Styrelsen för OAJ godkände för egen del förhandlingsresultatet inom UKTA den 14 februari. Styrelsen för huvudförhandlingsorganisationen FOSU, där OAJ utgör den största organisationen, behandlade resultatet i dag fredagen den 16 februari och beslöt dock att bordlägga ärendet.

Tidigare har Kommunarbetsgivarna KT:s delegation godkänt förhandlingsresultatet, som alltså väntar på FOSU:s godkännande. Tills dess handlar det om ett förhandlingsresultat.

Centrala drag i UKTA, som alltså gäller de kommunalt anställda lärarna

- Avtalet är i kraft 1.2.2018–31.3.2020

- Kostnadseffekten är 3,46 procent av lönesumman

Läs mera nedan.

Allmänna förhöjningar

- 1.5.2018 allmän förhöjning 1,17 %

- 1.4.2019 allmän förhöjning 0,99 %

*********

Engångsbelopp

- 1.1.2019 lokal engångspott om 9,2 procent baserad på produktionsfrämjande faktorer. Summan är beräknad på lönen i november 2018. Engångsbeloppet utbetalas i samband med januari månads lön 2019.

Engångsbeloppet är baserat på ett separat arbets- och tjänstekollektivavtal. Betalas till hela personalen. En förutsättning är att anställningsförhållandet fortsatt oavbrutet under tiden 2.9.2018-18.11.2018 och att arbetstagaren under denna tidsperiod minst under en dag fått lön.

Detta belopp kan tolkas som en slags kompensation för nedskärningen (30 procent) av semesterpenningen under år 2017-19.

*********

Lokal pott

1.1.2019 lokal justeringspott 0,9 %

- För utveckling av det lokala lönesystemet,

- Korrigerar lokala löneorättvisor

- Främja produktivitetsfrämjande faktorer

Ska ge verkliga möjligheter för personalen att påverka och båda parter ska höras jämbördigt.

Målet är samsyn i de lokala förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Det uppgörs lokala protokoll där åsikter och grunder för dessa antecknas .

Stupstocken anger att om enighet inte nås beslutar arbetsgivaren om den lokala potten.

*********

Ledarpaket

Avtalet omfattar också ett ledarpaket, som är en del av en central regleringspott.

I ledarpaket finns bl.a. följande detaljer:

3 § Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i grundskola

årskurserna 1-6 ny klassificeringskod 38 -

årskurserna 7-9 ny klassificeringskod 25 –

Ny nedre gräns som är 4,3 % högre än tidigare, även arbetsvärderingstilläggen höjs i motsvarande grad

Tidsbunden tillämpningsanvisning 1.8.2018 – 31.7.2020, där det är möjligt att tillämpa högre löneklassificeringskod om det finns grund för det. (stort antal undervisningspersonal, administrativa uppgifter)

10 mom. 1 och 2 Antalet undervisningstimmar... Här tas en timme bort från alla nivåer

Tidsbunden tillämpningsanvisning1.8.2018 – 31.7.2020, kan förordnas två timmar lägre om det finns grundad orsak (administrativt arbete, stort antal övrig personal)

**********

8-årstillägget

En del av den centrala regleringspotten används för att föra över 8-årstillägget till grundlönen.

**********

Arbetsgrupper

Parterna har avtalat om att tillsätta en arbetsgrupp för försök med årsarbetstid. Gruppen utreder eventuella behov av att förnya lärarnas arbetstidssystem i enlighet med den planerade gymnasiereformen.

Vidare följer och värderar arbetsgruppen eventuella försök med årsarbetstid i grundskolan.

**********

Förtroendemän

Avtalet omfattar preciseringar gällande speciellt huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som är helt befriade från undervisning.

**********

Löneskillnader utreds

För hela kommunsektorn gäller att parterna har enats om att tillsätta en utredning, som syftar till att granska löneskillnader mellan privata och kommunala sektorn. Här handlar det bl.a. om att granska relevanta yrkesgrupper, så att t.ex. lärare som har högre högskolexamen granska i relation till motsvarande grupper inom privata sektorn.

***********

De lokala förtroendemännen tillställs en detaljerad redogörelse över innehållet i det nya läraravtalet.