Arbetsmarknaden är i gungning - så här ser regeringens planer ut

‍I regeringsprogrammet föreslås förändringar i arbetslagstiftningen och arbetslöshetsskyddet som skulle innebära kännbara försämringar för FSL:s medlemmar och hela undervisningssektorn. FSL jobbar aktivt med de här frågorna och vår målsättning är att nå lösningar genom förhandling och påverkan. Här listar vi en del av de förändringar som regeringen vill driva genom.

 

1. En exportdriven arbetsmarknadsmodell som sätter ett tak för löneförhöjningarna inom utbildnings- och forskningssektorn

I fortsättningen skulle de löneförhöjningar som överenskommits inom exportbranscherna i praktiken sätta en övre gräns för löneförhöjningarna inom utbildnings- och forskningssektorn. Ett löneprogram eller liknande skulle inte korrigera lönenivån att bättre motsvara arbetets krav och ansvar. Lönerna skulle alltså framöver alltid förbli lägre än i den privata sektorn.

 

2. Första sjukfrånvarodagen oavlönad

Den första sjukfrånvarodagen föreslås vara oavlönad ifall annat inte har avtalats genom kollektiv- eller arbetsavtal. Självriskdagen skulle inte tillämpas på sjukfrånvaro som varar fem dygn eller längre.

 

3. Lättare att ingå arbetsavtal för viss tid

Visstidsanställningar är vanliga inom sektorn för utbildning, fostran och forskning och enligt nuvarande lagstiftning måste det alltid finnas en laglig grund för visstidsanställning. I fortsättningen skulle man kunna ingå visstidsavtal för ett år även utan grundad anledning.

 

4. Lättare att säga upp med anledning av arbetstagarens person

I dagsläget måste det finnas en saklig och tungt vägande orsak för att säga upp en arbetstagare. Bestämmelserna som har samband med arbetstagarens person föreslås ändras så att det i framtiden räcker med enbart sakliga grunder för att upphäva arbetsavtalet. Arbetsgivaren skulle alltså lättare kunna säga upp en arbetstagare.

 

5. Tidsfristen för att meddela om permittering förkortas till en vecka

Regeringen vill förkorta tiden för meddelande om permittering till en vecka från den nu i lag stadgade två veckor. I det kommunala avtalet har man avtalat om en månad för meddelande om permittering. Tid för meddelande om permittering är den tid som åtminstone ska finnas mellan det att den anställda får meddelande om permittering tills dess att den inleds. Arbetsgivaren betalar lön under tiden för meddelande om permittering.

 

6. Kraftig nedgradering av den inkomstrelaterade dagpenningen

Den nuvarande inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas till samma belopp i max 500 dagar. Nu vill man gradera stödet. Efter åtta veckor av arbetslöshet skulle första nedskärningen göras med 20 procent. Eftersom processen med att söka jobb ofta tar lång tid skulle nedskärningen praktiskt taget drabba alla arbetslösa arbetssökande, även om man börjar söka nytt jobb genast när arbetslösheten börjar.

 

7. Längre arbetsvillkor för den inkomstrelaterade dagpenningen

Arbetstagaren har i nuläget rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd efter sex månader i arbete. Nu föreslås rätten till den inkomstrelaterade dagpenningen börja först efter tolv månader i arbete. Våra nyutexaminerade medlemmar har ofta visstidsanställningar på mindre än ett år och skulle alltså vid arbetslöshet i stället för att få inkomstrelaterad dagpenning bara vara berättigade till ett lågt arbetsmarknadsstöd.

 

8. Vuxenutbildningsstödet slopas

Vuxenutbildningsstödet har gjort det möjligt att avlägga examen och vid behov utbilda sig och få ett nytt yrke. Inom vår sektor har särskilt de som studerat för att få behörighet i studiehandledning och specialundervisning lyft stödet. Vuxenutbildningsstödet främjar ork i arbetet och bidrar till att man stannar kvar i branschen, inte minst bland dem som har en lång karriär bakom sig. Nu är förslaget att hela vuxenutbildningsstödet slopas.

 

9. Alterneringsledigheten slopas

För närvarande kan arbetstagaren avtala om alterneringsledighet för högst 180 dagar. Ledigheten har varit populär särskilt bland dem som arbetar inom undervisning, forskning och fostran. Förslaget är att systemet med alterneringsledighet slopas.