Tidningen Vasabladet och Åbo Akademis och Yrkeshögskolan Novias enhet för vuxenutbildning Centret för livslångt lärande (CLL) har gemensamt inlett en satsning mot mobbningen bland unga, skriver Vbl.

Framför allt intresserar sig Vbl och CLL för mobbningen som sker via sociala medier och som är oerhört svår att uppfatta för en utomstående och sällan lämnar synliga spår, noterar Vbl. I denna sin nya form är mobbingen ännu svårare än tidigare att bekämpa.

En anonym enkät har för ändamålet publicerats på Vasabladets webbsida, www.vasabladet.fi. Syftet med enkäten är att fånga upp berättelser och åsikter om mobbning.
Satsningen utmynnar i ett seminarium i Vasa den 13 februari där representanter för skolan, lärarutbildningen, familjer, utbildningsstyrelsen, polisen och elevkårerna medverkar.

– Vi ser fram emot resultaten av enkäten. FSL har naturligtvis nolltolerans för mobbning, säger Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund.

Han litar på att satsningen leder till konstruktiva åtgärder som kan ge skolorna något.

– Litet förvånad kan jag vara över att varken FSL eller förbundet Hem och skola har kontaktats gällande denna satsning mot mobbning eftersom vi besitter en stor sakkunskap på området, säger Holmlund.

En förbättring är dock på kommande.

Inger Damlin som är rektor för Korsholms högstadium tycker också att det är tråkigt att inga lärarröster varit med om planeringen av den aktuella satsningen mot mobbning. I en diskussion med Vasabladet förra veckan kunde hon föra fram att det i Kiva-skolorna regelbundet utförs anonyma enkäter kring mobbning och att de flesta skolor även har ett eget kvalitetsarbete där elevers mående är centralt och såväl vårdnadshavare som elever kommer till tals. Nu har Damlin blivit inbjuden till projektets styrgrupp för diskussion kommande måndag.

– Vasabladets och CLL:s antimobbningskampanj är ett brett och långsiktigt projekt där allas synpunkter nu tas tillvara, säger Damlin.