FSL:s förbundsfullmäktige sammanträder i Tammerfors den 14-15 november. På dagordningen finns bl.a. val av styrelse för år 2019-20 jämte fastställandet av budget och verksamhetsplan för år 2019.
Fullmäktige behandlar också en motion, som har inlämnats av lärarstuderandena FSLF, som yrkar på att förbundet måtte slå vakt om den mångsidiga klasslärarutbildningen. 

 

I bakgrunden finns beslut om nedskärningar, som reducerar lärarstuderandenas möjligheter att välja biämnen.
Enligt förbundets stadgar, som förnyades av förbundskongressen i juni, utökades floran av medlemmarnas möjligheter att påverka förbundets verksamhet och inriktning. Vid sidan av motionerna introduceras initiativ som ett nytt alternativ.
Där som motionerna är formbundna bl.a. så att de måste omfatta tydligt formulerade yrkanden är initiativen mera flexibla. Initiativ kan dessutom riktas till såväl fullmäktige som styrelsen.
Initiativen verkar ha fallit i god jord, för styrelsen och fullmäktige har att ta ställning till fem initiativ. Det är styrelsen som bereder ärenden för behandling i fullmäktige.
I ett allmänt formulerat initiativ lyfts fram betydelsen av att FSL kontinuerligt framhåller att barndoms- och tonårstiden har en oåterkallelig inverkan på individens framtid och utveckling.
Lärarna far illa i skolorna på grund av det våld som de utsätts för och som de bevittnar i jobbet, anges i ett initiativ. I detta diskuteras förekomsten och preventionen av våld i lärarnas yrkesvardag.
Tillgången till datorer och pekplattor varierar mellan skolorna. Hur ska lärarna hänga med i den snabba digitala utvecklingen om de rätta verktygen saknas?, frågas i ett initiativ.
Orken tryter för många lärare. I många fall förslår inte arbetstiden för alla uppgifter, anges i ett initiativ som utmynnar i ett förslag om att FSL måtte initiera en samtalstjänst för lärare.
Vilka principer följer skolorna, då vikarier plockas in? Bl.a. denna fråga ställs i ett initiativ , där det också föreslås att FSL bör sammanställa en arbetsbeskrivning som berör alla som handhar fackliga uppdrag.