Fortbildning

De kommunalt anställda lärarnas kollektivavtal UKTA ger dig tre avlönade lärararbetsdagar under varje läsår plus 12 timmar för studie- och planeringsarbete. Det här gäller alla kommunalt anställda lärare i huvudsyssla inom den grundläggande utbildningen eller gymnasiet. 

 

Även om du är anställd endast för läsårets arbetstid har du rätt till de här lärararbetsdagarna. Om du är deltidsanställd deltar du i proportion till hur mycket du jobbar. Samma princip gäller för dig som anställd som klasslärare eller lektor, men har färre undervisningstimmar än undervisningsskyldigheten anger. Är du anställd i bisyssla? I så fall är du inte skyldig att delta i fortbildnings- och planeringsdagarna utan "extra" ersättning. 

 

Om du omfattas av lärararbetsdagarna har du däremot inte rätt att avstå från dem. Dagarna ingår i din årliga arbetsskyldighet.

 

Planering, utvärdering och fortbildning

Lärararbetsdagarna plus de 12 timmar som tillkommit i och med konkurrenskrafstavtalet, kan användas till planering av skolåret, utvärdering av skolans verksamhet eller lärarfortbildning. I många skolor och kommuner ägnas två av dagarna i regel åt planering och utvärdering av läsåret.

 

Viktigt är att det klart framgår ur skolans läsårsplan på vilket sätt och när lärararbetsdagarna används i just din skola. Utgångspunkten är att arbetsgivaren har rätt att besluta hur de tre dagarna används. En del kommuner och skolor ger varje enskild lärare möjlighet att själva avgöra hur en dag per läsår används; till exempel till ämnesfortbildning. Möjligheten att själv påverka innehållet en dag uppfattas av många lärare som en stor fördel.

 

Två extra dagar?

Enligt avtalet kan arbetsgivaren besluta om två extra fortbildningsdagar per läsår för lärarna. Beslutet kan gälla en grupp lärare eller alla kommunens lärare. I det här fallet ska dagslön utbetalas för de två extra fortbildningsdagarna.

 

Ibland på en lördag

I de flesta skolor ordnas två fortbildningsdagar i direkt anslutning till läsårets arbetsdagar eller undantagsvis på en lördag. Om en fortbildningsdag ordnas i början eller i slutet av sommarlovet, måste fortbildningsdagen hållas antingen dagen före eller dagen efter den första respektive sista skoldagen. Det är alltså inte korrekt att ordna en fortbildningsdag på fredag, om skolarbetet inleds på tisdag eller onsdag. Att ordna en fortbildningsdag på fredag då skolarbetet inleds på måndag är däremot okej. 

 

Att dela en av de tre fortbildningsdagarna fungerar också. Det här innebär att en fortbildningsdag kan hållas vid två olika tillfällen om sex timmar sammanlagt. Om en fortbildningsdag delas på två tillfällen ska båda tillfällen ordnas efter att elevernas skoldag avslutats. Halva fortbildningsdagar kan alltså inte placeras på en lördag eller före eller efter läsårets arbetsdagar.

 

En fortbildningsdag omfattar alltid sex timmar. I sex timmar ingår dock inte tid för lunchpaus och resor. Lärarfackets rekommendation är dock att en fortbildningsdag, inklusive resor och lunch, inte borde bli oskäligt lång.

 

Konkurrenskraftsavtalets 12 timmar måste användas under elevernas arbetsår. Sex av dessa timmar kan infalla på en lördag.