Alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Granskningen visar att högpresterande elever ofta saknar anpassade utmaningar. Speciellt utmärker sig matematikundervisningen i negativt hänseende. På över 40 procent av de granskade matematiklektionerna får eleverna inte tillräckliga utmaningar.
Så konkluderar Skolinspektionen i Sverige en färsk rapport, som speglar hur högpresterande elevers behov tillgodoses.

Läget är inte tillfredsställande noteras i rapporten.
Granskningen visar att flertalet av de granskade skolorna behöver utveckla undervisningen för de högpresterande eleverna. Rektors pedagogiska ledarskap är en viktig del i detta arbete.
Rapporten omfattar bl.a. följande slutsatser:
- Undervisningen i matematik behöver utvecklas
- Högpresterande elever ges inte tillräcklig återkoppling och tydliga instruktioner
- Samverkan kring högpresterande elever prioriteras sällan
- De högpresterande eleverna ges inte tillräckliga förutsättningar att hantera prestationsrelaterad stress
- Det är fler flickor än pojkar som uppger att de saknar utmaningar i undervisningen.
Också i vårt land har uppmärksammats en liknande problematik.