Lockar studiebänken? I enlighet med lagen om studieledigheter har du möjlighet att anhålla om oavlönad studieledighet för vuxenstudier. Läs mera om studieledigheter och stöd du kan ansöka om.

Rätt till studieledighet

Om din anställning har varit i kraft under minst ett år, har du rätt att hålla en sammanlagt högst två år lång studieledighet under sammanlagt fem år. Det här kravet gäller dock uttryckligen rätten att bli beviljad studieledighet, medan kraven som Utbildningsfonden uppställer på utbetalningen av vuxenutbildningsstödet är annorlunda. Mera om vuxenutbildningsstödet kan du läsa senare i det här kapitlet.

Du kan hålla din studieledighet i en eller flera perioder. Dessutom kan du välja att arbeta deltid och samtidigt studera på deltid.

 

Offentlig granskning

För att du ska vara berättigad till studieledighet måste studierna vara underställda offentlig granskning. Till de här godkända studierna kan höra bland annat att delta i undervisning, praktikperioder, förberedelser och självstudier inför prov eller examina (högst tio arbetsdagar innan provet) och att delta i prov. I vissa fall kan du också utnyttja studieledighet för utbildning som facket arrangerar.

 

Så här ansöker du om studieledighet

För att du ska kunna beviljas studieledighet måste du alltid först vända dig till din arbetsgivare med en ansökan. Om din studieledighet är över fem arbetsdagar ska du lämna in en skriftlig ansökan senast 45 kalenderdagar före ledigheten. Arbetsgivaren ska i det här fallet ge dig besked om sitt beslut senast 15 kalenderdagar innan du inleder ledigheten. En högst fem dagar lång studieledighet kan du ansöka om antingen skriftligen eller muntligen senast 15 kalenderdagar före ledigheten inleds. Senast sju dagar innan ledigheten inleds ska arbetsgivaren delge dig sitt beslut i frågan.

Kom ihåg att nämna i din ansökan

  • när du inleder och avslutar studierna och ledigheten
  • studieformen och din målsättning
  • har du inlett dina studier redan under en tidigare ledighet eller kommer du under ledigheten att slutföra utbildningen
  • vem som arrangerar utbildningen eller studierna
  • en godkänd studieplan, ifall det är fråga om självstudier.

 

Flytta studieledigheten

Det kan vara bra att känna till att din arbetsgivare under vissa omständigheter har möjlighet att självmant ändra tidpunkten för din studieledighet. För att det här skall vara möjligt måste din ledighet förorsaka kännbar skada för arbetsgivarens verksamhet. Studieledigheten kan flyttas högst sex månader på arbetsgivarens initiativ. Ifall din studieledighet är kortare än ett halvt år, kan den flyttas endast till och med att nästa studieperiod inleds.

Du kan också själv anhålla om att ändra tidpunkten för en studieledighet som du redan har beviljats. Kom ihåg att i så fall lämna in en skriftlig ansökan till din arbetsgivare.

 

... eller avbryta den

Om du har blivit beviljad en studieledighet som är minst 50 arbetsdagar lång, kan du avbryta ledigheten och återvända till din arbetsplats. Du måste dock meddela din arbetsgivare skriftligen senast fyra veckor innan du vill träda i tjänst igen. Om din arbetsgivare har anställt en vikarie för att sköta dina arbetsuppgifter, är arbetsgivaren inte tvungen att tillåta att du återvänder till arbetsplatsen förrän man lagenligt har kunnat säga upp vikarien. Du själv har rätt att genast få en skriftlig utredning över arbetsgivarens beslut och om när du kan fortsätta arbeta.

 

Vad händer med anställningen?

Studieledigheter är enligt lagen oavlönade. Det här hindrar ändå inte att du tillsammans med din arbetsgivare kommer överens om att du helt eller delvis får din lön under en kortare studieledighet.

 

Påverkas pensionen?

