De flesta tillfälliga coronarealterade ändringarna inom arbetslöshetsskyddet har upphört att gälla

Under våren och sommaren 2020 gjordes flera tillfälliga ändringar inom arbetslöshetsskyddet och tjänsterna för arbetslösa på grund av coronapandemin. Många av de här undantagen har nu upphört, men vissa undantag förlängs så att de gäller en bit in på det nya året.

  • Självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa är från årsskiftet fem dagar, om inte självrisktiden har inletts senast 31.12.2020. För självrisktiden får arbetssökande ingen arbetslöshetsförmån.
  • Arbets- och medlemsvillkoret inom det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet förlängs från tre månader tillbaka till sex månader, om inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning har inletts senast 31.12.2020. Arbetsvillkoret innebär att arbetssökande måste ha jobbat minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna. För att få rätt till inkomstrelaterad dagpenning måste arbetssökande dessutom ha varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst sex månader när arbetslösheten inleds.

Maximitiden förbrukas som normalt igen


Maximitiden med arbetslöshetsdagpenning gäller igen som normalt efter årsskiftet. För permitterade har inte dagarna med arbetslöshetsdagpenning sedan 16.3 räknats in i maximitiden med dagpenning, det här villkoret utvidgades 1.7 till att gälla alla som har fått arbetslöshetsdagpenning.

Från årsskiftet återgick man nu till det gamla systemet, där arbetslöshetsdagpenning beroende på situationen betalas i antingen 300, 400 eller 500 dagar. Om arbetslösheten fortsätter efter att maximitiden har uppnåtts, måste de arbetssökande ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

  • Förhöjningen av arbetslöshetsförmånens skyddsdel från 300 euro till 500 euro i månaden förblir i kraft till 31.3.2021. Skyddsdelen är det belopp som arbetssökande får tjäna utan att det påverkar storleken på arbetslöshetsförmånen.
  • Permitterade kan få arbetslöshetsskydd till 31.12.2021, även om de studerar under permitteringen. I övrigt tillämpas de arbetskraftspolitiska villkoren från början av år 2021 igen; Permitterade ska till exempel ta emot jobb och service som arbets- och näringsbyrån erbjuder och ska också delta i uppgörandet av en sysselsättningsplan.

Läs mer om Lärarnas arbetslöshetskassa på vår webb!