Bristen på läromedel på svenska skapar ojämlikhet inom skolan

Bristen på undervisningsmaterial på svenska inverkar direkt på gymnasiestuderande och deras möjligheter i studentskrivningarna. Finlandssvenska lärare måste lägga orimligt mycket tid på att producera material. Detta försätter finlandssvenska lärare och elever i en ojämlik situation i förhållande till finskspråkiga lärare och elever. FSL:s fullmäktige anser att en lärares främsta arbetsuppgift är att undervisa - inte att producera läromedel.

FSL:s fullmäktige anser att det är utbildningsanordnarens ansvar och ligger i deras intresse att se till att en lärare har tillgång till kvalitativa läromedel, såväl traditionella som digitala. Finlandssvenska lärare, både i grundskolan som i gymnasiet, måste ha tillgång till läromedel som motsvarar det finskspråkiga materialet. Det bristfälliga materialet eller till och med avsaknaden av läromedel på svenska orsakar kontinuerligt extra arbete för de finlandssvenska lärarna.

Skillnaden i utbudet av läromedel mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen är enorm. Förutom att utbudet av svenskspråkiga läromedel är sämre är de dessutom dyrare.

Under fullmäktiges vårmöte i Tammerfors den 24-25 april 2019 godkändes en motion, inskickad av Karleby Svenska Lärarförening, som yrkar på att förbundets styrelse i ännu högre grad jobbar för bättre och mer heltäckande läromedel och undervisningsmaterial på svenska på alla stadier, för att trygga elevernas framtida studiemöjligheter.