Att kunna delta i en strejk är en rättighet för både lärare, daghemsföreståndare, rektor och chef

OAJ har under de senaste dagarna fått ovanligt många meddelanden om arbetsgivares försök att bryta lärarnas rätt att strejka. Arbetsgivarna har gjort listor på bland annat rektorer och daghemsföreståndare som ämnar delta i strejk. Att delta i en strejk och att höra till en fackförening är personliga och lagliga rättigheter som arbetsgivaren på förhand inte har rätt att utreda.

Strejkrätten är en grundlagsenlig rättighet i ett demokratiskt samhälle och ett försök att begränsa den är allvarligt. Kränkning av rätten för arbetstagare att organisera sig är i strafflagen ett straffbart brott.

– Arbetsgivarna kan inte fråga lärarna eller av förmännen om de hör till en fackförening och om de tänker strejka. Rätten att strejka gäller förutom lärarna också alla förmän. Endast kommundirektören och kommunens högsta ledningsgrupp representerar enligt FOSU kommunarbetsgivaren på ett sådant sett att det utesluter rätten till konfliktåtgärder, säger OAJ:s ledande jurist Erkki Mustonen.

Överdrifter utförda av arbetsgivaren har under denna förhandlingsrunda nu skett ovanligt ofta och i många olika kommuner runtom i landet speciellt i de kommuner där man redan varslat om strejk.

– Vi uppmanar våra medlemmar att vara i kontakt med förbundskansliet om det visar sig att arbetsgivaren på ovanstående sätt försöker bryta strejken, säger FSL:s förbundssekreterare Pocke Wikström.

OAJ definierar vem strejken omfattar

OAJ har fått meddelanden bland annat om att arbetsgivaren i en del kommuner har gjort upp listor på de förmän/chefer som inte skulle få delta i en strejk. Personerna har meddelats att de på grund av sin ställning är utanför gränserna för strejken. Förfrågningar om fackföreningstillhörighet är dock att bryta strejken och är handlingar som är förbjudna i lagen.

FOSU:s centralstrejkkommittés organisationsgrupps ordförande, OAJ:s specialsakkunniga Kaj Raiskio anser kommunernas agerande vara ofattbart och anser att handlingarna bryter mot den grundlagsenliga rätten att organisera sig fackligt och mot GDPR-bestämmelserna gällande insamling av personuppgifter.

– Det kommer meddelanden från hela landet men värst är situationen för tillfället i Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi. Motsvarande uppgörande av listor var man van att se i Finland för årtionden sedan, idag endast i utvecklingsländer. I en modern demokrati är detta chockerande, säger Raiskio.

FOSU och OAJ definierar gränserna för strejken för sina medlemmars del och bär ansvaret för valen. Arbetsgivaren har ingen makt att definiera vem som får delta i strejken och vem som inte får.

– För en enskild medlem innebär deltagande i en strejk inga juridiska problem. Genom ett strejkbidrag tryggar man medlemmarnas ekonomiska situation. För FSL-medlemmarnas del är strejkbidraget betydande, 180 euro per dag, säger Wikström.

Föreningsfriheten och som en väsentlig del av den är rätten att strejka en grundläggande rättighet för arbetstagarna i ett demokratiskt samhälle. Rätten grundar sig i den internationella arbetstagarorganisationens ILO:s och europeiska människorättsdomstolens rättspraxis. Arbetstagarnas föreningsfrihet och rätt att organisera sig är tryggad i Finlands grundlag.

Texten är en översättning av OAJ:s originaltext.