Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering (granskning av universitetets verksamhetssätt) av Åbo Akademi och har beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 14 mars 2016.

Åbo Akademis kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.Auditeringsgruppen anser att Åbo Akademis lednings- och kvalitetshanteringssystem bildar en sammanhängande helhet för att granska den egna verksamheten mer systematiskt.- Genom att kvalitetshanteringssystemet så tydligt knyter an till det ledningssystem, ledningspersoner och individuellt ansvariga som finns, knyter kvalitetsarbetet naturligt an till den dagliga verksamheten, säger Agneta Bladh, ordförande för auditeringsgruppen.Kvalitetskulturen vid Åbo Akademi är stark och utgör en god bas för kvalitetshanteringssystemet. Det kollegiala inflytandet markeras, men samtidigt markeras starkt det individuella ansvaret, inte enbart för de akademiska ledarna, utan för alla anställda. Det finns en nära kontakt mellan lärare och studerande som bidrar till den goda kvalitetskulturen. Åbo Akademi även har en synnerligen engagerad styrelse som arbetar proaktivt i interaktion med verksamheten, säger auditeringsgruppen.Åbo Akademi har tagit itu med många av rekommendationerna från den föregående auditeringen 2009 och har genomfört systematiska utvecklingsinsatser som haft en mycket stor inverkan på universitetet de senaste åren. Exempelvis har Åbo Akademi etablerat mycket goda kontakter till samhället via alumnerna.Vid auditeringen av kvalitetssystemet granskades tre studiehelheter mer i detalj, varav universitetet valde två och auditeringsgruppen en. Särskilt utbildningslinjen för informationsteknologi utgör ett gott exempel för systematiskt och verkningsfullt kvalitetsarbete. Både i arbetet med att planera utbildningen och med att utvärdera och förbättra densamma var medverkan av den undervisande personalen och de studerande mycket stark.

Tom Ahlfors