Förlikningsnämnd ska hitta lösning på kommunsektorns tvister

Riksförlikningsmannen har föreslagit till arbets- och näringsministeriet att man tillsätter en särskild förlikningsnämnd för att nå en lösning i de kommunala förhandlingarna. Ministeriet fattar beslutet om tillsättande av nämnden.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala har bett arbets- och näringsministeriet tillsätta en förlikningsnämnd, vilket inte hör till vanligheterna. Nämndens uppgift är att nå en lösning på den pågående arbetsmarknadskonflikten inom kommunsektorn. Riksfölikningsmannens medlingsbud förkastades 30.3 av arbetstagarsidan. Piekkala träffade kommunsektorns huvudförhandlare onsdag 6.4.

Tilltänkt ordförande för nämnden är understatssekreterare Päivi Nerg tilltänkt och tilltänkt vice ordförande är arbetslivsprofessor Martti Hetemäki.

Hur förlikningsnämnden tillsätts och hur den assisteras baserar sig på statsrådets förordning.

Nämndens medlemmar väljs på ett sådant sätt att de representerar både arbetstagar- och arbetsgivarsidan, men personerna är sådana som inte är aktivt delaktiga i de pågående förhandlingarna. Nämndens sammansättning och arbetssätt är inte bestämt genom förordning. Det är brukligt att det till nämnden väljs personer med sakkunskap och auktoritet.

Förlikningsnämnden fortsätter inte sitt arbete utgående från det medlingsbud som gavs av riksförlikningsmannen förra veckan, utan nämnden startar medlingsprocessen från noll.

En förlikningsnämnd har använts endast ett fåtal gånger under de senaste årtiondena. Att man har tillsatt en förlikningsnämnd är ett tecken på hur svår den pågående avtalsrundan är den här gången.

Texten är en översättning av OAJ:s nyhet.