Lärarnas lönegrunder bestäms i kollektivavtal. Här kan du läsa allmän info om löner, tillägg och arvoden inom undervisningssektorn. Notera att denna text gäller dig som är kommunalt anställd inom UKTA-sektorn. I de olika skolstadiernas menyer hittar du nogrannare info.

 

 

Så här bestäms din lön

Lärarlönerna utgörs av en uppgiftsrelaterad lön samt eventuella individuella tillägg, övriga tillägg och arvoden, övertimsarvoden och ibland också en resultatbonus.

 • Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms utgående från en bedömning av arbetes svårighetsgrad. Grundlönen bestäms i huvudsak på basis av ditt tjänsteförhållande. Också din examen och din behörighet för tjänsten inverkar på grundlönen.
 • Arbetserfarenheten återspeglas i en del av din lön som är årsbunden, det vill säga baserar sig på den tid som du har jobbat som lärare eller i andra uppgifter som är till väsentlig nytta i dina nuvarande uppgifter. På det individuella tillägget inverkar yrkesskicklighet och arbetsresultat samt arbetserfarenhet.
 • Övriga tillägg och arvoden omfattar bland annat fjärrortstillägg, demonstrationstillägg, tillägg för skötsel av samlingar och språktillägg.
 • Övertimsarvodet bestäms utgående från hur många timmar du undervisar utöver din undervisningsskyldighet.
 • En resultatbonus som kan utbetalas utgående från arbetsenhetens resultat.

 

Titta på bilden Lärarnas lönepyramid för att få en översikt över hur lärarlönerna är uppbyggda inom UKTA-sektorn:

Lärarnas lönepyramid (UKTA)

 

 

Arbetsvärdering?

De här faktorerna påverkar vid arbetsvärderingen:

 • kunnandet som behövs i arbetet
 • arbetets inverkan och ansvar
 • samarbetsförmåga
 • arbetsmiljön

 

 

Individuellt tillägg, bedömning av arbetsprestation

 

Individuellt tillägg

Till en tjänsteinnehavare kan betalas ett individuellt tillägg, som hör till den ordinarie lönen och grundar sig på tjänsteinnehavarens individuella yrkesskicklighet och arbetsresultat. Det individuella tillägget beviljas i regel tillsvidare. Det är dock också möjligt att bevilja ett tidsbundet tillägg.

 

1 Allmänna principer för beviljande av individuellt tillägg

Utöver det individuella arbetsresultatet och yrkeskompetensen kan man även beakta tjänsteinnehavarens mångsidighet/disponibilitet och specialkunskaper (t.ex. yrkesinriktad fortbildning) som överlag är till nytta på arbetsplatsen och inte bara i det egna undervisningsarbetet. Också samarbetsförmåga, förmåga till självständigt beslutsfattande (t.ex. egna initiativ), utvecklingsvilja och arbetsetik (t.ex. pålitlighet, ansvarskänsla) kan beaktas. Om någon av dessa egenskaper redan har beaktats i UKTA (t.ex. höjning av grundlönen för klasslärare i grundskolan med dubbel behörighet) finns det inte orsak att använda denna faktor som grund för individuellt tillägg.

 

2 Bedömning av arbetsprestationen som styrinstrument

Utvärdering av arbetsprestation och yrkesskicklighet är redskap för styrning av den anställdas arbetsprestation. Grunden för att bevilja det individuella tillägget ses årligen över vid samtal mellan chefen och den anställda. Då bör man utvärdera arbetsprestationen och måluppfyllelsen, bestämma hur uppgifterna prioriteras under året och definiera individuella mål. En systematisk utvärdering hjälper rektorn att få inblick i de anställdas arbete och att upptäcka deras utvecklingspotential.

 

 

Årsbundet tillägg

Om du är anställd i huvudsyssla, är du utgående från din anställningstid berättigad till ett årsbundet tillägg av det individuella tillägget. Följande krav ställs dock:

 • du har fyllt 18 år,
 • arbetsgivaren kan vara i Finland eller utomlands,
 • du arbetar inom undervisningssektorn,
 • utför övriga uppgifter som medför väsentlig nytta för de nuvarande arbetsuppgifterna,
 • en övergångsbestämmelse från 1.8.2000 listar anställningstid som också räknas som tjänstgöringstid i detta avseende,
 • anställningsförhållandet varat minst 30 dagar eller en kalendermånad,
 • ansökan om tillägget görs skriftligen.

 

Årsbunden del av lönen

De årsbundna delarna av lönen utbetalas efter följande tjänsteår: 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år
Rektorer och biträdande rektorer     5% 5% 10%
Ämneslärare, klasslärare, speciallärare och timlärare i huvudsyssla i grundskolan 4% 5% 6% 6% 6%

Tjänsteinnehavare som lektor i elevhandledning i grundskola

2% 4% 5% 11%  

Förskollärare och motsvarande timlärare i huvudsyssla

6% 4% 9% 6% 6%

Ämneslärare och timlärare i huvudsyssla vid gymnasium/vuxengymnasium

6% 3% 10% 4% 6%

 

Den årsbundna delen uträknas på grundlönen med principen ränta på ränta.

 

 

Tjänstledighet och lön

Om en lärare (inom kommunala sektorn) har haft oavlönad tjänstledighet och inte ansökt om tjänstledighet för ferie (höst-, jul-, sport- eller påsklov), har läraren ändå INTE rätt till lön under ferierna. Läraren borde alltså istället anhålla om en sammanhängande tjänstledighet och på det sättet trygga vikariens lön under ferierna.

Syftet med avtalet är INTE att en kort tjänstledighet ska leda till ferie utan lön. En lärare som har en veckas tjänstledighet före jullovet borde alltså inte bli utan lön för jullovet.

En del arbetsgivare har tolkat paragrafen så att även en dags oavlönad tjänstledighet före lov innebär att läraren går miste om lovtidens lön. Detta förfarande är mot avtalets tillämpningsanvisning. Varje arbetsgivare ska ha klara skriftliga direktiv för hur paragrafen tillämpas. Om du är osäker kan du kontrollera med din rektor eller förtroendeman innan du ansöker om oavlönad tjänstledighet.

 

 

Ta reda på mera

Kommunala minimilöner och löneräkningsprogram på  Kommunala arbetsmarknadsverkets webbplats.

Gå till kommunalt anställda lärarnas kollektivavtal UKTA.

 

 

För rektorer och förtroendemän

KA har tilsammans med OAJ gett ut broschyren "Goda resultat genom lönesystemet - Lönehandbok för den kommunala undervisninsgpersonalen". Handboken försöker ge hjälp i processen med att bygga upp ett fungerande lönesystem och tillämpa det.

icon Goda resultat genom lönesystemet

 

 

LÄS OCKSÅ:

Får jag ersättning för klassresan eller lägerskolan?

Hur räknar jag ut övertimsarvodet?