Uppgift #7 - Vilken ledartyp är du?

Det drar ihop sig till ordförandeval och med bara några veckor kvar i Kampen om klubban avslöjar kandidaterna vilken ledartyp de är: den demokratiske, drivande, coachande, visionäre, befallande eller empatiske?

Som förbundsordförande för FSL ska man både leda förbundet och vara förman för kanslipersonalen. Ordförandekandidaterna konstaterar att det ofta krävs olika ledarstilar beroende på situationen men i veckans utmaning måste de välja en eller två stilar de känner sig mest hemma i. Kandidaterna beskriver också sina styrkor och svagheter som ledare.

Här kan du läsa mera om ledarstilarna som kandidaterna har valt mellan. 

 

Jeanette Lindroos

⇒ Empatisk och drivande ledare

Ordföranderollen kräver att man ser och förstår människor. Personliga kontakter är viktiga. Dalai Lamas ord  “Varje människa jag möter har något att lära mig” vägleder mig. Jag är en positiv och empatisk person. Det gör mig till en god lyssnare och hjälpsam person. En svaghet är att jag ofta prioriterar andras behov före mina egna. Styrkor jag har är organiseringsförmåga, problemlösning “outside the box” och viljan att stötta upp och föra andras talan, alltså egenskaper som behövs på ordförandeposten. 

FSL:s ordförande ska inspirera och arbeta uthålligt. Idrottsvärlden har gjort mig uthållig att arbeta med långsiktiga mål och coacha andra till framgång, men även stötta adepter vid motgångar. I förtroendemanna arbetet har mina goda egenskaper som flexibilitet, tålamod och samarbetsförmåga varit till nytta, vilka också behövs i ordförande arbetet. 

"Jag har visioner om hur FSL kan utvecklas och jag kan motivera andra i utvecklingsarbetet."

Jag siktar på att alltid göra mitt bästa och att ständigt utveckla mig. Jag har visioner om hur FSL kan utvecklas och jag kan motivera andra i utvecklingsarbetet. Vi behöver ett starkt svenskspråkigt attraktivt fackförbund i framtiden och det kräver en ordförande med god skärpa, självkännedom, självförtroende, social kompetens och empatisk förmåga. Dessa krav uppfyller jag. 

 

Pamela Leka

⇒ Demokratisk och drivande ledare

Frågan om vilken ledartyp man är känns svår eftersom det beror på gruppen man ska leda. Olika grupper, omständigheter och situationer kräver olika ledartyper. Som lärare i klassen är det viktigt att vara en typ av ledare medan det kanske i en organisation eller ett förbund krävs en annan typ.

"Jag är bra på att göra snabba beslut och det jag lovat fixa så har jag ofta gjort redan innan deadline."

Jag är nog en drivande ledare. Jag sätter upp höga mål för mig själv men också dem jag leder. Jag är bra på att göra snabba beslut och det jag lovat fixa så har jag ofta gjort redan innan deadline. Tempot är högt och jag har många bollar i luften. Av de anställda kräver jag också att det som skall göras blir gjort. Ibland kanske jag kan vara lite snabb i vändningarna vilket betyder att om instruktionerna inte är klara från början utan ändrar på vägen så blir jag tvungen att omarbeta vissa delar av jobbet.

Förutom att jag är en drivande kraft så har jag också många drag av den demokratiska ledaren. Jag inser att jag inte kan allt själv och det är viktigt att diskutera problem och utmaningar från flera håll. Jag litar på de anställdas expertiskunskap och jag tycker det är viktigt att lyssna. När jag lyssnat in de anställda är jag beredd att ta beslut och jobba utgående från de beslut jag tagit.

 

Inger Damlin

⇒ Coachande och drivande ledare

Jag är en tydlig kommunikativ ledare med ett stort hjärta.

Ledarskap är inget statiskt begrepp har jag fått lära mig under de senaste 7 åren då jag lett skola och varit del av ledning i olika fackliga positioner. Att leda kräver mod, transparens, ett brett nätverk och en skarp analys av utbildningsvärlden. Det är styrkor jag som ledare besitter.

Ledaren är den som lyssnar till medarbetare samt fältet och leder enligt den vision som organisationen format. Som ledare vill jag garantera en ständig förnyelse som motsvarar nutidens behov.

