Utbildningsstyrelsen utarbetar nya grunder för gymnasiets läroplan i enlighet med gymnasielagen och statsrådets förordning som godkändes 2018.
Ett utkast till grunderna har utarbetats i samarbete med sakkunniga inom gymnasieutbildningen, forskare och centrala intressegrupper. Kommentarer om utkastet tas emot på nätet fram till 11.4.2019. Mera information om detta finns på adressen https://beta.oph.fi/sv .

 

– Vi har utarbetat de nya grunderna genom omfattande samarbete, för att kunna ta i beaktande så många perspektiv som möjligt. Vi hoppas att det nära samarbetet fortsätter även under remissomgången, säger undervisningsrådet Petri Lehikoinen, chef för enheten gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning.

Enligt Lehikoinen har man från första början strävat efter en inspirerande, engagerande och förenhetligande läroplansprocess, som innefattar utarbetandet av de nationella läroplansgrunderna och det lokala läroplansarbetet.
– Världen förändras i snabb takt och vi vill att gymnasieutbildningen följer med utvecklingen.

Totalt 23 arbetsgrupper har deltagit i arbetet med läroplansgrunderna. Utöver Utbildningsstyrelsens egna sakkunniga innebär det ungefär 200 sakkunniga, som representerar gymnasier, forskning, lärarutbildning och intressegrupper. Därtill har en styrgrupp med 20 medlemmar deltagit i processen och reflekterat över riktlinjerna för grunderna.
– Vi har också fått värdefulla råd och anvisningar för arbetet i samband med besök i landskapen och gemensamma seminarier med intressegrupperna, berättar Lehikoinen.

För att skapa en enhetlig gymnasieutbildning utgör delområdena inom mångsidig kompetens en del av grunderna. De bildar gemensamma målsättningar för alla läroämnen i gymnasiet.

Tidtabell för reformen

- Utkastet skickas på remiss och kan kommenteras på nätet 15.3–11.4.2019.
- Grunderna färdigställs utifrån utlåtandena och kommentarerna i april–maj.
- De nya grunderna för gymnasiets läroplan publiceras i samband med Gymnasiedagarna som ordnas på Fiskartorpet i Helsingfors 7–8.11.2019.
- Utbildningsanordnarna ska utarbeta sina egna, lokala läroplaner utifrån grunderna från och med november 2019.
- Undervisningen i enlighet med de nya grunderna inleds i augusti 2021.