Finland sticker ut i negativ bemärkelse i en internationell jämförelse när det kommer till mentorsprogram för lärare. I TALIS 2018-undersökningen som publicerades idag (19.6.2019) framgår att bara en knapp femtedel av de finländska skolorna erbjuder någon form av mentorskap för sina nya lärare. I Sverige finns ett mentorsprogram i nästan varannan skola.

 

Vad är TALIS 2018?

I den internationella TALIS 2018-undersökningen (Teaching and Learning International Survey) medverkar 48 länder. Fokus ligger på årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen. Över 2800 finländska lärare och 150 rektorer medverkar i undersökningen. I undersökningen deltar 148 slumpvis utvalda skolor, varav tio var svenskspråkiga

Totalt har över 150.000 lärare och över 9000 rektorer deltagit i undersökningen, som genomförs i OECD:s regi.

- På det stora hela är resultatet positivt men det finns saker vi bör jobba på, konstaterar undervisningsminister Li Andersson.

I den nationella finska rapporten fokuserar man på Sverige, Norge, Danmark och Estland eftersom dessa länder ses som de mest intressanta i jämförelsesyfte. I undersökningen fokuserar man bland annat på inlärningsmiljöer och lärarnas arbetsförhållanden.

Finland medverkade även i TALIS 2013.

Bristande mentorskap

När det gäller mentorskap ligger Finland alltså klart på efterkälken. 74% av rektorerna uppgav att inget mentorsprogram finns tillgängligt för deras lärare. Ser man till de övriga TALIS-länderna så ligger motsvarande siffra i genomsnitt på 33%. I exempelvis Danmark och Sverige finns i varannan skola ett mentorsprogram för nya lärare.

Samtidigt betonar de finska rektorerna vikten av mentorskap. 66% tycket att det skulle vara mycket viktigt och att behovet av mentorskap har ökat. Samma trend ser man även i referensländerna.

- När man ser till lärarnas yrkeskarriär borde man bygga upp olika typer av stöd. Det finns goda erfarenheter av mentorering från andra branscher som man kunde utnyttja, säger Li Andersson.

Nöjda finska lärare

Undersökningen visar på en rätt nöjd finländsk lärarkår. Åtminstone är de nöjdare än kollegerna i de övriga TALIS-länderna. 80% av de finländska lärarna skulle välja yrket igen. Bara 7% av lärarna ångrar sitt yrkesval. De finska lärarna har också en tilltro till sitt eget kunnande.

- De finska lärarna är självsäkra på ett bra sätt, säger Matti Taajamo, specialforskare vid Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet.

- Det är en glädjande nyhet att lärarna gillar sitt jobb, säger Li Andersson. Att de goda sidorna överväger de negativa.

Ett uppskattat arbete

De finländska lärarna upplever i högre grad än lärare i andra länder att läraryrket uppskattas i samhället. Av lärarna i Finland uppger 58% att de upplever att deras jobb uppskattas. Motsvarande siffra i Sverige är 7%. (5% i TALIS 2013).

Li Andersson betonar att det är viktigt att upprätthålla branschens attraktionskraft. Hon har noterat att ansökningarna till klasslärarutbildningarna har minskat drastiskt de senaste åren.

- Det finns skäl att utreda vilka faktorer som ligger bakom det att allt färre söker till lärarutbildningarna, säger Andersson.

Belastningen får inte öka

Den pinfärska utbildningsministern konstaterar att den feedback hon fått efter två veckor i huset (Undervisningsministeriet) är att lärarna känner ett stort förändringstryck.

- Belastningen och stressen får inte öka för lärarna, säger Li Andersson.