OAJ anför besvär över UBS:s bristfälliga och felaktiga anvisningar om elevens rätt till särskilt stöd

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ anför besvär över Utbildningsstyrelsens agerande. OAJ vill genom besvären till riksdagens justitieombudsman klargöra huruvida Utbildningsstyrelsen har brutit mot lagen då man underlåtit att klart och tydligt informera om vad det särskilda stödet i praktiken innebär. Enligt OAJ har UBS försummat sin lagstadgade skyldighet att ge föreskrifter och instruktioner.