Eftersom studieledigheter är oavlönade skall du minnas att den antagligen kommer att påverka såväl tjänstgöringstiden som berättigar till pension som pensionsbeloppet. Det kan löna sig att kontakta Statskontoret (om du är kommunalt anställd inom grundskolan eller gymnasiet) för att få närmare information om hur din pension påverkas av en studieledighet.

 

Vuxenutbildningsstöd som inkomstkälla

Under en studieledighet tryggas din utkomst med hjälp av vuxenutbildningsstöd. Det här stödet, som skiljer sig från studiepenningen som utbetalas till studerande, administreras av Utbildningsfonden. Vuxenutbildningsstödet är avsett just för löntagare som på eget initiativ och utan avlöning deltar i studier eller utbildning. Under en studieledighet har du dessutom möjlighet att ansöka om studielån med statsgaranti.

 

Först fem år på jobb

För att du skall ha rätt till vuxenutbildningsstöd måste du sammanlagt ha en minst fem år lång arbetshistoria. Tiden i arbete beräknas utgående från din årslön delat med talet 940. Kvoterna för varje kalenderår avrundas nedåt (till högst 12) och räknas samman. Då stödperioden inleds måste du dessutom ha varit anställd i huvudsyssla hos din nuvarande arbetsgivare under minst ett år. Lägg märke till att du i din arbetshistoria också under vissa förutsättningar kan beakta bland annat tiden för alla familjeledigheter och värnplikt eller civiltjänstgöring. Av din arbetshistoria kan dock högst en fjärdedel utgöras av sådana ledigheter.

 

Vilka studier?

Det lönar sig också att lägga märke till att Utbildningsfonden uppställer vissa krav på den utbildning eller de studier som du avlägger. I regel uppfylls all utbildning som ger dig en yrkesexamen eller en akademisk slutexamen samt vissa studieperioder och fortbildningsprogram vid universitet, yrkeshögskolor och yrkesskolor av de här kraven. Studier vid en utländsk institution kan dock endast godkännas om de kan räknas till godo i ett finländskt studieprogram. Du kan vända dig till Utbildningsfonden för att kontrollera att just de studier som du är intresserad av omfattas av de här reglerna.

 

Högst 18 månader

Hur länge du kan få vuxenutbildningsstöd beror på hur lång din arbetshistoria är. I regel berättigar en arbetsmånad till stöd för 0,8 dagar. Från och med år 2007 bestäms din arbetshistoria på det sätt som beskrivs ovan i kapitlet ”Fem år på jobb”. På Utbildningsfondens webbplats finns en kalkylator som du kan använda för att räkna ut hur länge du skulle vara berättigad till stödet. Du kan dock maximalt få vuxenutbildningsstöd för sammanlagt ungefär 18 månader.

 

Räkna ut

Vuxenutbildningsstödet består dels av en 500 euro stor grunddel och en inkomstrelaterad del. Den inkomstrelaterade delen är 15-20 procent av dina månadsinkomster och beräknas utgående från dina löneinkomster under tolv månader före ansökan. På Utbildningsfondens webbplats hittar du också en kalkylator som du kan använda för att räkna ut hur stort ditt stöd skulle vara under en studieledighet. Kom ihåg att också vuxenutbildningsstödet är beskattningsbar inkomst. I regel kan du inte få vuxenutbildningsstöd, om du samtidigt får till exempel sjukdagpenning, arbetslöshetsunderstöd, alterneringsersättning, studiepenning eller något slag av pension.

Utbildningsfonden kräver dessutom att din oavlönade studieledighet sammanlagt skall vara minst 43 dagar lång. Dessutom måste dina inkomster under åtminstone en tre månader lång granskningsperiod ha sjunkit med minst en tredjedel.

Om du har antagits till en utbildning och tror att en studieledighet kan bli aktuell, kan du vända dig direkt till Utbildningsfonden och be om ett förhandsbeslut gällande din rätt till vuxenutbildningsstöd och hur länge stödet skulle utbetalas till dig.

 

LÄS MERA PÅ

Arbetsministeriet

Utbildningsfondens webbplats

Folkpensionsanstalten