Efter många, många år av nedskärningar inom utbildningen är det dags att vakna upp och inse att skolan inte klarar sig utan pengar. Det är dags att vakna upp och inse att politiska beslut håller på att förstöra det goda utbildningssystem som vi byggt upp under många år.

Utbildningen i Finland har hamnat i en nedåtgående spiral - något som FSL redan under tidigare val har lyft upp. Ingen har ändå på allvar tagit notis om vårt tydliga budskap om att vårt utbildningssystem inte klarar av flera nedskärningar eller indexfrysningar.
Det råder enighet om att Finland också i framtiden ska gå i främsta ledet då det gäller utbildningsfrågor. Vi ska ge våra barn och unga färdigheter och beredskap att föra vårt välfärdssamhälle framåt.

Vi har valt att lyfta upp några valteman som beskriver vad som måste göras för att vi ska kunna upprätthålla den höga kvalitet vår utbildning är känd för.
Jämlik utbildning har varit och fortsätter att vara en hörnsten i vårt skolsystem. Grundstenen för den jämlika utbildningen är grundfinansieringen – en grundfinansiering som ger alla som sysslar med utbildning tillräckligt med resurser för att förverkliga de mål och krav som lagar, förordningar och läroplaner ställer. Projektfinansiering där kommuner måste söka om bidrag kräver ett byråkratiskt maskineri vilket är resurskrävande. De här projekten leder dessutom till en ökad ojämlikhet mellan kommunerna.

Den förra regeringen stiftade också en lag om kvalitativ elev- och studerandevård. En lag vars tanke var att öka öppenheten mellan social- och hälsovårdssektorn och på det sättet få ett bättre samarbete mellan de två sektorerna. Så blev det dock inte, nu tolkas sekretessbestämmelserna så att sektorerna inte kan se barnen och de unga som en helhet. Nu har vi dessutom stora skillnader mellan kommuner med avseende på tillgång till tjänster, vilket självklart lyfter frågan om vi även här behöver relationstal.

Läraryrkets attraktionskraft är också ett fundament för en framgångsrik skola. Via den lockas de bästa studerandena till utbildningen och samtidigt stannar de som utbildat sig kvar i yrket. Därför krävs politiska beslut som minskar arbetsbelastningen och ökar trivseln. En mångfacetterad fråga som berör till exempel relationstal elev–lärare. Här är det även viktigt att skapa en grund för attraktiva anställningsvillkor och en konkurrenskraftig lön. Vi behöver politiker som ser den offentliga sektorn som en resurs!

Det sista vi lyfter fram, som egentligen inte borde vara en valfråga, är skolfastigheternas skick. Det ska vara självklart att byggnaderna är i sådant skick att de inte är hälsovådliga för dem som vistas där. Här behövs både pengar men antagligen även skärpt lagstiftning.

Nu behövs vi alla i arbetet med att göra skolan till en valfråga. Vi ska utmana riksdagsvalskandidaterna att ta ställning i skolfrågor. Nu är det dags att betala tillbaka skulden!