsversionen!)

Här nedan kan ni läsa några tillägg till PM:et som inte fick plats i tidningsversionen.

 

Detaljer om årsbundet tillägg för tjänsteinnehavare

Till anställningstiden räknas semestertid och tjänst- eller arbetsledighet i följande fall: 

  • Tjänsteinnehavaren har haft löneförmåner under moderskapsledighet/sjukledighet.
  • Tjänsteinnehavaren har lyft dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.
  • Tjänsteinnehavaren har lyft olycksfallsersättning eller annan ersättning för sådan tid under vilken tjänsteinnehavaren skulle ha ovillkorlig rätt till sjuklön.
  • Tjänsteinnehavaren har fullgjort sin värnplikt eller civiltjänst och återvänt till tjänsteutövningen eller arbetet inom lagstadgad tid, utbildnings- eller studietid beaktas till den del som tiden inte sammanlagt överskrider 30 dagar under ett kalenderår.

Ett villkor för att en anställd ska få ett årsbundet tillägg är att tillägget söks skriftligt och senast inom två år från det att rätten till tillägget uppkommit. Om ansökan har framställts senare, beviljas det årsbundna tillägget retroaktivt för ett år räknat från det datum då ansökan lades fram.

Den behöriga myndigheten kan besluta att tillägget beviljas utan ansökan, om tjänsteinnehavaren tidigare beviljats årsbundet tillägg i kommunen. Rätten till tillägget börjar första dagen i den månad som följer efter att anställningstiden som berättigar till tillägget blivit uppfyllt.

Det är den sökandes skyldighet att framlägga en skriftlig redogörelse för de anställningstider hos andra arbetsgivare som man gör anspråk på att ska godkännas som tid som berättigar till årsbundet tillägg.

 

Detaljer om särskilda arbetsuppgifter som kan räknas till undervisningsskyldigheten (grundläggande utbildningen)

Skötsel av bibliotek 

En lärartjänsteinnehavare som sköter skolans bibliotek får:

  • En ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme, om biblioteket är öppet en timme i veckan under arbetsåret.
  • En ersättning som motsvarar årsarvodet för två veckoövertimmar, om biblioteket är öppet minst två timmar i veckan och antalet boklån under föregående läsår har varit minst 3 500,och
  • En ersättning som motsvarar årsarvodet för tre veckoövertimmar, om biblioteket är öppet minst tre timmar i veckan och antalet boklån under föregående läsår har varit minst 6 000.

Utöver vad som bestäms ovan får en lärare som sköter ett (referens)bibliotek vid en skola med årskurs 7–9, eller vid en skola med årskurs 1–6 där antalet lärare är minst sex, en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme.

 

Ledning och övervakning av kostservice

En innehavare av lärartjänst i huslig ekonomi som ålagts ledningen och övervakningen av kostservicen betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för varje påbörjat antal av åtta grundskolor. Ersättningen kan dock motsvara högst sex årsveckoövertimmar.

Om ledningen och övervakningen av kostservicen ålagts flera lärare i huslig ekonomi, delas den veckotimkvot som avses ovan mellan dessa lärare i proportion till arbetsmängden.

 
Klubbarbete

Ersättningen för en klubbtimme som godkänts i arbetsplanen är lärarens egen övertimarvodesgrund dividerad med 24. Om klubben leds av en person som inte är tjänsteinnehavare eller timlärare vid grundskolan/gymnasiet betalas en ersättning som utgör timarvodet för en timlärare i bisyssla i årskurs 1–6 dividerat med 24.

 
Ledning av fritidsverksamhet för elever på elevhem

För en timme fritidsledning för elever på elevhem betalas en lärartjänsteinnehavare en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare.

 
Korsanvändning av vissa ersättningar

Om arbetsgivaren anser det vara ändamålsenligt, kan timmarna sammanslås för de ersättningar som anges i skötsel av bibliotek, skötsel av samlingar, skötsel av AV-material och ansvar för datorutrustning och elevkårshandledning. För skötseln av dessa uppgifter kan arbetsgivaren fördela högst det sammanslagna antalet timmar på något annat sätt än vad som bestäms i dessa paragrafer.

Frågor?

Vår förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström och vår ombudsman Jens Mattfolk svarar gärna på era frågor om lagar och avtal. Ring eller mejla!