Att leda personal är för mig att skapa förutsättningar för att varje arbetstagare ska kunna utvecklas till sin fulla potential. Jag har ett stort intresse för människor och ett tryggt ledarskap, vilket gör att jag lyckats bra som förman.

"Mitt mål är alltid att alla ska veta vad man kan påverka när."

Ledarskap på organisationsnivå är att säkerställa processer så att alla känner sig hörda. Väl beredda ärenden kräver att ledaren skiftar fokus, byter perspektiv från litet till brett. Mitt mål är alltid att alla ska veta vad man kan påverka när. Det skapar ett starkt förtroende för mig som ledare.

Jag får ofta höra att jag har ”rätt attityd” i ledarskapet. Med en glimt i ögat och ett positivt tänk skapas gemenskap där trivsel frodas.

Som ledare möter man ibland  situationer där du märker att ditt sätt att leda inte fungerar. Då har jag mod att ta ett steg tillbaka och analysera situationen. Det finns en lösning på allting, trots att man inte alltid genast ser den.

 

 

Jens Mattfolk

⇒ Empatisk och demokratisk ledare

Mina erfarenheter av ledarskap består av olika delar från yrkeslivet och idrotten. Jag har varit vicerektor och platschef, suttit i ledningsgrupp, varit lagkapten och fotbollstränare på elitnivå. Många ledaregenskaper är gemensamma oavsett var och i vilken situation man är ledare.

Jag anser att jag har förmåga att fatta välgrundade beslut utgående från den information som finns, jag är bra på att lyssna, skapa en vi anda, är empatisk, vågar stå upp för min åsikt och mina anställda. Jag kan även ändra mig om jag anser att det är rätt beslut eller medge om jag har fel, något som jag också anser att är viktiga ledaregenskaper.

Jag kunde bli bättre på att ge order och vara mera visionär. Men som ledare är man säkert aldrig färdig utan man utvecklas på vägen. Jag trivs inte särskilt bra med konflikter varför jag alltid strävar efter att lösa dem om det går, men det betyder inte att jag räds att vara av en annan åsikt än min motpart.

"Vi är en stor organisation och alla kommer inte att tycka lika hela tiden, och ska inte göra det heller."

Jag vet att jag har många bra ledaregenskaper för att leda FSL. Vi är en stor organisation och alla kommer inte att tycka lika hela tiden, och ska inte göra det heller. Därför är det viktigt att kunna lyssna till fältet, olika organ, kansliet och därefter staka ut vägen framåt.

 

Sex olika typer av ledarroller

 

Listan är inspirerad av den här modellen.

Den drivande ledaren

Den drivande ledaren sätter en hög standard och med höga mål, både för sig själv och sina anställda. Ledarskapsstilen leder till snabba resultat men kan göra att tempot blir för högt.

 

Den empatiska ledaren

En empatisk ledare ser till människorna på arbetsplatsen och vill skapa starka relationer mellan ledaren och medarbetarna. Ett allt för stort fokus på människorna i längden riskerar dock att leda till lägre produktivitet för teamet.

 

Den demokratiske ledaren

Den demokratiske ledaren eftersträvar konsensus. Alla ska vara med och tycka till och komma överens. Den här stilen passar för team där de enskilda medarbetarna sitter på expertkunskaper och där det är viktigt att alla förstår och ställer sig bakom organisationens mål. Den demokratiska stilen fungerar sämre när det krisar och när snabba beslut måste fattas.

 

Den coachande ledaren

En ledare som har en coachande stil fokuserar på att utveckla medarbetarna och arbetar med att identifiera och utveckla varje persons styrkor och svagheter. Den coachande stilen funkar bra på en motiverad och talangfull person medan det kan vara slöseri med resurser om medarbetaren saknar driv eller intresse.

 

Den befallande ledaren

Den befallande ledaren kräver lydnad och är effektiv i situationer där tydligt ledarskap krävs, exempelvis i en krissituation. Den här ledartypen fungerar väl på ”besvärliga” medarbetare men skapar sällan god stämning på arbetsplatsen.

 

Den visionäre ledaren

Den visionäre ledaren mobiliserar sina anställda och målar upp ett gemensamt mål som teamet ska nå. Med denna ledarskapsstil ligger fokus på slutmålet snarare än vägen dit. Den här ledarstilen ger fria tyglar men passar sämre för de medarbetare som behöver tydliga riktlinjer.