Deltidsanställda kan få retroaktiv ersättning för extra samplaneringstid

Är du en tjänsteinnehavare som jobbat deltid? Skicka en yrkan om rättelse av lönen till din arbetsgivare före årsskiftet.

I arbetsdomstolens avgörande 3.12.2019 (No 118) bekräftades att en tjänsteinnehavare som har en undervisningsskyldighetsarbetstid endast kan åläggas att delta i lärararbetsdagarna för studie- och planeringsarbete (de sk. Fba-dagarna) och i samplanering i relation till deltidsprocenten.

Arbetsdomstolen konstaterade att Jyväskylä stad handlat fel då den ålagt lärartjänsteinnehavare som arbetat deltid att delta i lärararbetsdagar och i samplanering fullt ut. Staden blir tvungen att retroaktivt ersätta lärarna för de lärararbetsdagar och den samplanering de inte skulle ha haft en skyldighet att delta i enligt tjänstekollektivavtalet.

Beslutet bekräftar att man för en som jobbar deltid ska tillämpa proportionalitetsprincipen. Arbetet ska minska i samma proportion som lönen. Detta oberoende av orsaken till anställningen på deltid (partiell prövningsbaserad tjänstledighet, partiell vårdledighet, deltidspension, partiell förtida ålderspension, partiell invalidpension).

Ersättning kan sökas retroaktivt

Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare 11 kap. 55 § ska en tjänsteinnehavare framställa ett skriftligt yrkande på lön eller annan ekonomisk förmån inom tre år från utgången av det kalenderår då löneposten eller förmånen borde ha betalts eller givits.

Det viktigaste i det här skedet är att ett yrkande på lön lämnas till kommunen ännu under detta år. Då avbryts preskriptionstiden i ett så tidigt skede som möjligt.

Om du är en tjänsteinnehavare och arbetat deltid under åren 2016 – 2019 och ålagts att delta i lärararbetsdagarna och i samplaneringen till fullo kontakta din förtroendeman.

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till arbetsgivaren där du kräver ersättning för de Fba-dagar och den samplaneringstid som du gjort för mycket sedan 1.1.2016.