Internationella flickdagen infaller varje år den 11 oktober. Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011 i syfte att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.
Initiativet till dagen kommer ursprungligen från barnrättsorganisationen Plan. Den internationella flickdagen används för att uppmärksamma allmänheten om flickors rättigheter.
Rätten till utbildning för alla är en grundsten i internationella lärarorganisationen Education Internationals (EI) arbete. Det innebär att EI jobbar för skolor, som drivs med allmänna medel och som är öppna för såväl flickor som pojkar.

Likvärdigheten och speciellt flickornas rätt till utbildning går överlag som en röd tråd genom EI:s arbete.
På lärarnas och lärarorganisationernas ansvar faller också att säkerställa att fördomar och stereotypier rörande kön synliggörs och motarbetas inom utbildningens område, oavsett kulturella eller religiösa traditioner. Negativ särbehandling p.g.a. kön måste motarbetas på alla sätt.
I extrema fall har flickor angripits fysiskt för att de går i skola. Också kvinnliga lärare har utsatts för attacker av olika slag, vilket bekymrar EI.
- Det är en del av ett större problem med könsdiskriminering, som dessutom förstärks av modern teknologi så att attacker mot flickor och kvinnor snabbt kan spridas via sociala medier, antecknar EI.